خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه / حسابداری و اقتصاد / مقاله انگلیسی رابطه محافظه کاری حسابداری،عملکرد و پاداش مدیر اجرایی

مقاله انگلیسی رابطه محافظه کاری حسابداری،عملکرد و پاداش مدیر اجرایی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۲۹ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H478

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۹ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  بررسی تجربی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و میزان حساسیت عملکرد به پاداش مدیر اجرایی

عنوان انگلیسی:

An empirical study of relationships between accounting conservatism and executive compensation performance sensitivity

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H478)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف: هدف از این مقاله بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و میزان حساسیت عملکرد به پاداش مدیر اجرایی با توجه به تاثیر محافظه کاری حسابداری بر بهره وری قراردادهای پاداش مدیر اجرایی است.

طراحی / روش شناسی / رویکرد: این مطالعه با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه بر اساس رویکرد اینگار و زامپلی (۲۰۱۰)، کلارکسون و همکاران (۲۰۱۱) و هوانگ و کیزگن (۲۰۱۳) با داده های تمامی شرکت های غیر مالی مالی ثبت شده در چین در طول ۱۰ سال به بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و حساسیت عملکرد به پاداش مدیر اجرایی می پردازد.

یافته ها: نتایج این مطالعه رابطه مثبت بین پاداش مدیر اجرایی و اندازه گیری عملکرد مبتنی بر حسابداری را نشان می دهد. مهمتر از همه، نتایج نشان داد که محافظه کاری با میزان حساسیت عملکرد به پاداش مدیر اجرایی ، پس از کنترل تعدادی از عوامل خاص شرکت و متغیرهای کنترل ، رابطه مثبتی دارد. این مطالعه نشان می دهد که میزان حساسیت پاداش مدیر اجرایی به عملکرد شرکت در شرکت هایی با محافظه کاری حسابداری بالاتر ،بیشتراست.

اصالت / ارزش: این یکی از مطالعات اندکی است که به بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و میزان حساسیت عملکرد  به پاداش مدیر اجرایی می پردازد. این مطالعه شواهدی را برای این استدلال ارائه می دهد که محافظه کاری حسابداری، که یک ساز و کار حکومتی کارآمد است، می تواند با کاهش ریسک اطلاعات و ریسک اخلاقی در راستای حل مشکلات سازمان کمک کند.

کلیدواژگان: محافظه کاری حسابداری، عملکرد شرکت، حاکمیت شرکتی، پاداش مدیر اجرایی، مشکلات سازمان، حساسیت عملکرد به  پاداش مدیر اجرایی

Abstract:

Purpose: The purpose of this paper is to study the relationship between accounting conservatism and executive compensation-performance sensitivity with a view to identify the influence of accounting conservatism on the efficiency of executive compensation contracts.

Design/methodology/approach: This study uses multiple regression models based on the approach of Iyengar and Zampelli (2010), Clarkson et al. (2011) and Huang and Kisgen (2013) with the data from all of China’s listed non-financial firms over the period of 10 years to test the relationship between accounting conservatism and the sensitivity of executive compensation-performance.

Findings: This study finds a positive association between executive compensation and accounting-based measure of performance. More importantly, it reveals that conservatism has a positive relation with the executive compensation-performance sensitivity after controlling for a number of firm-specific factors and control variables. This study shows that the sensitivity of executive compensation to firm performance is higher for firms with higher accounting conservatism.

Originality/value: This is one of the few studies to examine the relationship between accounting conservatism and executive compensation-performance sensitivity. It provides supportive evidence to the argument that accounting conservatism, being an efficient governance mechanism, can help mitigate information risk and moral risk for agency problems.

Keywords: Accounting conservatism, Firm performance, Corporate governance, Executive compensation, Agency problem, Executive compensation-performance sensitivity

Introduction

A separation of ownership and control gives rise to agency problems and results in information asymmetry between managers and shareholders. Shareholders demand conservative accounting to mitigate the effects of information asymmetry (LaFond and Watts, 2008). Accounting conservatism, defined as financial reporting policies or tendencies that results in the downward bias of accounting net asset value relative to economic net asset value (Ruch and Taloy, 2015), is a potential mechanism to address the agency problem (Basu, 1997; Watts, 2003; LaFond and Roychowdhury 2008; García Lara et al., 2016). This is because accounting itself has a primary function to provide information that allows contracting parties to evaluate the efficiency and effectiveness of performed obligations in contracting settings. Accounting conservatism alleviates information asymmetry and improves information quality (Kim et al., 2013).

Corporate governance is a mechanism that shareholders use to monitor firm executives in order to minimize agency costs (Caskey and Laux, 2017). One primary way of monitoring firm executives is to align executive incentives with shareholder values by offering executive compensation contracts including stock options (Jensen and Murphy, 1990; Mohan and Ainina, 2012; Bennett et al., 2017). The novel intention of such contracts is to motivate executives to work hard and to restrict their opportunism (Raffi et al., 2014). The relationship between executive remuneration and corporate governance has been well documented in the literature (e.g., Core et al., 1999; Firth et al., 2007; Baixauli-Soler and Sanchez-Marin, 2015; Deschenes et al., 2015; Ntim et al., 2017).

Accounting performance has been used as the main yardstick for executive compensation contracts in many countries. Prior studies have recognized that while accounting performance reflects the state of a firm’s operations, it also gives executives incentive to overstate the firm’s net asset value and earnings with a view to maximizing their personal welfares (Sun, 2014). However, the loss of investor confidence in the integrity of the accounting profession following several major financial reporting scandals has resulted in a growing concern in the literature about the quality of accounting measure used for executive compensating contracts (AL-Dhamari and Ismail, 2014; Li and Wang, 2016).

مقالات مرتبط با این موضوع
مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده محافظه کاری حسابداری

مقالات ترجمه شده مدیریت عملکرد

مقالات ISI حسابداری مالی با ترجمه

مقالات ترجمه شده پاداش و مشوق های سازمانی

مقالات ترجمه شده حاکمیت شرکتی