خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه / مدیریت / مقاله انگلیسی تاثیر ساختار سازمانی و همسویی استراتژیک بر موفقیت محصول جدید

مقاله انگلیسی تاثیر ساختار سازمانی و همسویی استراتژیک بر موفقیت محصول جدید

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۲۰ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M857

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده):امرالد

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۰ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  چگونه ساختار سازمانی و همسویی استراتژیک بر موفقیت محصول جدید تأثیر می گذارد

عنوان انگلیسی:

How organizational structure and strategic alignment influence new product success

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M857)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف: هدف از این مقاله بررسی و باز آزمون نقش عوامل تعیین کننده سطح سازمانی از منظر دیدگاه های شایستگی است.

طراحی / روش شناسی / رویکرد: برای آزمون فرضیه ها یک نمونه ۸۰  تایی از بین ۵۰۰۰ شرکت برتر تایوانی که در فهرست سالانه منتشر شده توسط اتحادیه خدمات اطلاعات اعتباری چین  انتخاب شد و از تحلیل رگرسیون استفاده شده است.

یافته ها: نتایج تجربی نشان می دهد که رسمی سازی با عملکرد محصول جدید رابطه مثبت دارد، در حالی که تمرکز زدایی  اثر منحنی خطی زانویی معکوس بر روی عملکرد محصول جدید دارد. علاوه بر این، یافته های رگرسیون نیز نشان می دهد که استراتژی بازار گرا نقش تعدیلگر منفی در رابطه ی بین رسمی سازی و عملکرد محصول جدید دارد، در حالی که استراتژی تکنولوژی گرا  نقش تعدیلگر مثبت در رابطه منحنی تمرکز زدایی و عملکرد محصول جدید را دارد.

اصالت / ارزش: ادبیات پیشین توجه خود را به بررسی عوامل تعیین کننده عملکرد محصول جدید معطوف کرده است ، اما برخی از نتایج، از جمله در سطوح سازمانی، گیج کننده و نامفهوم هستند. بر خلاف آثار قبلی هدف این مقاله بررسی و باز آزمون نقش عوامل تعیین کننده سطح سازمانی از منظر دیدگاه های شایستگی است.

کلمات کلیدی: ساختار سازمانی، عملکرد محصول جدید، جهت گیری استراتژیک

Abstract:

Purpose: The purpose of this paper is to review and re-examine the role of the organization-level determinants from the perspectives of competence-based views.

Design/methodology/approach: Regression analysis was used to test the hypotheses in a sample of 80 cases drawn from a population of the top 5,000 Taiwanese firms listed in the yearbook published by the China Credit Information Service Incorporation.

Findings: The empirical results indicate that formalization is positively related to new product performance while decentralization has an inverse U-shaped curvilinear effect on new product performance. Furthermore, the regression findings also indicate that market-oriented strategy negatively moderates the relationship between formalization and new product performance, while technology-oriented strategy positively moderates the curvilinear relationship between decentralization and new product performance.

Originality/value: Extant literatures have paid attention to investigating the determinants to the performance of the new product development, but some of the results, such as in the organizational levels, are confusing and mixed. Contrary to previous works, the purpose of this paper is to review and re-examine the role of the organization levels determinants from the perspectives of competence-based view.

Keywords: Organizational structure, New product performance, Strategic orientation

Introduction

 In today’s highly competitive marketplace, characterized by unstable consumer preference and short product lifecycles, firms are under pressure to develop new products and services that are both timely and responsive to customer needs (Calantone et al., 2010). However, many companies have changed their organizational structures to become more responsive to customer needs. In this vein, some studies have revealed the important role of organizational structures in the development of new products (Hitt et al., 1996; Im and Workman, 2004; Lei et al., 1999; Menguc and Auh, 2010; Olson et al., 1995; Wei et al., 2014). Moreover, little previous empirical evidence has connected the effect of organizational structures, including both formalization and centralization, to new product performance (Auh and Menguc, 2007; Chen, 2007; Covin and Slevin, 1989; Damanpour, 1991; Gupta and Wilemon, 1988; Hage and Dewar, 1973; Moenaert et al., 1994; Mu et al., 2017; Pattikawa et al., 2006; Sethi et al., 2001; Yap et al., 1998). This study, therefore, contends that formalization and centralization have different effects on the performance of the new product development projects and empirically examines this issue.

A firm’s customer response capability is associated with its strategic orientation. As Chandler (1962) stated, “A firm’s strategy would dictate its organizational structure, and to the extent that the strategy and structure combination was optimal.” The alignment between organizational structure and its strategy orientation, therefore, has positive implications for performance. Therefore, previous literature has argued that strategic orientation would influence organizational structure (Chandler, 1962; Miles and Snow, 1978; Miller and Friesen, 1984; Mu et al., 2017; Rumelt, 1974; Venkatraman, 1989; Venkatraman and Camillus, 1984), and the interaction of organizational structure and strategic orientation is directly related to new product performance (Boyd and Fulk, 1996; Dekoulou and Trivellas, 2017; Dess and Keats, 1987; Nandakumar et al., 2010; Pattikawa et al., 2006). In other words, though organizational structures play a critical role in explaining new product performance, some contingency factors such as strategic orientation may affect their impact on new product development.

Figure 1 presents the research model and the proposed hypotheses of this study. The remainder of the paper proceeds as follows. The next section considers the literature and sets out the hypotheses. The methodology for the study follows. Then, the paper presents the results of the empirical study in achieving its goals. Discussion and conclusions are provided in the last section.

مقالات مرتبط با این موضوع
مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده ساختار سازمانی

مقالات ترجمه شده مدیریت دولتی

مقالات ترجمه شده مدیریت استراتژیک

مقالات ترجمه شده مدیریت بازرگانی