اطلاعیه

مقاله ترجمه شده مسئولیت سازمانی و درک شرایط امن: نقش میانجی رضایتمندی از شغل

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M564

سال نشر: ۲۰۱۵

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Procedia – Social and Behavioral Sciences

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۶ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۶ صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۹۰۰۰   تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  مسئولیت سازمانی و درک شرایط امن: نقش میانجی رضایتمندی از شغل

عنوان انگلیسی:

Perceived safety climate and organizational trust: the mediator role of job satisfaction

چکیده فارسی:

اهداف. هدف مطالعه کنونی تایید نقش میانجی رضایتمندی از شغل در روابط بین درک مسئولیت سازمانی و شرایط امن و برجسته سازی ابعاد شرایط امن بر ابعاد مسئولیت سازمانی است. مشارکت کننده ها. مطالعه کنونی ایجاد داده های جمع آوری شده از ۱۴۷ مشارکت کننده از سیستم سلامت است. روش شناسی. طرح استفاده شده در مطالعه نوسنجی، نوع همبستگی درون گروهی پیش بینانه بود. نتایج. رضایتمندی از شغل میانجی جزئی در رابطه بین درک شرایط امن و مسئولیت سازمانی است.

کلمات کلیدی. درک شرایط امن، رضایتمندی از شغل، مسئولیت سازمانی

درک امنیت کاری

درک شرایط امن به عنوان درک معقول کارمندان در رایطه با سیاست های و کاربرد ابزارها برای اطمینان از محیط کاری بی خطر و امن تعریف شده است.

هافمن و همکارن (۲۰۰۵) تصور می کنند شرایط امن به عنوان ساختاری است که در برگیرنده مجموعه ابعادی است: گرایش مدیریتی به سمت نتایج امن، رفتار پیش فعال برای حفظ امنیت و سیستمی قانع کننده برای این رفتارها.

واتشون و همکارن (۲۰۰۵) اهمیت سیاست های سازمانی را نشان می دهند و عملیات با مدیریت درون سازمان ارتقا می یابد. درک مثبت دخالت مدیریتی در حفظ امنیت در کار به طور معنی داری همبستگی منفی با رفتارهای پرخطر در کار دارد و مسئولیت مدیران ارشد وابسته به درک مثبت شرایط امن است. افرادی که در محیط های کاری با سیاست های امنیتی کار می کنند و فعالیت های خطرناک انجام می دهند درک منفی از شرایط امن در کار دارند. بنابراین، افرادی که محیط امن مثبتی را در کار درک می کنند تمایل به شکایت بیشتری دارند وقتی به دنبال عملیات و شیوه های امن وقایع کاری اجتناب پذیر می آید. کارمندانی که فکر می کنند محیط کاری شان مطمئن است گرایش مثبتی به کارفرماهایشان نشان می دهند.

Abstract

Objectives The goal of the current study is to emphasize the mediating role of job satisfaction in the relationship between the perception of safety climate and organizational trust and to highlight the impact of the safety climate dimensions on the organizational trust dimensions. Participants The present study was built collecting data from 147 participants from the health system. Methodology The design used in the study was transversal, predictive intragroup correlation type. Results Job satisfaction is a partial mediator in the relationship between the perception of safety climate and organizational trust.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.