اطلاعیه

مقاله انگلیسی پیچیدگی استانداردهای گزارشگری مالی و تخصص حسابداری

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۲۸  صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H446

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Journal of Accounting and Economics

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۸ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ۲۰۱۹ :  پیچیدگی استانداردهای گزارشگری مالی و تخصص حسابداری

عنوان انگلیسی:

Complexity of financial reporting standards and accounting expertise

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H446)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این مطالعه نشان می دهد که آیا شرکت ها به دنبال کاهش اثرات نامطلوب پیچیدگی گزارشگری مالی (FRC) با سرمایه گذاری در تخصص حسابداری می باشند. ما یک بُعد از  FRC را بر اساس پیچیدگی استانداردهای حسابداری که افشای سالیانه را کنترل می کنند، توسعه می دهیم. ما دریافتیم که FRC به طور مثبت با تخصص حسابداری اعضای هیئت مدیره شرکت و کمیته حسابرسی مرتبط است. ما همچنین دریافتیم که تخصص حسابداری رابطه ی بین FRC و نتایج منفی گزارش را کاهش می دهد. به طور خلاصه، این مطالعه درک ما از فعالیت های شرکت ها برای کاهش پیامدهای منفی FRC و نقش تخصص حسابداری در این زمینه را افزایش می دهد.

کلید واژه ها: پیچیدگی گزارشگری مالی، تخصص حسابداری، کیفیت گزارشگری مالی، تحلیل متنی، XBRL

Abstract

This study tests whether firms seek to mitigate the adverse effects of Financial Reporting Complexity (FRC) by investing in accounting expertise. We develop a measure of FRC based on the complexity of accounting standards that govern annual disclosures. We find that FRC is positively related to the accounting expertise on a firm’s board of directors and audit committee. We also find that accounting expertise mitigates the relation between FRC and negative reporting outcomes. Collectively, this study increases our understanding of the actions firms take to mitigate the negative consequences of FRC, and the role of accounting expertise in this setting.

Keywords: Financial reporting complexity,Accounting expertise,Financial reporting quality, Textual analysis,XBRL

Introduction

The U.S. Securities and Exchange Commission’s (SEC) Advisory Committee on Improvements to Financial Reporting defines financial reporting complexity (FRC) as: “the difficulty for… preparers to properly apply generally accepted accounting principles in the U.S. (U.S. GAAP) and communicate the economic substance of a transaction or event and the overall financial position and results of a company… ” (Securities and Exchange Commission, 2008, p. 18).

Prior literature documents a growing trend in FRC (Dyer et al., 2017) and examines its consequences. Generally, firms with high FRC have a less favorable information environment (e.g., Lehavy, Li, Merkley, 2011, Li, 2008, Peterson, 2012, You, Zhang, 2009) and increased financial misstatement risk (e.g., Filzen, Peterson, 2015, Hoitash, Hoitash, 2018) relative to firms with low FRC. Extant literature generally attributes these findings to high FRC levels reflecting the intentional choice of firm managers to obfuscate financial reports (e.g., Li, 2008, Lo, Ramos, Rogo, 2017).

Recently, some studies have argued that FRC primarily captures the complexity of firms’ business operations and accounting standards rather than the intention to obfuscate (Bushee, Gow, Taylor, 2018, Dyer, Lang, Stice-Lawrence, 2017, Guay, Samuels, Taylor, 2016). If high FRC is not an intentional choice, one could expect firms to seek to diminish the adverse effects of FRC on their information environment and financial reporting risk. However, there is little evidence on whether and how companies mitigate the negative effects of FRC. One exception is a study by Guay et al. (2016) documenting that firms increase voluntary disclosure as financial reporting complexity increases. Their findings are consistent with firms balancing complex mandatory financial reporting and voluntary disclosure to achieve an optimal information environment.

Our study extends this line of research by investigating whether firms invest in accounting expertise to mitigate the adverse effects of FRC. If high FRC is driven by the applicable accounting standards and regulations (Dyer et al., 2017), we expect companies to invest in accounting expertise to reduce the risk of negative reporting outcomes (e.g., restatements). If, on the other hand, high FRC arises from managers’ efforts to obfuscate financial reporting (Li, 2008, Lo, Ramos, Rogo, 2017), we would expect a negative or nonexistent relation between a firm’s level of accounting expertise and FRC. In other words, if FRC is used as a smokescreen, it is unlikely that companies would invest in expertise to counteract the obscuring effects of complexity. In contrast, we expect a positive relation between FRC and accounting expertise if high FRC is mainly driven by a combination of a firm’s business operations and accounting standards complexity. While Guay et al. (2016) examine voluntary disclosure as a channel to mitigate FRC, we focus on firms’ accounting expertise. An important difference is that increasing voluntary disclosure can be used to address transitory changes in annual report text (e.g., changes in sales, business acquisitions, or litigation), while increasing accounting expertise can be a response to permanent changes in firm complexity (e.g., changes in business operations and/or applicable accounting standards).

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده گزارشگری مالی

مقالات ترجمه شده استانداردهای حسابداری

مقالات انگلیسی حسابداری مالی با ترجمه

مقالات ترجمه شده درباره کمیته حسابرسی

مقالات ترجمه شده درباره تخصص حسابداری