اطلاعیه

مقاله ترجمه شده تسهیل کننده های یادگیری سازمانی در طراحی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M91

قیمت فایل ترجمه شده:    ۱۰۰۰۰تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۷

سال نشر: ۲۰۰۶

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۴  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده تسهیل کننده های یادگیری سازمانی در طراحی

عنوان انگلیسی:

Facilitators of organizational learning in design

چکیده فارسی:

هدف: هدف از این مقاله تعیین نفوذ عوامل سازمانی مانند تعهد رهبری، انگیزه و تعامل روی پیامدهای یادگیری است که به عنوان بهبود عملکرد و جو سازمانی تعریف می شود.

طرح/ روش/ رویکرد: جنبه های متفاوتی از تحصیل دانش، تسهیم و بکارگیری که در ارتباط با پیامدهاست در این مطالعه بررسی شده است. متخصصان طراحی در شرکت های ساخت وساز ویتنام موضوع پیمایش بودند که ۳۳۹ طراح به عنوان نمونه انتخاب شدند.

یافته ها: اثر تعهد رهبری بر روی هر دوی عملکرد و جو سازمانی با اهمیت برآورد شد. انگیزاننده ها تنها ارتباط مثبتی با عملکرد داشتند و تعامل کارکنان اثر مثبتی روی جو سازمانی داشت. نتایج مقاله پشتوانه ای از مطالعات مفهومی در ادبیات می باشد. نتایج مطالعه نشان داد که هر کدام از این عوامل نقش و تأثیر متفاوتی روی فرایند یادگیری سازمانی و نتایج دارند.

محدودیت های تحقیق/ اشارات: نمونه تنها از یک صنعت در یک کشور توسعه یافته انتخاب شده که مطالعات بیشتر در صنایع و کشورهای دیگر که دارای ویژگی های سازمانی متفاوتی می باشند می تواند تعمیم یافته ها را افزایش دهد.

اشارات کاربردی: از دیدگاه کاربردی، مدیرانی که می خواهند یادگیری را در سازمان تسهیل کنند، عمکرد را بهبود بخشند و به جو سازمانی بهتری ارتقا دهند، بایستی به یادگیری تعهد نشان دهند و انگیزه هایی را برای استفاده از آن یادگیری فراهم آورند و از یک رویکرد مشارکتی تر استفاده نمایند.

ارزش تحقیق: این مطالعه شواهد تجربی را برای اهمیت تعهد رهبری، انگیزه و تعامل کارکنان روی فرایند و نتایج یادگیری سازمانی فراهم آورده است.

واژگان کلیدی: سازمان یادگیرنده، فرهنگ سازمانی، عملکرد سازمانی، صنعت ساخت و ساز، رهبری، ویتنام

مقدمه

در سال های اخیر یک تئوری نمایان و کارکردی به عنوان دیدگاه مبتنی بر دانش موسسه شناسایی شده است. دانش سازمانی منبعی است که برای موفقیت هر موسسه حیاتی می باشد. در واقع برای توانایی رقابت و نوآوری موسسه ضروری می باشد. دانش موسسه باید به عنوان دارایی استراتژیک شناسایی شده و به روشی اداره شود که عملکرد موسسه و موقعیت رقابتی آن را بهبود بخشد. مدیریت دانش شامل مجموعه فعالیت های تحصیل، انتشار و بکارگیری دانش برای خلق ارزش در سازمان می باشد. برای توسعه ارزش افزوده یادگیری سازمانی ضروریست. در اصل یادگیری سازمانی یادگیری فردی را احاطه کرده البته نه به صورت منحصر. در حقیقت یادگیری یک فرایند پیچیده ای است که می توان از دیدگاههای مختلفی به آن نگاه کرد. ادبیات در رابطه با این موضوع در چند سال گذشته به طور سریعی رشد کرده است. اگرچه اکثر کارها روی سطح مفهومی برای توصیف تأثیر یادگیری سازمانی متمرکز بوده است. از دیدگاه مدیریت تعدادی مطالعات تلاششان بر این بوده، عواملی را که باعث تسهیل یادگیری سازمانی در سازمان های متعدد می شود را شناسایی نمایند. اگر چه اکثریت این مطالعات در یک دیدگاه هنجاری بکار گرفته  شده یا مبتنی بر یک رویکرد کیفی اند. یک بازنگری جامع از یادگیری سازمانی نشان می دهد که تحقیقات تجربی محدودی در ارتباط با یادگیری سازمانی، مخصوصا یک تحقیق میدانی روی نمونه ای وسیع، وجود دارد. این مطالعه ویژگی های سازمانی که فرایند یادگیری سازمانی را تسهیل میکند، و اینکه چگونه این ویژگیها بر نتایج یادگیری تأثیر می گذارند در بین ۳۳۹ طراح ساختمان و طراح موسسات در ویتنام ارزیابی میکند. این مقاله بررسی مختصری از مفهوم اصلی یادگیری سازمانی فراهم می آورد. آن ویژگی های سازمانی که تسهیل کننده های بالقوه یادگیری می باشند را شناسایی میکند. فرضیاتی برای آزمون ارتباط بین این تسهیل کننده ها، فرایند یادگیری و پیامدهای یادگیری تدوین شده است. تحلیل رگرسیون چندگانه برای آزمون فرضیات استفاده شد. و در نهایت بحث و اشارات تحقیق آورده شده است.

Abstract:

Purpose – The purpose of this paper is to determine the influence of organizational factors such as leadership commitment, incentives and interaction on learning outcomes defined as performance improvement and organizational climate. Design/methodology/approach – Different aspects of knowledge acquisition, sharing and utilization were examined, related to outcomes. Design professionals in Vietnam construction firms were surveyed. The sample was 339 designers. Findings – The impact of leadership commitment was significantly related to both performance and organizational climate. Incentives were only positively correlated with performance and staff interaction was only positive with organizational climate. The paper is supportive of many conceptual studies in the literature. The results show that each of these factors has a different role and impact on the organizational learning process and outcome. Research limitations/implications – The limitations of this study are that the sample comes from only one industry in a developing country, and it uses an attitudinal survey. Replications of this analysis in other research contexts, industries, countries and organizational characteristics would enhance the generalizability of the findings. Practical implications – From the practical perspective managers who would like to facilitate learning in the organization, improve performance and promote a better organizational climate should demonstrate their commitment to learning, provide incentives to use that learning and use a more collaborative approach. Originality/value – This study provides empirical evidence for the importance of leadership commitment, incentives and staff interaction on the process and outcome of organizational learning.

Keywords: Learning organizations, Organizational culture, Organizational performance, Construction industry, Leadership, Vietnam

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.