اطلاعیه

مقاله انگلیسی اثرات نامتقارن ورود گردشگران بر صنعت میهمان نوازی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۷ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M929

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله International Journal of Hospitality Management

نوع مقاله: مقاله کوتاه (Short communication)

تعداد صفحه انگلیسی: ۷ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ :  اثرات نامتقارن ورود گردشگران بر صنعت میهمان نوازی

عنوان کامل انگلیسی:

Asymmetric effects of tourist arrivals on the hospitality industry

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M929)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این مطالعه با بررسی تأثیرات نامتقارنِ مجموع گردشگران ورودی در شش بخش (لذت (تفریح) ، تجارت ، دیدار با خویشاوندان ، همایش ، مطالعه و سایر موارد) در صنعت میهمان نوازی تایوان ، به ادبیات میهمان نوازی کمک شایانی می کند. نتایج آزمون رگرسیون تأیید می کند که سهم  مجموع گردشگران ورودی و همچنین بخش های گردشگری برای تفریح و دیدار با خویشاوندان در رشد صنعت مهمان نوازی نامتقارن نیست ، چرا که این بخش ها در هر دو دوره رونق و رکود وجود دارد. تأثیر سودمند بخش گردشگری تجاری بر رشد صنعت مهمان نوازی نامتقارن است و فقط در دوره های رونق چرخه تجاری وجود دارد. با این حال ، گردشگری برای کنفرانس ، مطالعه و سایر بخش ها سهم مهمی در رشد صنعت میهمان نوازی ندارند. مفاهیم و خط مشی ارزشمند این مطالعه راهنمایی هایی را به مقامات گردشگری تایوان ، صاحبان مشاغل مهمان نوازی و مدیران ارائه می دهد.

کلمات کلیدی: ورود گردشگران ، صنعت میهمان نوازی ، بخش های ورود گردشگران ، چرخه تجارت

۱.مقدمه

انتظار می رود توسعه بازار گردشگری (یا توسعه گردشگری) که با شاخص نرخ رشد مجموع ورودی های گردشگران به داخل نمایش داده می شود ، تأثیر مستقیمی و غیرمستقیم بر رشد صنعت میهمان نوازی داشته باشد. توسعه گردشگری می تواند به طور مستقیم موجب رشد تقاضا برای محصولات و خدمات مهمان نوازی شود و از این رو درآمد فروش را افزایش دهد (به کانال I در شکل ۱ مراجعه کنید). چن (۲۰۱۰ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۶) و چن و کیم (۲۰۱۰) دریافتند که توسعه گردشگری به طور معناداری فروش و سودآوری هتل ها در تایوان را افزایش می دهد. علاوه بر این ، گردشگری یک منبع قابل توجه از درآمدهای صادراتی می باشد و به توسعه اقتصادی ملی کمک می کند.  از یک طرف ، رشد بازار گردشگری تایوان توسعه اقتصادی را به همراه دارد (کیم و همکاران ، ۲۰۰۶). و از طرف دیگر ، توسعه اقتصادی می تواند درآمد های فروش و عملکرد مالی شرکت های مهمان نوازی تایوان را تقویت کند (چن ، ۲۰۰۷). بنابراین ، توسعه گردشگری با بهبود شرایط اقتصادی می تواند تأثیر سودمند غیر مستقیمی بر رشد صنعت میهمان نوازی داشته باشد (به کانال II در شکل ۱ مراجعه کنید)…

۵.بحث ، مفاهیم و نتیجه گیری

این مطالعه با بررسی تأثیرات نامتقارن گردشگران ورودی مختلف بر رشد صنعت میهمان نوازی ، مشارکت منحصر به فردی در ادبیات میهمان نوازی دارد. یافته های مهم و جالب توجه ذیل یافت شد. این مطالعه تأیید می کند که در واقع به طور کلی توسعه گردشگری می تواند به طور قابل توجهی موجب رشد صنعت میهمان نوازی شود. در میان شش بخش از گردشگران ورودی، تنها بخش های تفریحی ، تجارت و دیدار از اقوام به طور معناداری بر رشد صنعت میهمان نوازی تاثیرگذار هستند. کنفرانس ، مطالعه ، و سایر بخش ها به طور معناداری تاثیر نداشتند.   از آنجایی که گردشگری برای تفریح و تجارت به ترتیب ۵۵.۷۲٪ و ۱۸.۴٪ از کل ورودی های گردشگران را به خود اختصاص می دهند، این انتظار می رود بخشهای تفریح و تجارت بتوانند رشد صنعت میهمان نوازی را تقویت کنند. در حالی که بخش های گردشگری تفریحی ، تجاری و دیدار از اقوام نقش قابل توجهی در رشد صنعت مهمان نوازی دارند ، میزان تأثیر بخش دیدار از اقوام (۱۴۱/۰) بیش از دو برابر میزان بخش های تفریحی (۰.۰۵۳) و بخش تجارت است (۰.۰۶۱)…

Abstract

This study makes a unique contribution to the hospitality literature by examining the asymmetric effects of total tourist arrivals in six segments of tourist arrivals (pleasure, business, visiting relatives, conference, study, and others) on Taiwan’s hospitality industry. Regression test results confirm that the contribution of the overall tourist arrivals and both pleasure and visiting relatives segments to hospitality industry growth is not asymmetric, as it is found in periods of expansion and contraction. The beneficial effect of the business segment on hospitality industry growth is asymmetric, existing only in periods of business cycle expansion. However, the conference, study, and other segments make no significant contribution to hospitality industry growth. The study’s valuable policy implications offer guidance to Taiwan’s tourism authorities, hospitality business owners, and managers.

Keywords: Tourist arrivals, Hospitality industry, Segments of tourist arrivals, Business cycle

۱.Introduction

Tourism market expansion (or tourism expansion), proxied by the growth rate of total inbound tourist arrivals, is expected to have both a direct and an indirect effect on hospitality industry growth. Tourism expansion could directly increase the demand for hospitality products and services and hence sales revenue (see Channel I in Fig. 1). Chen (2010, 2011, 2016) and Chen and Kim (2010) find that tourism expansion significantly enhances hotel sales and profitability in Taiwan. In addition, tourism is a significant source of export revenue and contributes to national economic development. On the one hand, Taiwan’s tourism market growth brings economic development (Kim et al., 2006). On the other hand, economic development could also foster corporate sales earnings and the financial performance of Taiwan’s hospitality firms (Chen, 2007). Thus, tourism expansion would have an indirectly beneficial effect on hospitality industry growth by improving economic conditions (see Channel II in Fig. 1)…

۵.Discussion, implications, and conclusion

This study makes a unique contribution to the hospitality literature by examining the asymmetric effects of different tourist arrivals on hospitality industry growth. The following important and exciting findings emerged. This study confirms that overall tourism expansion can indeed significantly contribute to hospitality industry growth. Among the six segments of tourist arrivals, only the pleasure, business, and visiting relatives segments are significant in affecting hospitality industry growth; the conference, study, and other segments are not. The pleasure and business segments can enhance hospitality industry growth. This is to be expected since pleasure and business tourists account for corresponding 55.72% and 18.4% of all tourist arrivals. While the pleasure, business and the visiting relatives segments of tourism expansion are significant contributors to hospitality industry growth, the size of the impact of visiting relatives segment (0.141) is more than twice the size of those of the pleasure segment (0.053) and business segment (0.061).

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی مدیریت با ترجمه

مقالات جدید مدیریت گردشگری

مقالات جدید رفتار مشتری

مقالات جدید مدیریت بازرگانی