اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه ویژگی های صنعت مشتری و تغییرات حسابرس

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۲۴ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۳۸  صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H551

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله: Review of Accounting and Finance

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۴ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۸  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده:   ۳۶۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده  ۲۰۱۹ :  ویژگی های صنعت مشتری و تغییرات حسابرس

عنوان کامل انگلیسی:

Client industry characteristics and auditor changes

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف – هدف این مطالعه بررسی این موضوع است که آیا ویژگی های مرتبط با صنعت مانند همگن سازی ، رقابت محصول ، سطح بالای رقابت حسابرسان و پیچیدگی استانداردهای حسابداری با تغییرات حسابرس همراه است یا خیر.

طراحی / روش شناسی / رویکرد – آزمون رگرسیون لجستیک برای بررسی اهمیت ویژگی های مرتبط با صنعت در زمنیه استعفا ، اخراج و تغییر حسابرسان از Big 4 و غیر Big 4 پس از کنترل  عوامل مرتبط با مشتری ، حسابرس و عوامل شغلی، انجام شد.

یافته ها – نتایج نشان داد احتمال استعفای حسابرس به دلیل پیچیدگی زیاد استانداردهای حسابداری ، اندک می باشد. همچنین احتمال اخراج حسابرس به دلیل همگن سازی صنعت ، رقابت بیشتر محصول و رقابت بیشتر حسابرس ، زیاد می باشد. نتایج همچنین نشان می دهد که پیچیدگی استانداردهای حسابداری رابطه ضعیفی با احتمال تغییر حسابرس از  BIG4 به غیر BIG4  دارد و همگن سازی صنعت رابطه قوی با احتمال تغییر حسابرس از Big4 به غیر BIG4 دارد. همچنین رقابت بیشتر حسابرسان رابطه ضعیفی با احتمال تغییر حسابرس از  BIG4 به غیر BIG4  دارد.

محدودیت ها / مفاهیم تحقیقاتی – تحقیقات پیشین اهمیت ویژگی های صنعت را در بازار خدمات حسابرسی مشخص کرده است (Cairney and Stewart، ۲۰۱۵؛ Wang and Chui، ۲۰۱۵؛ Cahan et al.، ۲۰۱۱؛ Bills et al.، ۲۰۱۵). نویسندگان گزارش می دهند که ویژگی های صنعت بر تغییرات حسابرس تأثیر می گذارد. دوم ، تحقیقات قبلی از روشهای مختلفی برای نشان دادن اثرات کلی صنعت بر تغییرات ، استفاده کرده است. این مقاله با مشخص کردن ویژگی های صنعت در ادبیات مشارکت می کند. محدودیت ها شامل اعتماد به “خود-گزارشگری ” ۸-Ks برای شناسایی حسابرسان مستعفی و شرکت هایی که حسابرسان را عزل می کنند، می باشد. همچنین ، این مقاله به شاخص های مرتبط با ویژگی های صنعت که در تحقیقات قبلی ارائه شده اند ، متکی است.

مفاهیم عملی – قانون گذاران نسبت به نرخ نسبتاً پایین تغییرات حسابرس و مشکل عدم انتخاب حسابرس ابراز نگرانی کرده اند. نویسندگان ، با نشان دادن تأثیر معنادار ویژگی های صنعت بر تغییرات ، برخی از اهرم هایی که ممکن است برای تأثیرگذاری بر نرخ تغییرات حسابرس ، به ویژه تغییر به حسابرسان غیر BIG4 در دسترس است را ارائه می دهند.

ابتکار / ارزش – این اولین مطالعه ای که به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه ویژگی های خاص صنعت بر تغییرات حسابرس تاثیر می گذارد. این مطالعه ممکن است مورد توجه محققانی باشد که علاقه مند به بررسی تأثیر عوامل مرتبط با صنعت بر تغییرات حسابرس می باشند. همچنین ممکن است مورد توجه سیاستگذاران علاقه مند به ویژگی های مرتبط با صنعت برای پرداختن به نگرانی در مورد نرخ پایین تغییرات حسابرس باشد.

واژه‌های کلیدی: تغییر حسابرس ، عزل حسابرس ، تجدید نظر در انتخاب حسابرس ، استعفای حسابرس ، رقابت در صنعت ، همگن سازی صنعت

۱.مقدمه

سالها نگرانی عمومی نسبت به نرخ پایین تغییرات حسابرس وجود داشته است (مجلس سنای ایالات متحده ، ۱۹۷۷ ؛ دیوان محاسبات ، ۲۰۰۳) ، و نگرانی های قانون گذاران همچنان ادامه دارد (PCAOB ، ۲۰۱۴):

نرخ سالانه تغییرات حسابرس از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ ، هر ساله کاهش یافته است. در بین شرکت های بورسی ۲۰۱۰ ، فقط ۱.۸۸ درصد حسابرسان در سال ۲۰۱۱ تغییر یافته اند ، در حالی که این میزان در سال ۲۰۰۶ ، ۳.۷۲ درصد بوده است…

۵.نتیجه گیری

 این مطالعه اکتشافی در پاسخ به درخواست Stefaniak و همکاران (۲۰۰۹) برای شناخت تأثیر صنعت بر تغییرات حسابرس انجام شده است. نتایج ما ترکیبی است. به طور خاص ، ما دریافتیم که رقابت محصولات مرتبط با صنعت مشتری  و رقابت شدید حسابرسان برای جذب مشتریان در یک صنعت با اخراج حسابرسان رابطه مثبت دارد. در آزمون های فرعی کنترل کننده درون زایی ، ما برخی از شواهد را ارائه می دهیم که همگن سازی صنعت مشتری رابطه ی مثبتی با عزل حسابرس دارد. ما همچنین دریافتیم که پیچیدگی استانداردهای حسابداری یک صنعت با استعفای حسابرس رابطه منفی دارد. ما همچنین دریافتیم که همگن سازی صنعت مشتری (پیچیدگی استانداردهای حسابداری یک صنعت) رابطه مثبتی (منفی) با تصمیم به تغییر حسابرس از شرکت های حسابرسی بزرگ به یک حسابرس از شرکت های حسابرسی غیر بزرگ دارد. یافته های ما نشان داد که رقابت حسابرس برای مشتریان صنعت ارتباط منفی با تصمیمات مشتری برای تغییر یک حسابرس از شرکت های غیر بزرگ به یک حسابرس از شرکت های بزرگ دارد و (با کنترل درونزایی) رابطه مثبتی با تغییر حسابرس از شرکت های بزرگ به حسابرسان شرکت های غیر بزرگ دارد و با فرضیه ما سازگار نیست. این نتایج متناقض مستلزم تحقیقات اضافی است زیرا هر کدام در جهت خلاف انتظارات قرار دارند.

Abstract

Purpose – This study aims to examine whether the industry characteristics of homogeneity, product competition, high auditor competition and accounting standards complexity are associated with auditor changes.

Design/methodology/approach – Logistic regressions test for significance of the industry characteristics on resignations, dismissals and directional changes to and from Big 4 and nonBig 4 auditors after controlling for client, auditor and engagement factors.

Findings – The authors report a lower likelihood of auditor resignations with greater accounting standards complexity. The authors also report a greater likelihood of auditor dismissals with greater industry homogeneity, greater product competition and greater auditor competition. Results also show that accounting standards complexity is associated with a lower likelihood of changes from Big to nonBig auditors, and industry homogeneity is associated with a greater likelihood of changes from Big to nonBig. Also, greater auditor competition is associated with a lower likelihood of changes from nonBig to Big auditors.

Research limitations/implications – Prior research has established the importance of industry characteristics to the market for audit services (Cairney and Stewart, 2015; Wang and Chui, 2015; Cahan et al., 2011; Bills et al., 2015). The authors report that industry characteristics also impact auditor changes. Second, previous research has used various methods that indicate general industry effects on changes. The paper contributes to this research by specifying industry characteristics. Limitations include the reliance on the selfreporting in 8-Ks to identify auditors resigning and firms dismissing auditors. Also, the paper relies on proxies for industry characteristics that were developed in prior research.

Practical implications – Regulators have expressed concern over the relatively low rates of auditor changes and the problem of lack of auditor choice. By demonstrating a significant effect of industry characteristics on changes, the authors indicate some levers that may be available to influence rates of auditor changes, especially realignments to nonBig.

Originality/value – This is one of the first studies to examine how specific industry characteristics impact auditor changes. The study may be of interest to academics who are interested in how industry factors influence auditor changes. It may also interest policymakers who could lever the characteristics of industries to address concerns about the low rates of auditor changes.

Keywords: Auditor change, Auditor dismissal, Auditor realignment, Auditor resignation, Industry competition, Industry homogeneity

۱.Introduction

Public concern over low rates of auditor changes have existed for years (USA Senate, 1977; General Accounting Office, 2003), and regulators’ concerns remain (PCAOB, 2014):

The annual rate of auditor changes declined each year from 2006 to 2011. Among companies in the 2010 index, only 1.88 per cent changed auditors in 2011, compared to 3.72 per cent in the 2006 index…

۵.Conclusions

 This exploratory study responds to Stefaniak et al.’s (2009) call for insight into the impact of industry on auditor changes. Our results are mixed. Specifically, we find that client industry product competitiveness and intense auditor competition for clients in an industry are positively associated with the dismissal of auditors. In ancillary tests controlling for endogeneity, we report some evidence that client industry homogeneity is also positively associated with auditor dismissals.We also find that industry accounting standards complexity is negatively associated with auditor resignations. We further find that client industry homogeneity (industry accounting standards’ complexity) is positively (negatively) associated with the decision to change from a Big to a nonBig auditor. Our findings that auditor competition for industry clients is negatively associated with client decisions to change from a nonBig to a Big auditor and is (with endogeneity controlled) positively associated with changes from Big to nonBig auditors are not consistent with our hypothesis. These inconsistent results deserve additional investigation because each is in the direction opposite from expectations.

مقالات مرتبط با این موضوع

ترجمه مقالات حسابداری

ترجمه مقالات حسابرسی

ترجمه مقاله درباره حق الزحمه حسابرسی