اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه چشم انداز مدیریت خطا در کیفیت حسابرسی

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده کیفیت حسابرسی

مقالات ترجمه شده حسابرسی

مقالات ترجمه شده اقتصاد رفتاری

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H316

سال نشر: ۲۰۱۷

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Accounting, Organizations and Society

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۲ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۳ صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۷۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده حسابداری ۲۰۱۷ : چشم انداز مدیریت خطا در کیفیت حسابرسی: به سوی یک مدل چند سطحی

عنوان انگلیسی:

An error management perspective on audit quality: Toward a multilevel model

چکیده فارسی:

ما چشم انداز مدیریت خطا را در کیفیت حسابرسی بررسی می کنیم. بر اساس ۱۸ ماه مشاهدات و ۳۸ مصاحبه در ۴ شرکت حسابداری بزرگ ، ما یک مدل چند سطحی مدیریت خطا را توسعه می دهیم با استفاده از این مدل، ما پیشنهاد می دهیم که چگونه ساختار سازمانی، رویه ها و روش های گروه و تعابیر و احساسات فردی برای مدیریت خطاها با هم تعامل دارند. مدل چند سطحی مدیریت خطا به ما امکان می دهد تا تحقیقات رفتاری و اجتماعی قبلی در مورد کیفیت حسابرسی را به طور مفهومی ادغام کنیم. این مدل همچنین به تحقیقات در مورد شرکت های حسابداری کمک می کند و توضیح می دهد که چگونه و چرا دو دیدگاه کلی برای مدیریت خطا یعنی پیشگیری از خطا و انعطاف پذیری خطا که اغلب در تضاد با یکدیگر تصور می شوند می توانند با هم تعامل داشته و حتی مکمل یکدیگر شوند.

کلید واژه ها: کیفیت حسابرسی،مدیریت خطا،مدل چند سطحی

Abstract

We take an error management perspective on audit quality. Drawing on 18 months of participant observations and 38 interviews conducted in a Big 4 accounting firm, we develop a multi-level model of error management. With this model, we propose how organizational structures, team procedures and practices, and individual cognitions and emotions interact to manage errors. The multi-level model of error management allows us to conceptually integrate previous behavioral and social research on audit quality, contributes to the rising accounting firm error management literature, and explains how and why two general approaches from the broader error management literature to errors that are usually considered as opposing each other, i.e., error prevention and error resilience, may interact and actually entail each other in accounting firms.

Keywords Audit quality,Error management,Multi-level model

۱. Introduction

How can we explain the differences in provided audit quality? This question has attracted considerable attention in the accounting literature since DeAngelo’s seminal theoretical papers on this topic (DeAngelo, 1981a, 1981b). A substantial body of empirical research has emerged and converged, primarily around two approaches. A first and very popular approach to studying audit quality is embedded in the archival research stream. It assumes that the audit’s context plays a decisive role in determining audit quality. Archival researchers have studied the influence of legal regulations (e.g., Francis & Wang, 2008), professional selfregulation (e.g., Grant, Bricker, & Shiptsova, 1996), accounting firm size (e.g., Francis & Yu, 2009), non-audit services (Firth, 1997), low-balling (e.g., DeAngelo, 1981a), auditor tenure (e.g., Carey & Simnett, 2006), client corporate governance (e.g., Lennox & Pittman, 2010), and the auditor’s industry specialization (e.g.Dunn & Mayhew, 2004). Together, these archival studies have considerably advanced our understanding of howan audit’s context influences audit quality. However, one main limitation of this approach is that it treats accounting firms mostly as a ‘black box’ (Francis, 2011; Hopwood, 1996). Thus, the specific mechanisms within the audit firm that may explain variances remain vague.