اطلاعیه

مقاله انگلیسی اثر متقابل قیمت فلزات گران بها و بازارهای سهام اسلامی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۲۰ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H480

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله: International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۰ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  اثر متقابل بین قیمت فلزات گران بها و بازارهای سهام اسلامی

عنوان انگلیسی:

Interaction between precious metals price and Islamic stock markets

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H480)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف: هدف از این مطالعه بررسی وجود یک رابطه بلند مدت میان قیمت های فلزات گرانبها مانند طلا، نقره، پلاتین و پالادیوم و بازار سهام اسلامی در ۳۲ کشور مختلف – ۲۱ کشور توسعه یافته و ۱۱ کشوردر حال توسعه می باشد. در این مطالعه رابطه بلندمدت قیمت های فلزات گرانبها و بازار سهام اسلامی، با توجه به سطح توسعه کشورهایی که با شاخص سرمایه مورگان استنلی (MSCI) گروه بندی شده اند ، مورد بررسی قرار گرفت. در اقتصادهای موجود در این مطالعه ،ایجاد شاخص سهام اسلامی توسط MSCI ضروری است. در یک کشور مسلمان این مورد محدودیت حساب نمی شود.

طراحی / روش شناسی / رویکرد: در این تحقیق، از تحلیل هم انباشتی پانل پدرونی و روش حداقل مربعات معمولی تعدیل شده، استفاده شده است. تمام تحلیل ها در این مطالعه با استفاده از داده های ماهانه از سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۵ انجام شد.

یافته ها: بر اساس تحلیل هم انباشتی پانل پدرونی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است، هر چهار فلز گرانبها – طلا، نقره، پلاتین و پالادیم – ابزارهای متنوع و موثر سبد سهام برای بازار سهام اسلامی کشورهای توسعه یافته در دوره تحلیل هستند. با این حال، در کشورهای در حال توسعه، اگرچه طلا و پالادیوم ابزارهای متنوع و موثر سبد سهام هستند، اما نقره و پلاتین این چنین نیست.

مفاهیم عملی: این نتایج مفاهیم عملی را برای دانشگاهیان، متخصصان و مدیران سبد سهام و سیاستگذاران ارائه می دهد. این مفاهیم مرتبط با مدیریت ریسک سبد سهام، مزایای متنوع سازی و پیشنهادهای ابزارهای جدید سرمایه گذاری در میان بازارهای توسعه یافته و در حال توسعه اسلامی می باشد.

مفاهیم اجتماعی: این مطالعه برای سرمایه گذارانی که برای خرید سبد سهام با محدودیتِ انتخاب ابزار سرمایه گذاری، مناسب با  قوانین اسلامی،مواجه هستند ،مهم است. این سرمایه گذاران از لحاظ استفاده از فلزات گرانبها اهمیت دارند به طوری که آنها ترجیح می دهند از این فلزات به عنوان جایگزینی برای بازار سهام برای محافظت در برابر خطرات مربوط به گزینه های سبد سهام مناسب ،استفاده کنند. دولت ها، افراد و سرمایه گذاران نهادی که از سهام سرمایه بر طبق قوانین اسلامی در کشورهای توسعه یافته استفاده می کنند می توانند به طور موثر از طلا، نقره، پلاتین و پالادیوم  به عنوان ابزارهای پوشش ریسک استفاده کنند. با این حال، این انتخاب در بازارهای کشورهای در حال توسعه تنها به طلا و پالادیوم محدود می شود. طلا همچنان یک ابزار متنوع سازی مؤثر در بازارهای سهام اسلامی است، مانند بازار سهام سنتی.

اصالت / ارزش: نویسنده تأکید می کند که این  دومین مقاله درباره بررسی فلزات گرانبها و بازار سهام اسلامی در ادبیات است.

کلیدواژگان: تنوع، پوشش ریسک، بازار سهام اسلامی، فلزات گرانبها

Abstract:

Purpose: This study aims to analyze the presence of a long-term relationship between precious metal prices, such as for gold, silver, platinum and palladium, and Islamic stock markets of 32 different countries – ۲۱ developed and 11 developing. In this study, the long-term relationship between the precious metal prices and the Islamic stock markets of countries grouped by the Morgan Stanley Capital Index (MSCI) according to their level of development was examined. In the economies included in the study, it is necessary that the Islamic stock index be created by MSCI. It is not a constraint as a Muslim country.

Design/methodology/approach: This study used the Pedroni panel cointegration analysis and full modified ordinary least square method. All analyses in this study were performed using monthly data from 2002 to 2015.

Findings: According to the Pedroni panel cointegration analysis applied in this study, all four precious metals – gold, silver, platinum and palladium – are effective portfolio diversification tools for developed Islamic stock markets within the analyzed period. However, in developing countries, although gold and palladium are effective portfolio diversification tools, silver and platinum are not.

Practical implications: These results provide practical implications for academicians, practitioners as portfolio managers, policymakers. These implications are related in portfolio risk management, the diversification benefits and to propose new investment tools among developed and developing Islamic markets.

Social implications: This study is important for investors who assemble portfolios under the restriction of selecting investment tools suitable for Islamic rules. These investors are important in terms of using precious metals that they prefer as an alternative to stock markets to protect against the risks related to their suitable portfolio options. Governments, individuals and institutional investors that use capital stock according to Islamic rules in developed countries can effectively use gold, silver, platinum and palladium as hedging tools. However, this choice is limited to only gold and palladium in developing country markets. Gold continues to be an effective diversification tool in Islamic share markets, as in traditional stock markets.

Originality/value: The author would like to emphasize that this article is second to examine precious metals and Islamic stock markets in literature.

Keywords: Diversifier, Hedges, Islamic stock markets, Precious metals

Introduction

High volatility in financial markets requires effective portfolio diversification to minimize risk. However, understanding the long-term relationships among the financial assets included in a portfolio is important to minimize the risk of the entire portfolio. Investors generally seek assets with suitable average returns and a negative relationship with stock and bond portfolios (Froot, 1995). For that reason, investors seek to couple investment tools with a negative correlation in the same portfolio. However, precious metals are assets that have a low correlation with stock markets, making them much more attractive to investors who seek to avoid risk (Hillier et al., 2006). Precious metals (such as gold, silver, platinum and palladium) are important portfolio diversification tools to address the uncertainty arising in financial markets for various reasons (Sensoy, 2013). In other words, precious metals may become effective diversification tools in portfolios created with alternative investment tools, such as stocks, debt bonds, derivatives and foreign currency, to minimize risk at the income level targeted by the investor in periods of significant volatility.

The 2008 global financial crisis indicated a need for newer financial products and a search for effective portfolio diversification in financial markets. At that point, the Islamic financial system and its products were regarded as a way to emerge from the crisis and began to be preferred by a large number of investors. Given the widespread nature of Islamic finance practices, new financial products were developed, including Sukuk (Islamic bond/lease certificate), the Dow Jones Islamic Market (DJIM) and the Global Islamic Index Series. Along with the emergence of these new financial products as alternatives to traditional investment tools, Islamic share markets, which started to appear after the 1990s, also emerged in the financial markets as the right choice for all investors who sought protection from inflation (Hussin and Borhan, 2009). At the same time, the fact that Islamic assets provide high diversification benefits increased interest in Islamic investments at the beginning of the most recent financial crisis (Mensi et al., 2015).

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده مطالعات اسلامی

مقالات ترجمه شده اقتصاد اسلامی

مقالات ترجمه شده بازار سهام