اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه هزینه یابی بر مبنای هدف و پیکربندی نوآورانه- اکتشافی

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده هزینه یابی

مقالات انگلیسی حسابداری مالی با ترجمه

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی 

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H372

سال نشر: ۲۰۱۸

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Journal of Business Research

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۷ صفحه PDF

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: ۲۴ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۴۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ۲۰۱۸ : هزینه یابی بر مبنای هدف و پیکربندی نوآورانه- اکتشافی: مقایسه ای بین fsQCA، رگراسیون چند متغیره و آنالیز خوشه ای متغیر

عنوان انگلیسی:

Target costing and innovation-exploratory configurations: A comparison of fsQCA, multivariate regression, and variable cluster analysis

چکیده فارسی:

در این مقاله، ما از تئوری اقتضایی جهت تحلیل رابطه بین نوآوری و عوامل تعیین کننده زیست محیطی و سازمانی در اتخاذ هزینه یابی بر مبنای هدف استفاده می نمائیم. ما داده ها را براساس نظرسنجی ۵۰۰ شرکت بزرگ پرتغالی در سال ۲۰۱۵ گردآوری می نمائیم. نتایج نشانگر پیکربندی های مختلف اتخاذکنندگان هزینه یابی بر مبنای هدف می باشند. تحلیل با نشان دادن این موضوع که عوامل تعیین کننده بررسی شده در گذشته عوامل کافی و ضروری نیستند تحقیق را توسعه می دهد (رقابت پذیری، محیط زیست، عدم قطعیت، و نوآوری). پیکربندی های متعدد همچنین نشانگر تاثیر وابستگی گروه اقتصادی و توجه به کنترل هزینه تولید به جای  هزینه های توسعه محصول می باشند. از لحاظ روش شناسی، این مقاله مرتبط با نظریه پیچیدگی با اشاره به نتایج حاصل از رگرسیون چند متغییره و تحلیل رقابتی کیفی مجموعه فازی می باشد. نتایج مرتبط با خوشه بندی متغییر غیر بولی هستند.

کلمات کلیدی: هزینه یابی بر مبنای هدف، نوآوری، مدیریت هزینه استراتژیک، fsQCA، خوشه بندی متغییر

۱.مقدمه

شرکت ها با افزایش رقابت اقتصادی جهانی روبرو می باشند، و کاهش هزینه ها جهت حفظ مزایای رقابتی کافی نیست. همراه با افزایش فشار جهت کاهش هزینه ها، مشتریان به محصولاتی نیاز دارند که نیازهای آن ها را از نظر کیفیت، عملکرد، و قیمت رفع نمایند؛ در حالی که سهامداران به سودآوری نیاز دارند که نشانگر ریسک آن ها می باشد. در این مجموعه، ابزار مدیریت هزینه استراتژیک نقش بسیار مهمی در متعادل کردن مدیریت هزینه با استراتژی ایفاء می نمایند (باکر ،۱۹۹۵؛ کوپر  و اسلاگمولدر ،۱۹۹۹).

در این مقاله، ما به بررسی دو رشته مرتبط ادبیاتی می پردازیم که با توجه به دانش ما هرگز با یکدیگر تحلیل نمی شوند: عوامل تعیین کننده و پیامدهای درک شده اتخاذ ابزار مختلف مدیریت هزینه استراتژیک و نقش آن ها در نوآوری. ما در درجه اول به ابزاری توجه می نمائیم که مدیران تصور می نمایند مرتبط با محصول و نوآوری خدمات می باشند- هزینه یابی هدف.

Abstract

In this paper, we use the contingency theory to analyze the relation between innovation and environmental and organizational determinants in adopting target costing (TC). We collect data from a survey of the 500 largest Portuguese firms in 2015. The results show multiple configurations of TC adopters. The analysis extends the research by showing that previously tested determinants (competitiveness, environment, uncertainty, and innovation) are neither sufficient nor necessary factors.

The multiple configurations also show the effect of economic group affiliation (and its pressures) and a focus on production cost control rather than product development costs. Methodologically, this paper contributes to the complexity theory by addressing results from a multivariate regression and a fuzzy-set qualitative comparative analysis (fsQCA). The results are robust to non-Boolean variable clustering.

Introduction

Firms face increasing global economic competition, and reducing costs is not enough to sustain competitive advantages. Along with increasing pressure to hold costs down, customers require products that meet their needs in terms of quality, functionality, and price; whereas shareholders require profitability that reflects their risk. In this setting, strategic cost management tools play a paramount role in aligning cost management with strategy (Baker, 1995; Cooper & Slagmulder, 1999).

In this paper, we investigate two related strands of literature that to the best of our knowledge have never been analyzed together: the determinants and perceived consequences of adopting different strategic cost management tools and their role in innovation. We focus primarily on the tools that managers perceive are associated with product and service innovation—target costing (TC).