خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه / مدیریت / مقاله انگلیسی شایستگی های انسانی برای مدیریت استراتژیک پایدار

مقاله انگلیسی شایستگی های انسانی برای مدیریت استراتژیک پایدار

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۳۱ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M863

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده):امرالد

تعداد صفحه انگلیسی:  ۳۱ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  شایستگی های انسانی برای مدیریت استراتژیک پایدار: شواهدی از برزیل

عنوان انگلیسی:

Human competences for sustainable strategic management: evidence from Brazil

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M863)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف: هدف از این مقاله شناسایی چگونگی ارتباط شایستگی های انسانی با مدیریت استراتژیک پایدار (SSM) در سازمان ها می باشد.

طراحی / روش شناسی / روش: این پژوهش یک مطالعه کیفی دو مرحله ای است: اول، یک مرحله نظری توسعه یافته است که منجر به ارائه یک پیشنهاد برای نقش شایستگی های انسانی در پایداری سازمانی شده است. دوم، یک مرحله تجربی که شامل مطالعات موردی دو شرکت برزیلی  بزرگ با جهت گیری پایدارگرا  می باشد. داده ها از مصاحبه ها و گزارش های شرکت ها جمع آوری شد. نویسندگان از نرم افزار Atlas.ti برای تحلیل محتوای موضوعی استفاده کردند.

یافته ها: با وجود اهمیت شایستگی های انسانی در SSM، نویسندگان شواهدی مبنی بر عدم توسعه ی این مفهوم ،یافتند، حتی برای شرکت هایی که دارای پایداری مستحکمی بودند. شایستگی های انسانی یک نیاز برای SSM کارآمد است.

محدودیت های تحقیق / مفاهیم: عناصر موجود در یک سازمان، که اغلب از آنها به عنوان عناصر رفتار سازمانی و انسانی یاد می شود، می توانند بر پویایی روابط داخلی مورد انتظار بین شایستگی های انسانی و مدیریت پایداری، علاوه بر عوامل موثر در این تحقیق، تاثیر بگذارد.

اصالت / ارزش: به طور کلی، مطالعاتی قابل استناد هستند که روابط بین شایستگی های سازمانی، شایستگی های انسانی و استراتژی های سازمانی را تعدیل و تقویت می کنند. با این وجود، این روابط به اندازه کافی محکم نیستند از آن جهت که آنها باید در هر دو ادبیات و گفتمان متعارف متخصصان بیان شوند.

کلیدواژگان: پایداری سازمانی، مدیریت شایستگی ها، شایستگی های انسانی، مدیریت استراتژیک پایدار

Abstract:

Purpose: The purpose of this paper is to identify how human competences are associated with sustainable strategic management (SSM) within organisations.

Design/methodology/approach: This is a qualitative study in two phases: first, a theoretical phase is developed, resulting in a proposal for the role of human competences in organisational sustainability; second, an empirical phase including instrumental case studies of two large, sustainability-oriented Brazilian companies. Data were obtained from interviews and companies’ reports. The authors used Atlas.ti software to perform the thematic content analysis.

Findings: Despite the importance of human competences in SSM, the authors find evidence that this concept has not been developed, even for companies with a consolidated position in sustainability. Human competences are a requirement for effective SSM.

Research limitations/implications: Coexisting elements within an organisation, often referred to as elements of organisational and human behaviour, can influence the dynamics of the expected interrelationships between human competences and sustainability management, in addition to the influencing factors presented in this study.

Originality/value: In general, studies advocate that the relationships among organisational competences, human competences and organisational strategies must be aligned and reinforced. Nevertheless, these relationships are not that solid as they should be as stated in both the literature and the conventional discourse of practitioners.

Keywords: Organizational sustainability, Competences management, Human competences, Sustainable strategic management

  1. Limitations and future studies

As a limitation of the study, we recognise that it is possible that even a planned, encouraged and facilitated strategic alignment would not guarantee the development of human competences for SSM. Other coexisting elements within the organisation, often referring to organisational and human behaviours, such as power disputes and individual interests, can influence the dynamics of the expected interrelationships and, consequently, prevent or hinder the strategic management of the factors of sustainability in accordance to what has been proposed.

Furthermore, we assume our study has limitations regarding the inherent complexity of the theme in terms of perspective; this could be the result of what could have caused some misapprehension during the interviews. The profile of the units of analysis, of the different sectors and their sizes, and the fact that both companies were “good examples” of sustainability and competences-management practices, may also have had some influence on the analyses and the results obtained. The research on competences and sustainability management is recent, and the soundness required must be achieved over time, with progress in both theoretical and empirical studies.

Further, while claims of sustainability have taken on global proportions, very little is known about its actual practice in developing countries compared to the developed ones ( Jamali and Mirshak, 2007). According to Cruz and Boehe (2010), emerging economies face distinct kinds of social and environmental challenges due to transition problems (Eastern Europe), extreme growth rates (China) or high inequality (Brazil and India). Therefore, there is value in exploring sustainability and other associated issues in a developing country context ( Jamali and Mirshak, 2007). In Brazil, in particular, the context of this study, the “sustainability phenomenon”, can be observed in different spheres. For example, in the organisational field, companies are showing growing interest in disclosing their performance in environmental, social and economic dimensions (Melé et al., 2006). There are also pressures coming from consumer behaviour and the inherent expectation of seeing sustainability practices coming from organisations (Delai and Takahashi, 2013).

مقالات مرتبط با این موضوع
مقالات مدیریت

مقالات رفتار سازمانی

مقالات مدیریت استراتژیک

مقالات پایداری سازمان