اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه در ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد مالی

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده مدیریت هتل

مقالات ترجمه شده عملکرد مالی

مقالات ترجمه شده سرمایه فکری

مقالات ترجمه شده درباره SME ها

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M769

سال نشر: ۲۰۱۸

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: International Journal of Hospitality Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۸ صفحه PDF

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: ۲۰ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۰۰۰۰تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۸ : در ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد مالی: تجزیه و تحلیل داده های پانل در هتل های SME

عنوان انگلیسی:

On the relationship between intellectual capital and financial performance: A panel data analysis on SME hotels

چکیده فارسی:

این مقاله به تجزیه و تحلیل اثر سرمایه فکری بر عملکرد مالی هتل های کوچک و متوسط در طول سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۵ می پردازد. با استفاده از نمونه ای از ۹۳۴ هتل کوچک و متوسط در پرتغال، در این مطالعه، برآورد سیستم GMM (1998) به منظور تجزیه و تحلیل داده پنل پویا اتخاذ شد. یافته ها مطرح می کنند که مولفه های سرمایه فکری مانند سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی تاثیر مثبتی بر عملکرد مالی هتل دارند. سرمایه انسانی و سرمایه ارتباطی بنظر از عناصر کلیدی موفقیت هتلها و مبنای کیفیت خدمات در بخش هتل ها می باشند. بعلاوه، نتایج نشان داده که سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری با برقراری و حفظ روابط بلندمدت با سهامداران کلیدی سرمایه گذاری می شوند. این یافته ها بیان می کنند که تعامل بین مولفه های سرمایه فکری باعث ارتقای عملکرد مالی هتل می شود. از اینرو، اهمیت سرمایه فکری در عملکرد مالی هتلهای کوچک و متوسط برجسته می شود.

مقدمه

منابع، همانند دانش و مهارتها (منابع عامل (OR))، سنگ بنای مزیت رقابتی هستند (وارگو و لاک ۲۰۱۶) و زمانی که با منابع دیگر ادغام و مبادله کنند یک ارزش مولد بالایی را ارائه می دهند. بنابراین ایجاد ارزش (VCC) به فرایند ادغام و تغییر گفته می شود که به تعامل نیاز داشته و حاکی از عوامل مختلف شبکه است (لاک و وارگو ۲۰۰۶). در این رابطه، هرچه شرکت دارای OR بیشتری باشد، ظرفیت آن برای ایجاد ارزش بیشتر است که مزیت رقابتی خود را افزایش می دهد.

منابع چیزی هستند که عوامل می توانند برای حمایت ارائه دهند (لاک و وارگو ۲۰۱۴)، و بطور کلی با عنوان عملوند (مانند منابع ملموس و ثابت مانند اشیای فیزیکی) یا عامل (مانند منابع ناملموس و پویا که می توانند ارزش را ایجاد کرده) دسته بندی می شوند (آرنولد و همکاران ۲۰۰۶، کانستانتین و لاک ۱۹۹۴، وارگو و لاک ۲۰۰۸). منابع عامل تمام شدنی نیستند اما در عوض مقیاس پذیر، قابل استفاده مجدد، قابل تجدیدپذیر، و قابل تعویض می باشند در حمایت از عرضه خدمات بکار می روند (لاک و همکاران ۲۰۰۷).

Abstract

This paper analysed the effect of intellectual capital on small and medium-sized hotel financial performance for the period between 2007 and 2015. Using a sample of 934 Portuguese small and medium-sized hotels, this study adopted the GMM system (1998) estimator, to analyse a dynamic panel data. The findings suggested that intellectual capital components, i.e., human capital, structural capital and relational capital provide a positive impact on hotel financial performance. Human capital and relational capital seemed to be key elements for the success of hotels, being the basis of service quality in the hotel sector. Furthermore, the results showed that human capital and structural capital are capitalised by the establishment and maintenance of long-term relationships with key stakeholders. These findings indicated that the interaction between intellectual capital components enhances the hotel financial performance. Herein, it is highlighted the importance of intellectual capital in small and medium-sized hotel financial performance.

Keywords: Intellectual capital,Financial performance,Small and medium-sized enterprise hotels

,Dynamic panel data

Introduction

Resources, such as knowledge and skills (operant resources (OR)), are the foundation stone for competitive advantage (Vargo and Lusch, 2016) and when integrated and exchanged with one another provides a high generated value. Value co-creation (VCC) is therefore the process of integrating and transforming resources that require interaction and imply various network actors (Lusch and Vargo, 2006). In this regard, the greater amount of OR a firm possess the greater is its capacity to cocreate value which enhances its competitive advantage. Resources are what actors can draw on for support (Lusch and Vargo, 2014), and they are generally classified as operand (i.e., tangible, static resources, such as physical objects) or operant (i.e., usually intangible, dynamic resources that can create value) (Arnould et al., 2006; Constantin and Lusch, 1994; Vargo and Lusch, 2008). OR are not exhaustible but are rather scalable, re-usable, renewable, and creatable, and they are applied in support of the service supply (Lusch et al., 2007).

According to FitzPatrick et al. (2013), intellectual capital (IC) can reflect the kind of OR that a firm can use to create value and innovation. IC is a source of value propositions that allow firms to outstand competitors and enhance firms’ financial performance (FitzPatrick et al., 2013) when embed in a VCC network (Tynan and McKechnie, 2009; Vargo and Lusch, 2016). The IC generally contributes for the firms’ growth opportunities and value creation (Liu, 2017) and therefore it is considered the core concept of strategic resources to assure firms competitive advantage (Liu, 2017). IC can contribute to answer the changes in customer needs, as well as to respond to the market opportunities (Liu, 2017). Thus, IC has a relevant role for value creation and innovation in the tourism sector, which is a grouping of a variety of interconnected industries, such hotels, accommodation, lodging, transportation, food and leverage industry.

There is no tourism product or tourism destination without interconnection of all actors (Macchiavelli, 2001). Previous studies indicate that the profitability of small and mediumsized (SME) hotels is sensitive to several factors, such as experience, skills, education level of the employees and owners/managers, volatility of revenues, and capital structure decisions (Sharma and Upneja, 2005; Poorani and Smith, 1995; Kaufman et al., 1996; Romer, 1986). An enhanced IC can act as an internal factor that contributes to firms’ performance and competitiveness. However, there are few studies focusing on IC as key factor of innovation, competitiveness, and performance in the hotel industry (Bontis et al., 2015; FitzPatrick et al., 2013). Furthermore, according to Marzo and Scarpino (2016), the study of IC in small and medium-sized enterprises has not deserved much attention of researchers. This study attempts to fill these gaps by analyzing the impact of IC on the financial performance of SME hotels.