اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه تاثیر ویژگی های شرکت بر ساختار سرمایه

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات جدید مدیریت

مقالات جدید حسابداری

مقالات علوم اقتصادی

مقالات ترجمه شده مدیریت سرمایه 

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده درباره بورس

کسب و کارهای کوچک و متوسط

مقالات ترجمه شده ساختار سرمایه

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M700

سال نشر: ۲۰۱۸

نام ناشر (پایگاه داده): Sciedu Pres

نام مجله: Accounting and Finance Research

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۷  صفحه PDF

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی : ۲۳ صفحه فایل WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۱۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۸ : بررسی تاثیر ویژگی های شرکت بر ساختار سرمایه ی شرکت های (بنگاه های کوچک و متوسط )عرضه شده و عرضه نشده در بورس

عنوان انگلیسی:

Investigating the Impact of Firm Characteristics on Capital Structure of Quoted and Unquoted SMEs

چکیده

این مطالعه در نظر دارد تا شناخت ساختار سرمایه شرکتهای کوچک و متوسط در مصر را افزایش دهد. این مطالعه تاثیر ساختار دارایی، اندازه، سودآوری، نقدینگی، رشد، عمر، ساختار مالکیت را به عنوان متغیرهای مستقل بر نسبت اهرم مالی (اتکا به وام) می سنجد. سه متغیر جایگزین به عنوان متغیر ساختگی اهرم مالی، ، اهرم کل، اهرم بلندمدت و اهرم کوتاه مدت استفاده می شود. این مطالعه اهمیت روابط بین بخش اقتصادی به عنوان یک متغیر کنترل و سه نسبت اهرم را بررسی می کند. تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه برای ایجاد مدلهای توضیحی برای دو نمونه شرکتهای کوچک و متوسط استفاده می شود. نمونه اول شامل ۲۸ شرکت کوچک و متوسط پذیرفته شده در بورس تا ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ است که از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵ را پوشش می دهد. نمونه دوم شامل اطلاعات ۹۵ شرکت متوسط و کوچک پذیرفته نشده در بورس است. مدل کلی توصیه می کند که همه متغیرهای مستقل و کنترل به طور معناداری تصمیمات ساختار سرمایه شرکتهای کوچک و متوسط مصری را توجیه می کند. نتایج این دو نمونه شباهتهای زیادی را نشان می دهد. مالکیت مدیریتی همبستگی منفی با اهرم مالی کوتاه مدت دارد در حالی که مالکیت عمده همبستگی مثبتی با اهرم کل و کوتاه مدت دارد. علاوه بر این، این بخش ارتباط معناداری را با ساختار سرمایه نشان می دهد نتایج این مطالعه نشان می دهد که بهترین توجیه رفتار شرکتهای کوچک و متوسط مصری نظریه سلسله مراتبی است. در پایان این مطالعه توصیه های مفیدی برای سیاست گذاران و مدیریت شرکتهای کوچک و متوسط مصری ارائه می دهد.

عبارات کلیدی: ویژگیهای شرکت، شرکتهای کوچک و متوسط، پذیرفته شده در بورس، پذیرفته نشده در بورس و مصر

مقدمه

از زمان مطالعه اولیه مودیلیانی و میلر (M & M) در سال ۱۹۵۸، گزینه های تامین مالی به عنوان یکی از مهمترین و پر کاربردترین زمینه های تحقیقی در تامین مالی در نظر گرفته می شود. مطالعات زیادی درباره این موضوع انجام شده است. با این حال، همانند مایرز (۲۰۰۱) اکثر مطالعات ساختار سرمایه بر شرکتهای دولتی متمرکز است. در نتیجه، فهم ما از گزینه های تامین مالی سایر شرکتها محدود است. تحقیقات علمی درباره ساختار سرمایه شرکتهای کوچک و متوسط زمینه اخیر بررسی ها است. مطالعات اولیه عمدتا توصیفی و بر کشورهای توسعه یافته متمرکز بود. در نتیجه، کمبود مطالعات تجربی که به بررسی ساختار سرمایه شرکتهای کوچک و متوسط کشورهای در حال توسعه احساس می شد. این مطالعه جدای از بررسی شرکتهای بزرگ و پذیرفته شده در بورس یک زمینه تحقیقی جدید را ارائه می دهد.

مطالعه ساختار سرمایه شرکتهای کوچک و متوسط نسبتا مهم تر است زیرا شرکتهای کوچک و متوسط قوه محرکه اقتصاد مصر هستند. آنها دارند قدرت بیشتری به دست می آورند و در جبران کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی اقتصاد را حمایت می کنند. با اعلام بانک مرکزی مصر (CBE) تعداد شرکتهای کوچک و متوسط مصر حدود ۵‌.۲ میلیون شرکت رسیده است که ۹۵% شرکتهای بخش خصوصی را تشکیل می دهد که ۷۵% نیروی کار بخش خصوصی را به کار گرفته اند. این مطالعه در نظر دارد تا شناخت ما از الگوی تامین مالی شرکتهای کوچک و متوسط را افزایش دهد و اشاره می کند که شرکتهای کوچک و متوسط با شکاف مالی در بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه مواجه هستند. رادوان و لطفی (۲۰۰۸) توضیح دادند که شرکتهای کوچک و متوسط مصری از شکاف مالی رنج می برند که در درجه اول شامل شکاف های دانش و عرضه است. با اعلام بانک مرکزی مصر از سرشماری کامل شرکتهای کوچک و متوسط تنها ۴۷% شرکتهای کوچک و متوسط با بانکها داد و ستد دارند که ۲۲% از آنها به تامین مالی بدهی دسترسی دارند.

مطالعات تجربی همانند مطالعات مک و بایرد (۲۰۱۰) نشان می دهد که ساختارهای سرمایه شرکتهای کوچک و متوسط به واسطه ویژگیهای شرکت و مالک مشخص می شود. با توجه به این بیان مسئله خواهد بود: کشف عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه شرکتهای کوچک و متوسط مصر. این مطالعه برای تجزیه و تحلیل مجموعه داده ها یک مدل رگرسیون را به کار می گیرد تا به بررسی:

Abstract

This study aims to enhance the understanding of SMEs’ capital structure in Egypt. The study tests the impact of asset structure, size, profitability, liquidity, growth, age, and ownership structure as independent variables on the leverage ratio. Three alternative variables are used as a proxy for leverage: total, long term, and short term leverage. The study further investigates the significance of the relationship between the economic sector as a control variable and the three leverage ratios. Multiple regression analysis is used to develop the explanatory models for two samples of SMEs. The first sample comprises of 28 firms, which represent all listed and traded SMEs in Egypt as of 31/12/2016, covering the period from 2008 till 2015.

The second sample includes panel data of 95 non-quoted SMEs. The overall model recommends that all the independent and control variables are significantly explaining the capital structure decisions of SMEs in Egypt. The results of the two samples show a high degree of similarities. The managerial ownership is found to be negatively correlated to short term leverage, while the block holding ownership is positively correlated to the total and the short term leverage. Moreover, the sector shows a significant relationship with the capital structure. The results of the study demonstrate that the best explanation of the SMEs behavior in Egypt is the pecking order theory. Finally, the study introduces useful recommendations for policy makers and SMEs’ management in Egypt.

Keywords: Firm Characteristics, SMEs, Quoted, Unquoted, and Egypt

۱. Introduction

Since the initial contribution of Modigliani and Miller (M&M) in 1958, the choice of finance is considered one of the most prominent and prolific areas of research in finance. A significant number of studies centered on this subject have been carried out. Even so, According to Myers (2001), most of the capital structure studies focused on the public corporation. As a result, our understanding of financing choices of other types of companies is still limited.

Academic research on the capital structure of SMEs is a recent area of investigation. Earlier studies that initially emerged were mainly descriptive and focused on developed countries. Consequently, there is a lack of empirical studies discussing the SME’s capital structure in developing countries. This study tackles a new research area in a distinction of the classic investigation of large and quoted firms. Studying the capital structure of SMEs is relatively more important, given the fact that SMEs are the powerhouse of the Egyptian economy. They are gaining more strength and are supporting the economy to compensate for the declining foreign direct investment (FDI) inflows.

According to Central Bank of Egypt (CBE), the number of SMEs in Egypt have reached around 2.5 million enterprises, representing over 95% of the Egyptian private sector companies, employing 75% of the private sector workforce (CBE, 2012). The study aims to enhance our understanding of the financing pattern of SMEs, noting that SMEs are facing finance gap in many countries especially in developing countries (OECD, 2006). Radwan and Lotfy (2008) elaborated that Egyptian SMEs are suffering from financing gap, which primarily consists of supply and knowledge gaps. According to CBE’s release of the complete census of SMEs, only 47 % of SMEs are dealing with banks, out of which 22 % have access to debt finance (CBE, 2012). According to Mac an Bhaird (2010), Empirical studies suggest that capital structures of SMEs are determined by the firm and owner characteristics. In view of that, the problem statement will be: Exploring the determinants of capital structure of the Small and Medium Enterprises (SMEs) in Egypt. This study adopts a regression model to analyze a panel data, aiming to investigate:

-The impact of a firm’s characteristics namely; tangibility, size, liquidity, profitability, age, growth rate, and ownership structure on SMEs’ capital structure in Egypt.

-Similarities of financing patterns of quoted and unquoted SMEs in Egypt.

-Which capital structure theory is better explaining the SMEs’ financing decisions in Egypt?

The rest of the study is organized as follows: The following section presents a review of both theoretical and empirical literature of SMEs’ capital structure and hypotheses development, then Section three presents the methodology used in this research. Thereafter, section four provides details of the results of the descriptive and regression analysis and their interpretation, in comparison with the previous SME studies and the studies which investigated the large listed Egyptian firms. Finally, the study ends with section five, the conclusion which includes the contribution, limitation and implications of the research