اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه سیستم اطلاعات حسابداری جدید: یک برنامه برای یک مزیت اجتماعی پایه در اسپانیا

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده سیستم های اطلاعات حسابداری

ترچمه مقاله درباره حسابداری مالی

ترجمه مقاله در مورد کاربرد فناوری در حسابداری

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H330

سال نشر: ۲۰۱۸

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Revista de Contabilidad

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۵ صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۹۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ۲۰۱۸ : سیستم اطلاعات حسابداری جدید: یک برنامه برای یک مزیت اجتماعی پایه در اسپانیا

عنوان انگلیسی:

New accounting information system: An application for a basic social benefit in Spain

چکیده فارسی:

اطلاعات حسابداری درمورد مزایای کمک های اجتماعی بر اساس حوزه مدیریت آن در بودجه عمومی تأمین اجتماعی گنجانده شده است. اطلاعات موجود در بودجه ممکن است مناسب و مرتبط باشد، اما احتمالا برای مقایساتی که می بایست از طریق صورتهای مالی یک نهاد برای دوره های گذشته و با صورت های مالی سایر نهادها صورت گیرد، کافی نیست. بنابراین استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره ۱، ارائه اطلاعات اضافی را پیشنهاد می کند. مقاله حاضر بر اساس نظریه مدیریت عمومی جدید، یک مدل حسابداری کل را برای هزینه های حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی چند سالانه مطرح می کند که اطلاعات مربوط به یک مزیت اجتماعی اساسی بالقوه را تکمیل نموده و گسترش می دهد. این سیستم با هدف دستیابی به حداکثر شفافیت در پاسخگویی در ادارات دولتی با اطمینان از ارائه به موقع اطلاعات کیفیتی درباره روندهای موجود در مواردی که آن را تأمین می کنند، به تفصیل گزارش می دهد.

واژه های کلیدی: اطلاعات مالی، شفافیت، مزایای اجتماعی، بخش عمومی، حسابداری.

مقدمه

اصلاح عدم شفافیت در پاسخگویی در مدیریت کمک های اجتماعی همراه با ضرورت پوشش دادن نیازهای اساسی، به هدفی مشترک در سراسر جهان تبدیل شده است. بنابراین، ما یک مزایت اجتماعی پایه (BSAB) را پیشنهاد می کنیم که یک بازنشستگی جهانی است که قادر به تامین حداقل نیازهای زندگی شهروندان است. این مزیت بر مبنای ایده درآمد اولیه، یک کمک فردی جهانی و بی قید و شرط است که شامل پرداخت مبلغ پولی یکسان به هر شهروند می باشد. با این حال، BSAB بر اساس هزینه های برون سپاری برای نیازهای اساسی به جای درآمد شهروندی محاسبه می شود. علاوه بر این، BSAB بی قید و شرط نیست، زیرا هم افزایی در زندگی با یکدیگر و این واقعیت را که شهروندان می توانند برخی هزینه های اساسی را به اشتراک بگذارند، در نظر می گیرد (پینه میگل، دلا پینا و فرناندز سینز ، ۲۰۱۵). کمک های پیشنهادی توسط بخش عمومی و به طور دقیق تر توسط نظام تأمین اجتماعی پشتیبانی می شود. بودجه حمایتی آن می تواند از سوی تامین اجتماعی با افزایش اندک درصد کمک های انجام شده توسط کارفرمایان و کارکنان و از طریق کمک های دولتی فعلی افزایش یابد (پینه میگل و دلا پینا، ۲۰۱۷).

به منظور کاهش فقدان شفافیت در پاسخگویی و برعهده گرفتن هزینه های این گونه کمک ها توسط هیئت مدیره، باید ابزارهای مدیریتی درستی ایجاد شود. ما یک سیستم اطلاعاتی ارائه می دهیم که با هدف دستیابی به حداکثر شفافیت در پاسخگویی، درباره روندهای موجود در مواردی که آن را تامین می کنند، به تفصیل گزارش می دهد. علاوه بر این، شهروندان اطلاعات مالی بیشتری را از بخش عمومی، از جمله جزئیات عملکرد آن در زمینه مسائل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی درخواست می کنند. در حقیقت، آنها خواستار بهره وری در تخصیص و استفاده از منابع عمومی و شفافیت در مدیریت برای پاسخگویی هستند. بنابراین، حداکثر شفافیت باید در زمینه پاسخگویی برای مزایای کمک های اجتماعی پایه حاصل شود.

هدف این مقاله ارائه یک سیستم اطلاعاتی چند سالانه است که اطلاعاتی را در رابطه با یک مزایت اجتماعی پایه (BSAB) تکمیل نموده و گسترش می دهد. BSAB می تواند به دستیابی به سطوح مطلوب شفافیت در پاسخگویی کمک کند. این سیستم بر چارچوب مفهومی گزارشگری مالی با هدف عمومی توسط نهادهای بخش عمومی مبتنی است.

در حقیقت، هدف استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره ۱ این است که صورتهای مالی باید اطلاعات را برای اطمینان از قابلیت مقایسه با هر صورتهای مالی یک نهاد از دوره های قبلی و صورتهای مالی سایر نهادها نشان دهند. برای این منظور در سیستم ما، صورتهای مالی بر یک مبنای تعهدی تهیه می شوند که اطلاعات مربوط به معاملات قبلی و رویدادهای دیگر را فراهم و نیز برای آینده پیش بینی هایی می کند که زمانی که رویدادها اتفاق می افتند و نه تنها زمانی که پول نقد یا معادل آن دریافت یا پرداخت می گردد، به روز می شود.

Abstract

Accounting information on social benefits is included, in accordance with the scope of its management, in the general Social Security budget. The information contained in the budget may be relevant, but it is likely to be insufficient to enable comparisons to be made with an entity’s financial statements for previous periods and with the financial statements of other entities. Thus, IPSAS 1 proposes the presentation of additional information. On the basis of the New Public Management theory, this paper proposes an aggregate accounting model for accounting expenditure as a multi-annual information system which complements and expands information on a potential basic social benefit. This system reports in detail on the trends in the items that fund it, with the aim of achieving maximum transparency and accountability in public administrations by ensuring timely provision of quality information.

Keywords: Financial information,Transparency,Social benefit,Public sector,Accounting

Introduction

Together with the necessity of cover for basic needs, remedying the lack of transparency and accountability in the management of social aid has become a common aim all over the world. Thus, we propose a possible basic social assistance benefit (BSAB), which is a universal pension able to cover the minimum survival needs of citizens. It is based on the idea of Basic Income, a universal, unconditional, individual aid that involves giving the same amount of money to each citizen. However, BSAB is calculated taking on board expenditure on basic needs rather than a citizen’s income. Moreover, it is not unconditional because it considers the synergies of living together and the fact that citizens may share some basic expenditures (Peña-Miguel, De La Peña, & Fernández-Sainz, 2015). The aid proposed would be supported by the public sector and more precisely by the social security system. The funds to support it could be raised from Social Security by slightly increasing the percentage of contributions made by employers and employees and from current state contributions (Peña-Miguel & De La Peña, 2017).