اطلاعیه

مقاله انگلیسی تاثیر ویژگی های حاکمیت شرکتی بر هزینه سهام

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۲۱ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H469

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله: Managerial Auditing Journal

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۱ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  تاثیر ویژگی های حاکمیت شرکتی بر هزینه سهام: شواهد از یک اقتصاد نوظهور

عنوان انگلیسی:

Impact of corporate governance attributes on cost of equity: Evidence from an emerging economy

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H469)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف: هدف از این مطالعه، ایجاد یک شاخص جامع حاکمیت شرکتی در هند با در نظر گرفتن قوانین اخیر شرکت ها در سال ۲۰۱۳، که بیشتر با آنالیز تاثیر آن در هزینه سهام شرکت اعتبارسنجی می شود.

طراحی / روش شناسی / رویکرد: بر اساس داده های دستی جمع آوری شده از ۵۰۰ شرکت برتر لیست شده در S & P BSE  از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۶، این شاخص شامل هفت زیر شاخص با اعتبار یکسان است و شامل مجموع ۴۳ ویژگی حاکمیت شرکتی است. این شاخص و زیر شاخص های آن با هزینه سهام یک شرکت مورد بررسی قرار گرفته است.

یافته ها: نتایج نشان می دهد که رابطه معنادار منفی بین حاکمیت شرکتی کلی و هزینه سهام وجود دارد. این مطالعه همچنین نشان می دهد که در میان تمام زیر شاخص ها، ترکیب هیئت مدیره هزینه های سهام را به میزان بیشتری پیش بینی می کند. به غیر از این، زیر شاخص کمیته حسابرسی ارتباط معناداری منفی با هزینه سهام دارد. یافته ها حاکی از آن است که یک شرکت با حاکمیت درست،  مدیریت دسترسی آسان به جذب سرمایه از طریق بازار سهام را دارد.

اصالت / ارزش: شاخص حاکمیت شرکتی بر اساس اصلاحات قانونی اخیر در هند می باشد. این شاخص، با تغییرات مشخص مناسب برای شرکت های محلی، می تواند در اقتصادهای نوظهور مشابه نیز اعمال شود. رابطه علی آزمایش شده با این روش ، اولین موردی است که در هند انجام شده است. این مطالعه ادبیات حاکمیت شرکتی را  با تمرکز ویژه بر ایجاد یک شاخص برای یک اقتصاد نوظهور، توسعه داده است.

کلیدواژگان: هند، حاکمیت شرکتی، شاخص حاکمیت شرکتی ، بازارهای نوظهور، هزینه سهام

Abstract:

Purpose: The purpose of this study is to construct a comprehensive Indian corporate governance index in light of the recently introduced Companies Act, 2013, which is further validated by analyzing its impact on the cost of equity of a firm.

Design/methodology/approach: Based on the hand-collected data from firms listed on S&P BSE 500 from 2001 to 2016, this index comprises seven equally weighted sub-indices, comprising a total of 43 corporate governance attributes. This index and the sub-indices have further been regressed with the cost of equity of a firm.

Findings: The results suggest a negative significant relationship between the overall corporate governance and the cost of equity. The study also suggests that among all the sub-indices, board composition predicts the cost of equity to a greater extent. Other than this, the audit committee sub-index has a negative significant association with the cost of equity. The findings imply that a well-governed firm enjoys ease of access to equity finance from the market.

Originality/value: The corporate governance index is based on the recent regulatory reforms introduced in India. The index, with certain changes suitable to the local context, can be applied to similar emerging economies as well. The causal relationship tested using this method is the first one done in India. This study adds to the domain of corporate governance literature with special focus on the construction of an index for an emerging economy.

Keywords: India, Corporate governance, Corporate governance index, Emerging market, Cost of equity

Introduction

The idea of corporate governance comes into existence when there is a separation of ownership and control in the business. Usually, the owners include shareholders, government institutions, financial institutions, other corporations and initial founders. To run an organization successfully, functional expertise is required. This separation of ownership and control comes with a perk which allows skilled managers to run a large company with greater efficiency.

It also brings the risk of agency costs to the owners. Looking back at the history and evolution of corporate governance, it can be said that the prime reason behind the requirement of corporate governance norms is the protection of the interests of the owners and other stakeholders of the firm. The first school of thought that establishes this view talks about agency cost. Jensen and Meckling (1976) identified the agency theory, where they established the fact that some divergences exist between management’s decisions and those decisions which can maximize the wealth of the owner. This phenomenon brings with it, the need for a pre-defined set of corporate governance norms so that the agency risk can be minimized.

The contemporary global economic scenario where increasing standards of information and accessibility have given rise to competition in almost every sector, survival and sustainability of firms have become a major concern for owners and management as well. This need has brought a change of perspective in the purpose with which corporate governance norms were introduced initially. Now, better corporate governance not only protects the interest of owners and shareholders, but ensures the survival of a firm in this competitive economic environment as well. The contemporary research going on in the world focuses on the influences that a well-governed firm has on various performance and valuation measures.

In one of the studies based in Europe, Renders et al. (2010) state that higher corporate governance ratings are clearly associated with better performance. Balasubramanian et al. (2010) in a study based in India find a positive association between market value and a firm’s overall governance. Claessens and Yurtoglu (2013) observed that in emerging economies, a better-governed firm has greater access to finance, a lower cost of capital, better performance and more favorable treatment of all stakeholders. Zhu (2014) states that good governance can positively affect a firm through increased expected cash flows and the reduced cost of capital. In line with these existing literature, this study tries to analyze the effect of corporate governance attributes on the cost of equity of a firm in the Indian context.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده اقتصاد و حسابداری

مقالات ترجمه شده حاکمیت شرکتی

مقالات ترجمه شده اقتصادهای نوظهور

مقالات ترجمه شده درباره هزینه سهام

مقالات ترجمه شده مدیریت سهام

مقالات ترجمه شده مدیریت سرمایه