مقاله انگلیسی گسترش حسابداری مدیریت زیست محیطی برای تولید پاک

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۵۵ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H455

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده):الزویر

تعداد صفحه انگلیسی:  ۵۵ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  گسترش حسابداری مدیریت زیست محیطی برای تولید پاک : شواهدی از برخی مطالعات موردی

عنوان انگلیسی:

Diffusion of environmental management accounting for cleaner production: Evidence from some case studies

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:h455)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

حسابداری مدیریت زیست محیطی مجموعه ای از ابزارهای طراحی شده برای پشتیبانی از مدیریت ،برای تصمیم گیری بهتر درباره تولید پاک را فراهم می کند. گسترش نظریه نوآوری، پایه واساسِ درکِ پویایی پیاده سازی حسابداری مدیریت زیست محیطی را فراهم می کند. با بررسی پنج مورد از مطالعات کسب و کار در اندونزی، فیلیپین و ویتنام، ویژگی های نوآوری های حسابداری مدیریت زیست محیطی و مسیر زمانی توسعه مورد بررسی قرار می گیرد. موارد مورد بررسی اهمیت مسیر تدریجی تغییرات خاص  برای کار در محیط های پایدارِ پیچیده، را نشان داد و همچنین  غنا و سودمندی توسعه ی  روش های تولید پاک از طریق ابزارهای متعدد حسابداری مدیریت زیست محیطی را  نشان داد و این دیدگاه ، که “یک روش حسابداری مدیریت زیست محیطی مانند حسابداری هزینه جریان مواد کافی است” را رد می کند. علاوه بر این، یافته ها نشان از وجود ارتباط بین دریافت حمایت خارجی و نیاز به مدیران اجرایی بین رشته ای در گسترش نوآوری های حسابداری مدیریت زیست محیطی، دارد.

کلیدواژگان: حسابداری مدیریت زیست محیطی، گسترش نوآوری، مسیرهای زمانی توسعه

Abstract

Environmental management accounting provides a set of tools designed to support management to make better decisions about cleaner production. Diffusion of innovation theory provides a foundation for understanding the dynamics of environmental management accounting implementation. Based on five case studies of businesses in Indonesia, the Philippines and Vietnam characteristics of environmental management accounting innovations and temporal path of development are explored. The cases examined reveal the importance of incremental path specific changes to work towards complex sustainability settings and demonstrate the richness and usefulness of fostering cleaner production practices through a multitude of environmental management accounting tools, which rejects the view that one environmental management accounting method such as material flow cost accounting would suffice. Moreover, the findings show the relevance of involving external support and the need for interdisciplinary execution in diffusing environmental management accounting innovations.

Keywords: Environmental management accounting,Diffusion of innovation, Temporal paths of development

Introduction:

Linkages between the environment and organisations have been the subject of considerable research. Environmental accounting has been introduced to provide a foundation for business to make informed decisions because without such information inefficient use of resources, pollution, or even disasters could result (Citroen, 2011). Environmental management accounting (EMA) has specifically been introduced to help companies manage natural resources, energy and pollution. Supported by research and the development of guidelines (e.g. IFAC, 2004), statement documents (UNDSD, 2001), standards (ISO, 2011), workbooks (METI, 2002) and a multitude of case studies (e.g. Herzig et al., 2012) EMA has become an acknowledged approach to fostering cleaner production (e.g. Gale, 2006a), design for sustainable manufacturing (Kishawy et al., 2018), circular economy measures (Zhou et al., 2017), and resource efficiency (Nakajima et al., 2015).

Academic research has for over twenty years focussed on the development of EMA tools in the context of specific management decision situations (Burritt et al., 2002). Burritt et al. (2002) propose a comprehensive decision-making framework using EMA tools based on whether information gathered is: physical or monetary; relates to past or future corporate activities; provides a short- or long-term perspective; and is routine or ad hoc. While the framework provides an overview of sixteen possible decision settings (see Table 1), development paths for using EMA tools in specific companies have yet to be examined.

The matter is important because while academics seek to provide generalisable conceptual frameworks and models to address environmental issues practitioners have to work with the complexity of ‘messy’, ‘wicked’ problems facing business (Peterson, 2009), something global organisations such as the United Nations Division for Sustainable Development (UNDSD) (2001) and the International Federation of Accountants (IFAC) (2004) have encouraged through EMA. Nonetheless, there has been little examination of the dynamics of EMA implementation within business, i.e. how EMA tool application develops over time. Such examination could provide a guide to others seeking to introduce EMA and moving operations towards cleaner, sustainable production. Hence, this paper explores the paths adopted by a set of companies when developing EMA tools and asks the research question:

How does Environmental Management Accounting diffuse within organisations?

مقالات مرتبط با این موضوع
مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده حسابداری مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت زیست محیطی

مقالات ترجمه شده حسابداری محیط زیست

مقالات ترجمه شده مدیریت تولید