اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه حسابداری منابع انسانی: مسائل، مزایا و چالش ها

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده حسابداری منابع انسانی

مقالات ترجمه شده مدیریت منابع انسانی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H313

سال نشر: ۲۰۱۷

نام ناشر (پایگاه داده): sciencePG

نام مجله: International Journal of Economics, Finance and Management Sciences

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: ۲۷ صفحه فایل WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۵۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ۲۰۱۷ : حسابداری منابع انسانی: مسائل، مزایا و چالش ها

عنوان انگلیسی:

Human Resources Accounting: Issues, Benefits and Challenges

چکیده فارسی:

تمرکز این مقاله روی حسابداری منابع انسانی است که در صورتهای مالی سازمان های مختلف به درستی لحاظ نمیشود و به عنوان دارایی در نظر گرفته نمیشود. هدف اصلی این پژوهش، بررسی مسائل مربوط به ارزیابی منابع انسانی/پرسنل مشغول به کار در سازمان ها است، که به عنوان ارزشمند ترین دارایی ها در سازمان های تجاری مورد توجه قرار گرفته شده، و مزایای افزودن این ارزش و چالش ها و موانع اجرایی حسابداری منابع انسانی، و افشاگریهای چنین ارزشهایی در صورت وضعیت مالی شرکت است.

در ادامه تمرکز این پژوهش، روش های تحلیل اکتشافی و آنالیز محتوای داده های ثانویه اتخاذ شده است. این مقاله نشان می دهد حامیان مدل های ارزیابی منابع انسانی در اغلب موارد با روش ثبت و افشای اطلاعات حسابداری منابع انسانی، در دفاتر حساب ها یا صورتهای مالی سازمان ها سروکار پیدا نمی کنند.

در اغلب موارد، اطلاعات حسابداری منابع انسانی به صورت اطلاعات تکمیلی الحاقی به صورتهای مالی ارائه می شود. این موضوع مهم قابل تاملی برای متخصصین و نظریه پردازان حسابداری است.

این پژوهش نتیجه گیری می کند که به علت افزایش اهمیت سرمایه انسانی در اقتصاد به منظور توسعه مفاهیم و روش های ارزیابی منابع انسانی، تحقیقات قابل توجهی انجام شده که به عنوان حسابداری منابع انسانی HRA)) به رسمیت شناخته شده، و نیاز زیادی به تحول سیستم حسابداری منابع انسانی بنحوی قابل قبول برای حسابداران حرفه ای، مدیران و دیگر تصمیم گیرندگان – سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر سهامداران، وجود دارد.

واژگان کلیدی: منابع انسانی (HR)، حسابداری منابع انسانی HRA))، چالش ها

۱. مقدمه

اقتصاد جهانی به عنوان دستآوردی از اینترنت و سایر فن آوری های جدید، از اقتصاد صنعتی به اقتصادی اطلاعات-مدار، تغییر کرده است. بنابراین، سرمایه انسانی نسبت به گذشته، مزیت بیشتری برای شرکتها شده است.

سایر دارایی های نامشهود را می توان با دقت منطقی محاسبه کرد. اما با وجود بسیار پیچیده تر بودن سایر دارایی های نامشهود، هنوز مهم است که دست اندرکاران حرفه حسابداری به دنبال روش حسابداری برای سرمایه انسانی باشند.

انجام چنین امری به احتمال زیاد مهمترین یافته در تاریخ حسابداری مالی است، اما تا زمانی که اندازه گیری قابل اعتمادی برای گزارش دهی سرمایه انسانی ایجاد نشود، هیئت استانداردهای حسابداری مالی نمی تواند مجوزی صادر کند که شرکت ها باید این اطلاعات ارزشمند را گزارش کنند. چنین اقداماتی تنها اطلاعات نادرستی به ارمغان می آورد که منجر به تصمیمات اشتباه می شوند.

تحقیقات قابل توجهی انجام شده که به دلیل اهمیت فزاینده سرمایه انسانی در اقتصاد، برای توسعه مفاهیم و روش های ارزیابی منابع انسانی که به عنوان حسابداری منابع انسانیHRA) ) به رسمیت شناخته شده است.

از این رو نیاز شدیدی به یک سیستم حسابداری منابع انسانی است که برای حسابداران حرفه ای، مدیران و دیگر تصمیم گیرندگان – سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر سهامداران قابل قبول باشد.

حسابداری منابع انسانی تلاش می کند تا کیفیت های نامحدودی را که افراد برای یک کسب و کار می آورند، تعیین کند.

Abstract

The focus of this paper is on Human Resources Accounting which has not been properly integrated into the financial statement of various organizations and being regarded as assets. The main purpose of this study is to examine the issues involved in valuing human resource /people working in organizations, which has been regarded as the most valuable assets in business organizations, the benefits of attaching values and the challenges and obstacles of implementing the Human Resource accounting disclosures of such values in the firm’s statement of financial position.

In the pursuit of the focus of this study the paper adopts exploratory and content analysis methods of secondary data. The paper reveals that the exponent of human resources valuation models in most cases have not dealt with the mode of recording and disclosure of the accounting information relating to human resources in the books of account or financial statements of the organization. In most cases, the human resource accounting information is given in the form of supplementary information attached to the financial statements. This is of great concern to accounting professionals and practitioners. The paper concludes that considerable research done is due to the increasing importance of human capital in the economy to develop the concepts and methods of valuing human resource that has been recognized as human resources accounting (HRA), and that there is a great need for evolving a system of accounting for human resource that is acceptable to professional accountants, mangers and other decision makers – investors, creditors and other stakeholders.

Keywords: Human Resources (HR), Human Resources Accounting (HRA), Challenges

۱. Introduction

The global economy has been shifting from an industrial economy to an information-based economy as a result of the Internet and other new technologies. Therefore, human capital has become a greater benefit to companies than ever before. Other intangible assets can be accounted for with reasonable accuracy. Despite being much more complex than other intangible assets, it is still important that people in the accounting profession seek a method of accounting for human capital. Doing so would represent arguably the most monumental finding in the history of financial accounting, but until a reliable measure to report human capital is established, the Financial Accounting Standards Board cannot issue mandate that companies should report that valuable information. Such an action so would only produce inaccurate information leading to misguided decisions (Stanko, Zeller, & Melena, 2014).

The considerable research done is due to the increasing importance of human capital in the economy to develop the concepts and methods of valuing human resource that has been recognized as human resources accounting (HRA) (Flamholtz, 1987). Hence, there is a great need for evolving a system of accounting for human resource that is acceptable to professional accountants, mangers and other decision makers – investors, creditors and other stakeholders (Ratti, 2012).

Human resources accounting strives to quantify the intangible qualities that individuals bring to a business. While long recognized as a business asset, human capital has historically proven problematic for accountants and economists to evaluate. A clearer understanding of this area of accounting is necessary as businesses become increasingly dependent on the knowledge and capabilities of employees in the information age.