اطلاعیه

مقاله ترجمه شده گرایش به بازاریابی سبز، ادراک، توسعه مقیاس و اعتبار سنجی

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت بازرگانی

مقالات ترجمه شده بازاریابی

مقالات ترجمه شده مدیریت زیست محیطی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M738

سال نشر: ۲۰۱۷

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Journal of Business Research

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۵ صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۲۰۰۰تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده : گرایش به بازاریابی سبز، ادراک، توسعه مقیاس و اعتبار سنجی

عنوان انگلیسی:

Green marketing orientation: Conceptualization, scale development and validation

چکیده فارسی:

هر چقدر که بازاریابی سبز به ابزاری ضروری برای استراتژی کسب و کارهای پایدار تبدیل می شود، شرکت ها شیوه های بازاریابی سبز را برای نیل به عملکرد تجاری بهتر اتخاذ می کنند. با این حال، هیچ تحقیقی تاکنون همه جنبه های سازمانی ضروری برای اتخاذ بازاریابی سبز توسط شرکت ها را مورد بررسی قرار نداده است. به منظور بررسی این موضوع، با پیروی از مقالات مربوط به تئوری اندازه گیری، این بررسی یک سری از ۴ مقاله را گزارش داده و مقیاسی را برای اتخاذ رویکردی جامع در زمینه بازاریابی سبز توسعه داده است. این مقاله ساختار جهت گیری بازاریابی سبز را معرفی کرده که سه بعد را شامل می شود: جهت گیری بازاریابی سبز استراتژیک، جهت گیری بازاریابی سبز تاکتیکی و جهت گیری بازاریابی سبز داخلی. این مقیاس، هماهنگی های داخلی، قابلیت اطمینان، اعتبار سنجی ساختار و اعتبار سنجی علمی را نشان می دهد. دستورالعمل هایی برای پژوهش های آتی و مفاهیم مدیریتی ساختارهای جدید نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

۱. مقدمه

با وجود فراگیر بودن داستانهای زیست محیطی یا سبز در مقالات بازاریابی ، مطالعات بسیار کمی موسسات تجاری را به سمت ادغام بازاریابی سبز در شیوه کسب و کارهای روزانه شان سوق می دهد. در نتیجه، بازاریابی سبز نتوانست پتانسیل خود را برای بهبود کیفیت زندگی نه مصرف کنندگان به دست آورد و نه برای اکوسیستم دارد. وابستگی گذشته به منطق اقتصاددانان، تعمیرات تکنولوژیکی ، نوآوری های زیست بومی و افزودنی های محیطی نه تغییرات به سزایی برای افراد و جامعه داشته و نه مزیت رقابتی و ارزش قابل توجهی برای کسب و کارها داشته است. این مقاله نیاز به یک تحلیل جامع تر از شیوه بازاریابی سبز را از طریق ارائه مفهوم جهت گیری بازاریابی سبز بررسی می کند تا جنبه های سازمانی را اتخاذ کند که یک سازمان متمایل به بازاریابی سبز استفاده می کند.

در گزارشات محیطی سازمان ملل، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و شورای جهانی توسعه پایدار درباره توسعه پایدار تمرکز بر تولید و مصرف پایدار ضرورت تحقیق و سیاست گذاری را تا اواسط دهه ۱۹۹۰ نشان می دهد. بحرانهای مالی جهانی ، چالش های پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، و تغییر چارچوب مسئولیت اجتماعی شرکتها ، توسعه پایدار را به جلو می راند و مدیران نیاز به استفاده از بازاریابی سبز را در کل سازمان به رسمیت می شناسند و در عملکرد افرادش، محصولات و خدماتشان ایجاد ثبات می کنند. شرکتهایی که استراتژی های محیطی جامع را اجرا می کنند ، این پیغام را به ذینفعانشان می رسانند که ریسک های تجاری و اهمیت چالشهای محیطی اخیر را به رسمیت می شناسند که نشان دهنده مراقبت از جامعه و اکوسیستم است اما بازاریابی سبز را به عنوان یک فرصت داخلی و خارجی هم درک می کنند که می توانند از طریق آن به هزینه های پایین ، سودهای اضافی، مزیت رقابتی از طریق تمایز و توسعه تجاری دست یابند. محققان و رهبران تجاری از شرکتها خواسته اند که مسئولیت های اجتماعیشان را بر عهده گیرند ،اما این امر می تواند از طریق ترکیب شیوه تجارت خوب و پایداری به دست آید.

Abstract

As green marketing becomes an essential tool for sustainable business strategy, companies are adopting green marketing practices to achieve better business performance. However, no research has yet operationalized all the organizational facets that are necessary to become a green marketing oriented company. To address this omission, following the literature in measurement theory, this investigation reports a series of 4 studies and develops a scale to capture the holistic approach of green marketing. This study introduces the construct of green marketing orientation, which comprises three dimensions: strategic green marketing orientation, tactical green marketing orientation and internal green marketing orientation. The scale shows internal consistency, reliability, construct validity and nomological validity. Directions for future research and managerial implications of the new construct are discussed.

Keywords Green marketing ,Environmental ,Sustainability ,Scale development ,Transformative marketing , Marketing strategy

Introduction

Despite the ubiquity of green/environmental narratives in the marketing literature remarkably few empirical studies guide businesses to integrate and operationalize green marketing in everyday business practice (Fuentes, 2015). Consequently, green marketing fails to achieve its potential for improving the quality of life for consumers, nor benefits the ecosystem (Polonsky, 2011). Past reliance upon economistic logic, technological fixes, eco-innovations and environmental add-ons at the periphery of marketing strategy have not delivered transformative change for individuals and society, nor significant competitive advantage and value for business (Geels, McMeekin, Mylan, & Southerton, 2015; Kotler, 2011). This paper addresses the need for a more integrated and holistic analysis of green marketing practice through the development of a conceptualization of green marketing orientation to capture the organizational facets that operationalize a green marketing oriented organization.

The focus on sustainable consumption and production represents a policy and research imperative, stretching back to the mid-1990s’ environmental reports from the UN, OECD and World Business Council for Sustainable Development (Peattie & Crane, 2005). Global financial crises, post-Brexit challenges and a shifting corporate social responsibility landscape (Porter & Kramer, 2011; Stoeckl & Luedicke, 2015) are pushing sustainable development to the fore, and managers recognize the need to operationalize green marketing throughout the organization, and build sustainability into the performance of their people, products and services (Unruh & Ettenson, 2010).

Companies that implement holistic environmental strategies send a strong message to their stakeholders that they recognize the business risks and importance of today‘s environmental challenges, demonstrate care for society and the ecosystem, but also understand green marketing as an internal and external opportunity (Lash & Wellington, 2011) that can achieve low costs, additional profits, competitive advantage through differentiation, and business development (Gordon, Carrigan, & Hastings, 2011; Kotler, 2011).

Researchers and business leaders urge companies to meet their social responsibilities, but this can only be achieved via the combination of good business practice and sustainability (Geels et al., 2015; Polonsky, 2011). Researchers and practitioners have made considerable efforts (for more comprehensive reviews see; Chamorro, Rubio, & Miranda, 2009; Charter & Polonsky, 1999;