اطلاعیه

مقاله انگلیسی عوامل تعیین کننده نیات رفتاری در بازار حسابرسی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۸ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H465

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله: International Journal of Quality and Service Sciences

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۸ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  عوامل تعیین کننده نیات رفتاری در بازار حسابرسی

عنوان انگلیسی:

Determinants of behavioural intentions in the audit market

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H465)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف: این مطالعه با استفاده از مفهوم سازی و مدل های کیفیت خدمات و نیات رفتاری از ادبیات بازاریابی خدمات و کیفیت حسابرسی به بررسی تأثیر ادراکات اعضای هیئت نظارت در مورد ابعاد مختلف کیفیت حسابرسی بر نیات رفتاری آنها می پردازد. این ابعاد مربوط به شایستگی های فنی، کیفیت عملکرد (خدمات) و استقلال حسابرس است.

طراحی / روش شناسی / رویکرد: یک نظرسنجی از اعضای هیئت نظارت بر شرکت های بزرگ و متوسط در هلند برای شناسایی ابعاد کیفیت حسابرسی انجام شده است. از تجزیه و تحلیل چند متغیری برای شناسایی ابعاد کیفی موثر بر نیات رفتاری اعضای هیئت مدیره نظارت استفاده می شود.

یافته ها: به طور کلی، نتایج نشان می دهد که ابعاد کیفیت شناسایی شده در این مطالعه تاثیر معناداری بر روی نیت اعضای هیئت نظارت برای ارجاع حسابرسان به آشنایان دارد. در این راستا عوامل تعیین کننده  اصلی، ابعاد کیفیت عملکرد و استقلال حسابرس هستند. ابعاد کیفیت فنی از عوامل تعیین کننده اصلی نبود. در مقابل، اغلبِ ابعاد کیفیت، تعیین کننده های مهمی برای نیت اعضای هیئت نظارت بر حفظ یا توصیه خریدِ خدمات غیر حسابرسی  از حسابرس با وجود داشتن نفوذ جزئی،نبودند . نتایج مفاهیمی را برای تدوین کننده ها و شرکت های حسابرسی ارائه می دهد.

محدودیت ها / پیامدهای تحقیق: نتایج پژوهش به دلیل نرخ پاسخگویی پایین محدود شده است که به ما اجازه نمی دهد تجزیه و تحلیل عوامل را در تمام متغیرهای عملکردی و فنی در یک زمان انجام دهیم.

اصالت / ارزش: این مقاله برای اولین بار مفاهیم کیفیت خدمات و نیات رفتاری از ادبیات بازاریابی و حسابرسی را ادغام کرده و آن را در یک محیط حاکمیت شرکتی به کار می برد.

کلیدواژگان: نیات رفتاری

Abstract:

Purpose: This study uses conceptualizations and models of service quality and behavioural intentions from the service marketing and audit quality literature to investigate the influence of supervisory board members’ perceptions about various dimensions of audit quality on their behavioural intentions. These dimensions pertain to auditor’s technical competence, functional (service) quality and auditor independence.

Design/methodology/approach: A survey of supervisory board members of large and medium companies in The Netherlands is made to identify audit quality dimensions. The multivariate analysis is used to identify the quality dimensions influencing supervisory board members’ behavioural intentions.

Findings: Overall, the author’s results indicate that the quality dimensions identified in this study have significant influence mainly in the supervisory board members’ intention to refer their auditors to an acquaintance. In this regard, the salient determinants are the functional quality dimensions and auditor independence. The technical quality dimensions are not found to be crucial. In contrast, most of the quality dimensions are not significant determinants of supervisory board members’ intention to retain or recommend the purchase of non-audit services from the auditor albeit having a minor influence. The results have some implications for regulators and audit firms.

Research limitations/implications: The author’s results are limited by the low response rate that did not allow us to conduct factor analysis on all the functional and technical variables at the same time.

Originality/value: This paper is the first to integrate service quality and behavioural intentions concepts from the marketing literature and auditing literature and apply it in a corporate governance setting.

Keywords: Behavioural intentions

Introduction

The main product of the audit service market – the audit of financial statements – is in a mature phase (Elliott and Parlays, 1997). As a result, the environment in which audit firms operate can be characterized by fierce competition and pressure on fees (Duff, 2004; Beattie and Fearnley, 1998). Otherwise stated, on the one hand, audit firms are fighting for new clients and trying to snatch clients from competitors (Addams and Davis, 1994), while, on the other, clients have started to tender their audit offer as well as engaging in fee reduction negotiations with their auditors (Beattie and Fearnley, 1998) with a potential for auditor change. To compete in this environment, audit quality has become increasingly important.

According to one of the most prevalent definitions, audit quality implies that auditors discover material misstatements in the financial statements (auditor competence), and these misstatements are reported to the relevant parties (auditor independence) (DeAngelo, 1981). However, as for the external users of the audit service the only observable outcome of the audit is the audit report, these two dimensions remain largely unobservable (Francis, 2004). Furthermore, although previous research has shown that a differentiation of audit quality exists depending on audit firm size, this criterion becomes less helpful if the audit firms are of the same size[1]. Finally, Tendello and Vanstraelen (2005) have recently stated that the technical capability of auditors is usually assumed to be constant across different auditors; which may apply particularly to the Big four firms. In view of these remarks, it is unsurprising to observe that audit firms are focussing more on the service dimension of quality in an attempt to differentiate themselves from their competitors (Duff, 2004; Eichenseher and Shields, 1983). Following the literature on service marketing, it involves aspects such as service process reliability, accessibility and empathy.

For audit firms, these service quality aspects may be particularly important to retain existing and to attract new clients. It is also crucial in attracting non-audit services in markets where the provision of such services is not prohibited. Indeed, research in the area of service marketing indicates that providing a quality service forms a strategic tool with which companies are able to influence both market share and profitability at the aggregate level as well as future purchase intentions at the individual level (Lau et al., 2016; Lau et al., 2013; Zeithaml et al., 2002; Zeithaml, 2000; Craswell and Peiris, 1999; Sweeney et al., 1997)

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده حسابداری

مقاله حسابداری رفتاری

مقالات ترجمه شده حسابرسی

مقالات ترجمه شده کیفیت حسابرسی

مقالات ترجمه شده اقتصاد رفتاری

مقالات ترجمه شده رفتار سازمانی