اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه محافظه کاری حسابداری: چشم انداز چرخه عمر

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات انگلیسی ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده حسابداری محافظه کارانه

مقالات ترجمه شده چرخه عمر

مقالات حسابداری مالی با ترجمه

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H364

سال نشر: ۲۰۱۸

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Advances in Accounting

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۳ صفحه PDF

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: ۳۰ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۸۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ۲۰۱۸ : محافظه کاری حسابداری: چشم انداز چرخه عمر

عنوان انگلیسی:

Accounting conservatism: A life cycle perspective

چکیده فارسی:

این مقاله به بررسی این موضوع می پردازد که ایا مرحله چرخه عمر تاثیری بر محافظه کاری مقطعی دارد یا خیر. از دو معیار محافظه کاری گزارشگری مورد استفاده گیولی و هاین ( ) استفاده می کنیم : سطح تعهدات غیر عملیاتی و نسبت ارزش بازار به حساب دفتری (محافظه کاری غیرشرطی)؛ و معیارمحافظه کاری توسط باسو(۱۹۷۷) پیشنهاد شد (محافظه کاری شرطی). شرکت ها سالانه با استفاده از روش های ارائه شده توسط دیکنسون (۲۰۱۱) در مراحل چرخه عمر طبقه بندی می شوند.

متوجه می شویم که محافظه کاری گزارشگری غیرمشروط ، در طی مراحل چرخه زندگی کاهش می یابد اما شواهدی وجود ندارد که محافظه کاری گزارشگری مشروط با مراحل چرخه عمر مرتبط باشد. یافته های ما تحقیقات گیولی و هاین (۲۰۰۰) را تکمیل می کند و برای تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و تحقیقات آینده درمود محافظه کاری حسابداری پیامدهایی دارد.

کلمات کلیدی: نسبت ارزش بازاری به دفتری،تعهدات غیرعملیاتی،پاسخ تفاضلی،دارائیهای خالص در حال ثبت

۱-مقدمه

این مقاله تحقیق می کند که ایا مرحله چرخه عمر محافظه کاری گزارشگری مقطعی را تحت تاثیر قرار می دهد یا خیر. تحقیق ما ارتباط نزدیکی با تحقیق گیولی و هاین دارد بطوریکه آنها مستند می نمایند که گزارشگری مالی در آمریکا بیشتر از چهار دهه قبل و براساس چهار سری معیارهای تجربی محافظه کاری حسابداری مطرح شده آنها، محافظه کارانه تر شده است. عنوان می کنیم که محافظه کاری گزارشگری نه تنها طی زمان و براساس مستندات گیولی و هاین فرق می کند بلکه در محافظه کاری مقطعی در هر سال نیز تفاوت دارد. خاص تر اینکه، گوناگونی مقطعی را در محافظه کاری گزارشگری در این مقاله از دیدگاه چرخه عمر بررسی کرده و از اینرو مدرک سریهای زمانی گیولی و هاین در مورد محافظه کاری گزارشگری تکمیل می نمائیم.

تئوری چرخه عمر شرکتها توصیف می نمایند که شرکتها تحت چند طبقه مجزای چرخه عمر تکامل می یابند. شرکتها در مراحل مختلف چرخه عمر ویژگیهای مالی متفاوتی را بروز می دهد و نیاز به مهارتها و الویتها و استراتژیهای مدیریتی مختلف می باشند. بویژه تئوری چرخه عمر توصیف می نماید که یک شرکت باید رشد درآمد را در مراحل اولیه این چرخ به حدااکثر برساند تا تقاضای دائمی ایجاد کرده و مزیتهای هزینه ای را نسبت به رقیبان داشته به طوریکه اشاره نماید که شرکتها الگوهای متفاوت نقدینگی را در مراحل چرخه عمر نشان دهند.

به عنوان مثال، یک شرکت جریانات نقدینگی منفی از کارهای عملیاتی و تحقیقاتی در مرحله مقدماتی و مرحله ای که شرکت وارد بازار می شود خواهد داشت. با اینحال همانطوریکه شرکت به رشد و مرحله تکامل می رسد، جریان نقدینگی مثبتی از کارها بدست می آورد. براساس درک فوق دیکنسون (۲۰۱۱) پروکسی برای چرخه عمر شرکت با استفاده از الگوهای جریان نقدینگی شرکت برای عملیات، سرمایه گذاری و فعالیتهای مالی ارائه داد.

محافظه کاری یک قرارداد طولانی مدت در گزارشگری مالی و نظریه چندبعدی است. تنوع تعاریف و اقدامات محافظه کاری حسابداری توسعه یافته است. به عنوان مثال گیولی و هاین (۲۰۰۰) محافظه کاری را اینطور تعریف می کنند ” انتخاب معیاری بین اصول حسابداری که باعث به حداقل رسیدن درآمد انباشته گزارش شده تحت شناسائی کندتر درآمد ، شناسائی سریعتر هزینه ، ارزشیابی کمتر دارائی و ارزشیابی بیشتر بدهیها است”. باسو (۱۹۹۷) از طرف دیگر محافظه کاری را به عنوان درآمدهای متقارن گزارشگری نشده ای تعریف می کند که سریعتر و کاملتر به ” اخبار بد” پاسخ می دهد تا ” اخبار خوب”.

Abstract

This paper investigates whether a firm’s life cycle stage affects its reporting conservatism in the cross-section. We use two measures of reporting conservatism used in Givoly and Hayn (2000): the level of non-operating accruals and the market-to-book ratio (unconditional conservatism); and the conservatism measure suggested by Basu (1997) (conditional conservatism). Firms are classified annually into life cycle stages using procedures proposed by Dickinson (2011).

We find that unconditional reporting conservatism decreases over life cycle stages, but do not find evidence that conditional reporting conservatism is associated with life cycle stages. Our findings complement Givoly and Hayn (2000) and have implications for financial statement analysis and future research on accounting conservatism.

Keywords Accounting conservatism,Conditional conservatism,Unconditional conservatism,Firm life cycle

Introduction

This paper investigates whether a firm’s life cycle stage affects its reporting conservatism in the cross-section.1 Our inquiry is motivated by and closely related to Givoly and Hayn (2000) in which they document that financial reporting in the U.S. has become more conservative in the past four decades based on four sets of empirical measures of accounting conservatism that they develop.

We argue that reporting conservatism not only can vary over time as documented in Givoly and Hayn (2000) but it can also vary in the cross-section in any given year. More specifically, we examine the cross-sectional variation in reporting conservatism in this paper from a life cycle perspective, and thus complement Givoly and Hayn’s (2000) time-series evidence on reporting conservatism.

The life cycle theory of firms prescribes that firms evolve through several distinct life cycle stages. Firms in different life cycle stages exhibit different financial characteristics and require different management skills, priorities and strategies. In particular, the life cycle theory prescribes that a firm should maximize revenue growth early in its life cycle stages in order to create permanent demand or cost advantages over its competitors, which implies that firms would show different cash flow patterns across their life cycle stages.

For example, a firm would have negative cash flows from investing and operating activities in the introduction stage as the firm enters the market. However, as the firm reaches the growth and mature stages, the firm would have a positive cash flow from operating activities. Based on the intuition above, Dickinson (2011) develops a proxy for firm life cycle using a firm’s cash flow patterns from operating, investing and financing activities.

Conservatism is a long-standing convention in financial reporting, and a multi-dimensional concept. A variety of definitions and measures of accounting conservatism have been developed. For example, Givoly and Hayn (2000) define conservatism as “a selection criterion between accounting principles that lead to the minimization of cumulative reported earnings by slower revenue recognition, faster expense recognition, lower asset valuation, and higher liability valuation.” Basu (1997), on the other hand, defines conservatism as an asymmetry in reported earnings that respond more quickly and completely to “bad news” than to “good news.”

These measures of accounting conservatism can be categorized into two groups: conditional and unconditional conservatism (Beaver & Ryan, 2005). Unconditional conservatism (or news independent) means that at the initial recording of assets and liabilities, the accounting process will lead to expected unrecorded goodwill (e.g. accelerating deprecation of property, plant, and equipment above that of economic depreciation). Conditional conservatism (or news dependent) means that under negative conditions book values are written down, but under favorable conditions the book values are not written up (e.g. the use of lower of cost or market in inventory valuation).