مقاله ترجمه شده نظامی سازی و تجارت بین‌المللی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M136

قیمت فایل ترجمه شده:    ۱۰۰۰۰تومان

تعداد صفحه انگلیسی:  ۶

سال نشر: ۲۰۰۷

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۸ صفحه WORD

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده نظامی سازی و تجارت بین‌المللی

عنوان انگلیسی:

militarization and international business

چکیده فارسی:

هدف:هدف این مقاله معرفی یک مسئله‌ی خاص است که نشان می‌دهد چگونه نظامی‌سازی می‌تواند به عنوان یک واحد مستقل باشد که تجارت بین‌الملل، مدیریت و موسسات می‌توانند یا نمی‌توانند درس‌های بالقوه مفیدی از آن جمع‌آوری کنند.

ساختار / روش بررسی / دیدگاه :پنج مقاله استفاده شده‌اند برای ایجاد یک مبنای مناسب برای مفهوم‌سازی و زمینه‌سازی برای نظامی و نظامی‌سازی در ارتباط با تجارت بین‌المللی.

یافته‌ها :چندین مأموریت کلیدی در تعبیر کردن مسائل نظامی سازی در ارتباط با تجارت بین‌المللی انجام شده است. یک محدوده وسیع ملی و فرهنگی پوشش داده شده است.

اصلیت / ارزش :در توسعه دادن و مجتمع کردن این مجموعه مقالات این ادعا نمی‌تواند مطرح شود که به مسائل نظامی‌سازی پاسخ داده شده است، زمینه مطرح شده است و مراجع اصلی به مقداری فراهم شده‌اند که برای مباحثات اساسی وسیع‌تری نیاز است.

کلمات کلیدی: عملیات نظامی، تجارت بین‌المللی، موسسات.

مقدمه

در زمان حاضر مخصوصاً پست ویتنام، وضعیت درخواست علمی در خصوص اتفاقات و امور نظامی و «برانگیخته از نظام» در بیشتر نمونه‌ها در معرض ـ معرفی‌ها و شناخت‌های خاص و رایج دیده شده متنوع و به اقتضای موقعیت حتی با تعهدات محتاطانه و تقریباً تبلیغات بی‌منطق و غیر ارادی، قرار داده شده است. در یک سو، نظام و زمینه و محیط نظامی به عنوان یک واحد مستقل دیده می‌شود که تجارت بین‌المللی، مدیریت و سازمان‌دها می‌توانند از آن درس‌های بالقوه مفید و مهمی را ، بیاموزند. به طور نمونه، این درس‌ها انتظار می‌رود بتوانند از تحلیل نسبی رهبری در حنگ یا میدریت در مبارزات نظامی اشتقاق یابند و برای عملیاتی تجاری کاربرد پذیر شوند. به طور مشابه، مبادلات نظامی ـ تجاری میان حوزه‌های بین‌المللی بر رقابت متقابل یا اشتراک بهترین عملیات برای دست‌یابی به عملکردهای کارآمد و موثر متمرکز شده است.

از سوی دیگر، در تقابل با این وضعیت مبادلات مفید ارائه شده، نظام ممکن است در یک جهت منفی یا تنزل دهنده مشاهده شود. در اینجا نظام قطعاً به عنوان فایده‌ای برای تجارت رد می‌شود.

Abstract:

Purpose – The purpose of this paper is to introduce a special issue which looks into how militarization can be seen as an entity from which international business, management and organization can or cannot glean potentially useful lessons. Design/methodology/approach – Five papers have been used to give a suitable basis for the reconceptualisation and recontextualisation of the military and militarization in relation to international business. Findings – Several key tasks are achieved in rephrasing the issues of militarization in relation to international business. A wide national and cultural span is covered. Originality/value – In developing and assembling this collection of papers claim cannot be laid to have answered issues on militarization, ground has been laid and reference points provided for a much needed wider critical debate.

Keywords: Military actions, International business, Organizations