اطلاعیه

مقاله ترجمه شده انگیزه، برنامه ریزی کسب و کار و مدیریت ریسک: کارآفرینی در میان دانشجویان

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت ریسک

مقالات ترجمه شده مدیریت بازرگانی

مقالات ترجمه شده درباره انگیزه کارکنان

مقالات ترجمه شده مدیریت کارآفرینی

مقالات ترجمه شده مدیریت صنعتی

مقالات ترجمه شده مهندسی صنایع

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M696

سال نشر: ۲۰۱۷

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: RAI Revista de Administração e Inovação

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۱ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۹ صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۸۰۰۰تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده : انگیزه، برنامه ریزی کسب و کار و مدیریت ریسک: کارآفرینی در میان دانشجویان

عنوان انگلیسی:

Motivations, business planning, and risk management: entrepreneurship among university students

چکیده فارسی:

هدف این مطالعه، مقایسه انگیزه های کارآفرینی، برنامه ریزی کسب و کار و مدیریت ریسک بین دو گروه از دانشجویان بود: افرادی که قبلا دارای یک کسب و کار بودند (کارآفرینان با تجربه) و کسانی که قصد داشتند یک کار جدید شروع کنند (کارآفرینان بالقوه). در مجموع ۴۲۴ دانشجوی کارشناسی و کارشناسی ارشد در این مطالعه شرکت کردند. تجزیه و تحلیل های توصیفی و استنباطی برای مقایسه گروه ها انجام شد. نتایج نشان می دهد که انگیزه های کارآفرینان بالقوه دانشجویی بیشتر از کارآفرینان با تجربه است. در روند ایجاد کسب و کار، نشان داده شد که هر دو گروه از دانش آموزان در مورد مدیریت ریسک های تجاری محتاط هستند. اما گروه کارآفرینان بالقوه دغدغه بیشتری برای برنامه ریزی کسب و کار نسبت به گروه باتجربه داشتند.

کلیدواژگان: انگیزش کارآفرینانه؛ برنامه ریزی کسب و کار؛ مدیریت ریسک؛ دانشجویان دانشگاه

Abstract

The objective of this study was to compare motivations for entrepreneurship, business planning, and risk management between two groups of university students: those who already had a business (experienced entrepreneurs) and those intending to start one (potential entrepreneurs). A total of 424 undergraduate and graduate students participated in the survey study. Descriptive and inferential analyses were conducted to compare the groups. The results indicate that the entrepreneurial motivations of potential student entrepreneurs are higher than those of experienced student entrepreneurs. In the process of creating the business, it was shown that both groups of students are cautious about managing business risks, but the group of potential student entrepreneurs appeared more concerned with the business plan than the experienced group.