اطلاعیه

مقاله ترجمه شده تاثیر چشم انداز، استراتژی و منابع انسانی برروی عملکرد خدماتی سازمان های غیر انتفاعی

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت منابع انسانی

مقالات ترجمه شده مدیریت استراتژیک

مقالات ترجمه شده مدیریت عملکرد

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M761

سال نشر: ۲۰۱۶

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Procedia – Social and Behavioral Sciences

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۸ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۵ صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۸۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده : تاثیر چشم انداز، استراتژی و منابع انسانی برروی عملکرد خدماتی سازمان های غیر انتفاعی

عنوان انگلیسی:

Impact of Vision, Strategy, and Human Resource on Nonprofit Organization Service Performance

چکیده فارسی:

سازمان های غیر انتفاعی (NPOs) به یک شخص ثالث از تلفیق با دولت، و جوامع کسب و کار تبدیل شده اند. NPO های متعددی فعالیت های خود را در همکاری فرا-سازمانی با دولت ها و شرکت های بزرگ خصوصی انجام می دهند. با این حال، به دلیل چشم انداز مبهم بازاریابی و سازمان های مبهم، NPO ها با چالش در دستیابی به بودجه بیشتر روبرو هستند. این مطالعه به منظور بررسی روش های معقول مدیریت، روابط علی در میان چشم انداز سازمانی، استراتژی های مدیریت، و مدیریت منابع انسانی NPO ها را مورد مطالعه قرار می دهد. این مطالعه روش روابط ساختاری (SEM) و مصاحبه را به منظور بررسی روابط چشم انداز، استراتژی ها، منابع انسانی و عملکرد خدماتی در مدیریت NPO ترکیب می کند.

مجموعا ۵۲۹ شرکت کننده از پنج NPO برای شرکت در این مطالعه داوطلب شدند. تمامی آن ها کارکنانی هستند که کار آنها به امور خارجی مرتبط است. پرسشنامه-هایی به منظور جمع آوری داده کمّی مورد استفاده قرار گرفته، و نرم افزار AMOS برای تجزیه و تحلیل SEM به کار گرفته شد. نتایج این مصاحبه نشان دادند به دلیل محدودیت بودجه، NPO بایستی کیفیت عالی خود را در خدمات حفظ نموده، و از پیش، برروی حفظ بهترین تصویر عمومی برای دستیابی به بودجه بیشتر از سوی دولت و سایر شرکت ها تمرکز نمایند. از نظر داخلی، آن ها می بایست برروی بهره وری مدیریت تمرکز کرده و استراتژی های نوآورانه کسب و کار را به منظور تضمین تاثیرگذاری مناسب به کار ببرند. برای مدیریت منابع انسانی، براساس ویژگی های مختلف و تمایلات کارکنان در مشاغل خود، NPO ها می بایست به منظور حفظ روحیه و انسجام سازمان خود کارهایی متناسب با افراد به آنها اختصاص دهند. علاوه بر این، براساس SEM، چشم انداز سازمان دارای یک تاثیر چشمگیر مثبت برروی استراتژی های مدیریت بوده، و استراتژی های مدیریت دارای یک تاثیر چشمگیر مثبت برروی مدیریت منابع انسانی می باشد. با این حال، چشم انداز، استراتژی ها و منابع انسانی هیچ تاثیر قابل توجهی برروی عملکرد خدمات NPO ندارند.

کلمات کلیدی: NPO؛ چشم انداز؛ استراتژی؛ منابع انسانی؛ عملکرد خدمات

۱. مقدمه

یک سازمان غیر انتفاعی (NPO) گروهی است که از علل نگرانی عمومی براساس غیر انتفاعی پشتیبانی می کند، معمولا در هنر، خیریه، تحصیلات، سیاست، سیاست عمومی، مسائل مذهبی، فضل و کمال، و محیط. آن ها شکاف های بین نیازهای اجتماعی و عرضه دولتی را پر می کنند (Anthony و Young، ۱۹۹۳). مفهوم سازمان غیر انتفاعی از ایالات متحده آمریکا نشات می گیرد. هدف اولیه NPO ها فراهم نمودن خدماتی بوده که نه بخش دولتی و نه خصوصی قادر به فراهم کردن آن نیستند. با این حال، NPO ها به تازگی به دلیل توسعه سریع اقتصادی و تغییر اجتماعی و همچنین افزایش نارضایتی عمومی از رفاه اجتماعی فراهم شده توسط دولت ها رشد یافته اند.

Drucker (1990) اشاره نمود که NPO ها به یک روش اجتماعی بزرگ تبدیل شده و اکنون بخش سوم الحاقی، به همراه دولت (بخش اول) و صنعت عمومی (دوم) بوده، که اهمیت NPO ها را نشان می دهد. با این حال، بخش بندی مبهم بازار و موقعیت مبهم توسعه موجب تولید اثر جانشینی جبری گردیده است. دستیابی به بودجه و کارکنان به منظور فعالیت و رشد به چالش عمده NPO ها تبدیل شده است. در عین حال، بهبود استانداردهای زندگی موجب افزایش انتظارات عمومی از عملکرد مدیریتی NPO ها و رضایت مشتری گردیده است (Winand و همکاران، ۲۰۱۳). رقابت همتایان، کمبود بودجه، و مسائل مدیریت منابع پایدار که NPO ها می بایست با آن ها روبرو شوند همچنین مدیریت آنها را به چالش کشیده است. اثرات این چالش ها برروی NPO ها ارائه خدمات اجتماعی مهم و همچنین اثربخشی و بهره وری عملیاتی آن ها را با اخلال روبرو نموده است. بنابراین، NPO ها نیازمند مفاهیم مدیریتی بوده که منجر به استراتژی های پیاده سازی برای دستیابی به اهداف خود میگردند.

Abstract

Non-profit Organizations (NPOs) have become a third party of concatenation with government, and business community. Numerous NPOs involved mostly their activities in cross-organizational cooperation with the governments and the private enterprises. However, due to the ambiguous marketing and vague organizations’ vision, NPOs faced challenges in accessing more funds. This study explores the causal relationships among of organizational vision, management strategies, and human resource management on NPOs’ service performance in order to discover the reasonable management methods. This study combined the interview and structural relationship method (SEM) to explore the relationships of vision, strategies, human resource and service performance on NPO management.

A total of 529 participants from five NPOs volunteered to participate in the study. All of them are employees whose works are related to foreign affairs. Questionnaires were used to collect the quantitative data, and AMOS software was used for the SEM analysis. Interview results showed that because of the limitation of funds, NPOs must maintain their excellent quality in services, and in advance, focus on maintaining the best public image to get additional funds from the government and other enterprises. Internally, they must focus on the management efficiency and make innovative business strategies to ensure a good impression. For human resource management, based on the different characteristics and willingness of employees in jobs, NPOs should assign suitable works for individuals in order to keep the organization’s morale and coherence. Furthermore, based on the SEM, the organization’s vision has a positive significant impact on management strategies, and management strategies have a positive significant impact on human resource management. However, the vision, strategies and human resources have no noticeable influence on service performance in NPOs.

Keywords NPO,vision,strategy,human resources,service performance

Introduction

A nonprofit organizat ion (NPO) is a group that supports causes of public concern on a not-for-profit basis, typically in the arts, charity, education, politics, public policy, religious issues, scholarship, and the environment.

They serve to fill the gaps between social needs and government supplies (Anthony and Young, 1993). The nonprofit organization concept originated in the United States. The main objective of NPOs is to provide the services that neither the public nor private sector can provide. However, NPOs have recently grown due to rapid economic development and social change as well as the public’s increasing dissatisfaction with the social welfare provided by governments.

Drucker (l990) pointed out that NPOs have become a major social trend and are now the third sector of concatenation, along with government (the first sector) and general industry (the second), highlighting NPOs’ importance. However, NPOs’ ambiguous market segmentation and vague development position have created a crowding-out effect. Obtaining staff and accessing funds in order to operate and grow has become a major challenge for NPOs. Meanwhile, improved living standards have raised public expectations of NPOs’ managerial performance and customer satisfaction (Winand et al., 2013).The peer competit ion, funding shortfall, and sustainable resource management issues that NPOs must face have also challenged their management. The impacts of these challenges on NPOs have compromised their delivery of important social services as well as their operational effect iveness and efficiency. Thus, NPOs need managerial concepts that will lead to implementation strategies for achieving their objectives.

Recent NPO management theories have been drawn from tradit ional industrial or business fields and applied almost mechanically. Whether theories drawn from for-profit fields can be applied to the management of non-profit organizations is arguable. This study determines the best management procedures for NPOs, specifically those working in foreign affairs, by investigating the effects of organizational vision, business s trategy, and human resource management on NPOs ’ managerial performance. The findings are expected to have practical implications and drive future research.