اطلاعیه

مقاله ترجمه شده ارزیابی سیستماتیک دقت در مطالعات سیستم های اطلاعاتی از نوع دلفی رده بندی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M455

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۳۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۱

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی:    ۳۴  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده ارزیابی سیستماتیک دقت در مطالعات سیستم های اطلاعاتی از نوع دلفی رده بندی

عنوان انگلیسی:

A systematic assessment of rigor in information systems ranking-type Delphi studies

چکیده فارسی:

روش دلفی رده بندی بعنوان ابزاری برای ایجاد توافق  با استفاده از یک سری از پرسشنامه ها جهت  جمع آوری داده از مجموعه ای از شرکایی که از نظر جغرافیایی پراکنده هستند، به کار می آید. این روش به گروهی از متخصصین اجازه می دهد رویکرد منظمی را برای یک مسئله یا کار خاص اجرا کنند. اگرچه محققین سیستمهای اطلاعاتی این روش را برای تقریبا سه دهه استفاده می کرده اند، هیچ تحقیقی تا به امروز برای ارزیابی میزانی که مطالعات دلفی دقیق بوده اند تلاش نکرده است. با استفاده از راهبردهایی که به وسیله روش شناسان مهم دلفی تعیین شده است، بررسی توصیفی خیلی از نشانه های آشکار دقت از قبیل اطمینان از بی نام بودن متخصصین و مهیا کردن دستورالعمل های دقیق و شفاف برای شرکا را روشن کرد. به جز این، هنوز هم حوزه هایی برای بهبود از قبیل پاسخ به گزارشات و میزان نگهداری، امتحان مقدماتی ابزار، و تغییر توجیه برای روش رتبه بندی نوع دلفی وجود دارد.

۱.         مقدمه

هدف از بیشتر مطالعات دلفی کشف ایده های خلاقانه و مطمئن یا تولید اطلاعات پایدار برای تصمیم گیری است. روش دلفی یک فرایند ساختاریافته از جمع آوری و تلخیص دانش از یک مجموعه از متخصصین بواسطه ابزار پرسشنامه های توزیع شده همراه با بازخور ایده های کنترل شده است  [۱]. مطالعات دلفی تکرار پرسشنامه ها و بازخورها برای توسعه یک توافق عقایدی است که مربوط به یک مسئله یا مبحث ویژه هستند. این فرایند بعنوان یک سری از دوره هامشاهده می شود که در هر دوره، شرکا عقایدشان را از طریق یک پرسشنامه که به محققین بازگردانده می شود به تعامل می گذراند، که برای هر شریک یک وضعیت از موقعیت مجموعه و موقعیت هر شریک را جمع آوری کرده، ویرایش کرده و به وی بازگردانده می شود [۳۱]. بنابراین، روش دلفی یک رویکرد استنتاجی، و مشتق شده از داده ها را ارائه می کند که اغلب در مطالعات اکتشافی در مباحث ویژه یا سوالات تحقیق در زمانی که هیچ شواهد تجربی ای موجود نیست، استفاده شده است.

عقاید متخصصین در حوزه پیش بینی بلندمدت [۱۷]، روش دلفی برای طیف وسیعی از مسائل تحقیقاتی به کار گرفته شد [۱۱, ۴۲]. شناسایی موضوع و اولویت بندی آن بعنوان کاربرد اصلی دیگری از روش دلفی مشاهده شده است. برای نمونه، مطالعات دلفی سیستم های اطلاعاتی اولیه  (IS) بوسیله دیکسون و همکاران [۱۲] به قصد شناسایی و رتبه بندی موضوعات برتر فناوری اطلاعات اجرایی برای سالهای ۱۹۸۰ می باشد. توسعه مفهوم یا چارچوب یک کاربرد سوم از روش دلفی را هم نشان م یدهد. مطالعاتی که در دسته بعدی قرار می گیرند معمولا شامل یک فرایند دو مرحله می شوند، که با شناسایی یک مجموعه از مفاهیم یا ساختارها شروع شده و با توسعه یک طرح رده بندی یا طبقه بندی ادامه می یابد [۳۹].

Abstract

The ranking-type Delphi method is well suited as a means for consensus-building by using a series of questionnaires to collect data from a panel of geographically dispersed participants. This method allows a group of experts to systematically approach a particular task or problem. While information systems researchers have been using this method for almost three decades, no research to date has attempted to assess the extent to which Delphi studies have been rigorously conducted. Using the guidelines that have been prescribed by the leading Delphi methodologists, our descriptive review reveals many positive signs of rigor such as ensuring the anonymity of experts and providing clear and precise instructions to participants. Nevertheless, there are still several areas for improvement, such as reporting response and retention rates, instrument pretesting, and explicitly justifying modifications to the ranking-type Delphi method.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.