اطلاعیه

مقاله ترجمه شده بررسی رابطه بین آمیخته بازاریابی خدمات و ابعاد ارزش ویژه برند

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M440

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۰۰۰۰  تومان

تعداد صفحه انگلیسی

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۹  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده بررسی رابطه بین آمیخته بازاریابی خدمات و ابعاد ارزش ویژه برند

عنوان انگلیسی:

An Examination of the Relationship between Services Marketing Mix and Brand Equity Dimensions

چکیده فارسی:

در دنیای رقابتی امرزو، برندها ابزاری برای ارتقاء و پیشبرد ارزش افزوده به محصولات بوده و همچنین یکی از ارزشمندترین دارایی های شرکت ها محسوب می شوند. برندها به خلق ارزش برای مشتریان و سازمان ها کمک می کنند و دلایل چرایی پرداخت بیشتر برای خرید محصولات و خدمات را نشان می دهند. مطالعه پژوهشی حاضر با تاکید بر یافته های آکر و Joachimsthaler (2000) به بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی خدمات (شامل قیمت، محصول، مکان، تبلیغات، شواهد فیزیکی، فرآیندها و افراد) بر چهار مورد از ابعاد مربوط به ارزش ویژه برند (شامل کیفیت درک شده، وفاداری برند، آگاهی برند و تداعی برند) می پردازد. روش تحقیق بر مبنای روش های توصیفی و همبستگی پایه گذاری شده است. همچنین داده های مورد نیاز از طریق رویکرد تصادفی از فروشگاه های زنجیره ای در شهر تهران و به کمک یک پرسشنامه معتبر جمع آوری شده اند. داده ها با استفاده از آزمون های آماری مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و سپس یافته های به دست آمده جهت کسب نتایج و نکات مربوطه ارائه شده اند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده یک رابطه قویا مثبت و معنی دار بین ابعاد ارزش ویژه برند و آمیخته بازاریابی خدمات در فروشگاه های زنجیره ای می باشد.

واژگان کلیدی: آمیخته بازاریابی خدمات، ارزش ویژه برند، فروشگاه های زنجیره ای و مشتریان

  مقدمه

ارزش ویژه برند به ایجاد ارزش افزوده یا مطلوبیتی می پردازد که یک محصول با استفاده از نام تجاری آن را ایجاد می کند (آکر، ۲۰۰۴). نام یک برند ارزش استراتژیک و اقتصادی را برای صاحبان آنها افزایش می دهد (گیل، Andrs و سالیناس، ۲۰۰۷).  در جهان پیچیده امروز مصرف کنندگان با انتخاب های زیادی برای انتخاب و خرید کالا و خدمات و همچنین کاهش زمان خرید و عوارض تصمیم گیری مواجه هستند. با توجه به این موضوع، نام برند دارای قابلیت هایی است که بر اساس آن می تواند به ساده سازی تصمیم گیری مشتری و کاهش خطرات پرداخته و همچنین انتظارات را تعریف کند و رضایت مشتری را ترویج دهد (فارکوهار، ۱۹۸۹). برند می تواند ارزش زیادی را برای شرکت ها و مشتریان ایجاد کرده و نشان دهنده دلایل پرداخت بیشتر مشتریان در مورد برندهای برتر باشد. برند نقش اصلی را برای اضافه کردن ارزش دارد و مانند دارایی های فن آوری و مواد خام در هر شرکت با توجه به موضوعی که اشاره شد در این زمینه عمل می کند، شرکت همچنین می تواند از ارزش ویژه نام یک برند به عنوان روشی برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار بهره ببرد (Fledwick، ۱۹۹۶). از طرف دیگر آمیخته بازاریابی خدمات به عنوان یک ابزار ارزشمند برای شناخت مشتریان هر یک از بخش های بازار مد نظر قرار داده شده است. این تحقیق از هفت عامل اصلی در آمیخته بازاریابی منتفع می گردد (شامل: قیمت، محصول، محل، تبلیغات، شواهد فیزیکی، فرآیند و افراد). هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ابعاد ارزش ویژه برند و آمیخته بازاریابی خدمات در فروشگاه های زنجیره ای می باشد.

Abstract

In today’s competitive world, brands are tools for promoting adding values to products and also are one of the most valuable assets of an enterprise. Brand aid create value for customers and organizations, and illustrate reasons why of paying more for purchasing goods or services. This survey research with emphasis on Aaker and Joachimsthaler (2000), investigates the effects of services marketing mix (including: price, product, place, advertising, physical evidence, process and people) on four dimensions of brand equity dimensions (including: perceived quality, brand loyalty, brand awareness and brand association). The research method is based on descriptive and correlation. Also required data has been gathered via a probabilistic approach from chain stores in Tehran city by a valid questionnaire. Using appropriate statistical tests data has been analyzed and then test results has been presented for concluding remarks. Results of this research paper demonstrated the strong positive and meaningful relationship between brand equity dimensions and services marketing mix in chain stores