اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه تاثیر ساختار سازمانی و همسویی استراتژیک بر موفقیت محصول جدید

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۲۰ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۲۷ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M857

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده):امرالد

نام مجله:  Management Decision

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۷  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۲۷۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  چگونه ساختار سازمانی و همسویی استراتژیک بر موفقیت محصول جدید تأثیر می گذارد

عنوان انگلیسی:

How organizational structure and strategic alignment influence new product success

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف: هدف از این مقاله بررسی و باز آزمون نقش عوامل تعیین کننده سطح سازمانی از منظر دیدگاه های شایستگی است.

طراحی / روش شناسی / رویکرد: برای آزمون فرضیه ها یک نمونه ۸۰  تایی از بین ۵۰۰۰ شرکت برتر تایوانی که در فهرست سالانه منتشر شده توسط اتحادیه خدمات اطلاعات اعتباری چین  انتخاب شد و از تحلیل رگرسیون استفاده شده است.

یافته ها: نتایج تجربی نشان می دهد که رسمی سازی با عملکرد محصول جدید رابطه مثبت دارد، در حالی که تمرکز زدایی  اثر منحنی خطی زانویی معکوس بر روی عملکرد محصول جدید دارد. علاوه بر این، یافته های رگرسیون نیز نشان می دهد که استراتژی بازار گرا نقش تعدیلگر منفی در رابطه ی بین رسمی سازی و عملکرد محصول جدید دارد، در حالی که استراتژی تکنولوژی گرا  نقش تعدیلگر مثبت در رابطه منحنی تمرکز زدایی و عملکرد محصول جدید را دارد.

اصالت / ارزش: ادبیات پیشین توجه خود را به بررسی عوامل تعیین کننده عملکرد محصول جدید معطوف کرده است ، اما برخی از نتایج، از جمله در سطوح سازمانی، گیج کننده و نامفهوم هستند. بر خلاف آثار قبلی هدف این مقاله بررسی و باز آزمون نقش عوامل تعیین کننده سطح سازمانی از منظر دیدگاه های شایستگی است.

کلمات کلیدی: ساختار سازمانی، عملکرد محصول جدید، جهت گیری استراتژیک

۱.مقدمه

در بازار به شدت رقابتی کنونی ، که با ترجیحات ناپایدار مصرف کننده و چرخه عمر کوتاه مدت محصول شناخته می شود ، شرکت ها برای توسعه محصولات و خدمات جدیدی که هم به موقع باشد و هم پاسخگوی نیاز مشتری باشد ، تحت فشار قرار دارند (کالانتون و همکاران ، ۲۰۱۰). با این حال ، بسیاری از شرکت ها برای پاسخگویی بهتر به نیازهای مشتری ساختار سازمانی خود را تغییر داده اند. در همین راستا ، برخی از مطالعات نقش مهم ساختارهای سازمانی در توسعه محصولات جدید را نشان داده اند (هیت و همکاران، ۱۹۹۶؛ ایم و ورکمن، ۲۰۰۴؛ لی و همکاران، ۱۹۹۹؛ منگوک و او، ۲۰۱۰؛ اولسون و همکاران، ۱۹۹۵؛ وی و همکاران، ۲۰۱۴). علاوه بر این ، شواهد تجربی اندکی رابطه ساختارهای سازمانی ، از جمله رسمی سازی و تمرکز زایی، و  عملکرد محصول جدید را بررسی کرده اند. (منگوک و او ، ۲۰۰۷؛ چن، ۲۰۰۷؛ کوین و اسلوین، ۱۹۸۹؛ دامن پور، ۱۹۹۱؛ گوپتا و ویلمون، ۱۹۸۸؛ هاگ و دیوار، ۱۹۷۳؛ مواینارت و همکاران، ۱۹۹۴؛ مو و همکاران، ۲۰۱۷؛ پاتیکوا و همکاران ، ۲۰۰۶ ؛ ستی و همکاران ، ۲۰۰۱ ؛ یاپ و همکاران ، ۱۹۹۸). بنابراین ، این مطالعه بیان می کند که رسمی سازی و تمرکزایی تأثیرات متفاوتی بر عملکرد پروژه های توسعه محصول جدید دارند و به صورت تجربی این موضوع را بررسی می کند…

۵.بحث و بررسی و نتیجه گیری:

این مطالعه به بررسی تأثیر ساختار سازمانی و جهت گیری استراتژیک بر عملکرد محصول جدید می پردازد. نتایج تجربی از چارچوب تحقیق و فرضیه های پیشنهادی پشتیبانی می کنند. یافته های اصلی و پیامدها به شرح ذیل است. ابتدا ، نتایج تجربی نشان می دهند که رابطه مثبتی بین رسمی سازی و عملکرد محصول جدید ، وجود دارد. شواهد نشان می دهد که شرکت ها باید بدانند که توسعه محصول جدید با بی نظمی همراه است و به رسمی شدن نیاز دارد. مطالعه ما نقش تعدیلگر احتمالی جهت گیری بازار را بررسی می کند. مطابق با فرضیه ما ، تأثیر مثبت رسمی سازی بر عملکرد محصول جدید ،تحت شرایط سطوح پایین جهت گیری بازار، قوی است. این یافته نشان می دهد که سطوح بالای استراتژی های بازار محور از رسمی سازی کمتری برای توسعه حسگری بازار و قابلیت های ارتباط با مشتری که باعث افزایش عملکرد محصول جدید می شود، بهره می برند…

Abstract:

Purpose: The purpose of this paper is to review and re-examine the role of the organization-level determinants from the perspectives of competence-based views.

Design/methodology/approach: Regression analysis was used to test the hypotheses in a sample of 80 cases drawn from a population of the top 5,000 Taiwanese firms listed in the yearbook published by the China Credit Information Service Incorporation.

Findings: The empirical results indicate that formalization is positively related to new product performance while decentralization has an inverse U-shaped curvilinear effect on new product performance. Furthermore, the regression findings also indicate that market-oriented strategy negatively moderates the relationship between formalization and new product performance, while technology-oriented strategy positively moderates the curvilinear relationship between decentralization and new product performance.

Originality/value: Extant literatures have paid attention to investigating the determinants to the performance of the new product development, but some of the results, such as in the organizational levels, are confusing and mixed. Contrary to previous works, the purpose of this paper is to review and re-examine the role of the organization levels determinants from the perspectives of competence-based view.

Keywords: Organizational structure, New product performance, Strategic orientation

۱.Introduction

 In today’s highly competitive marketplace, characterized by unstable consumer preference and short product lifecycles, firms are under pressure to develop new products and services that are both timely and responsive to customer needs (Calantone et al., 2010). However, many companies have changed their organizational structures to become more responsive to customer needs. In this vein, some studies have revealed the important role of organizational structures in the development of new products (Hitt et al., 1996; Im and Workman, 2004; Lei et al., 1999; Menguc and Auh, 2010; Olson et al., 1995; Wei et al., 2014). Moreover, little previous empirical evidence has connected the effect of organizational structures, including both formalization and centralization, to new product performance (Auh and Menguc, 2007; Chen, 2007; Covin and Slevin, 1989; Damanpour, 1991; Gupta and Wilemon, 1988; Hage and Dewar, 1973; Moenaert et al., 1994; Mu et al., 2017; Pattikawa et al., 2006; Sethi et al., 2001; Yap et al., 1998). This study, therefore, contends that formalization and centralization have different effects on the performance of the new product development projects and empirically examines this issue…

۵.Discussion and conclusion

This study investigates the effects of organizational structure and strategic orientation on new product performance. The empirical results provide support to the proposed research framework and hypotheses. The major findings and the implications are discussed as follows. First, the results provide empirical evidence to connect the positive relationship between formalization and new product performance. The evidence suggests that firms should know that new product development is chaotic and needs formalization. Our study examines the contingent moderator of market orientation. Consistent with our hypothesis, the positive effect of formalization on new product performance is strong under condition of a lower level of market orientation. This finding indicates that highly market-oriented strategies would benefit from less formalization to develop the market-sensing and customer-linking capabilities that enhance new product performance…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ۲۰۲۰  مدیریت

مقالات ۲۰۲۰  ساختار سازمانی

مقالات ۲۰۲۰ مدیریت دولتی

مقالات ۲۰۲۰ مدیریت استراتژیک

مقالات ۲۰۲۰ مدیریت بازرگانی