اطلاعیه

مقاله ترجمه شده تأثیر نرخ بهره در سپرده های بانکی: شواهدی از اقتصاد اسلامی و غیر اسلامی

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات انگلیسی ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده بانکداری اسلامی

مقالات ترجمه شده مدیریت سود

مقالات ترجمه شده مطالعات اسلامی

مقالات ترجمه شده اقتصاد اسلامی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H311

سال نشر: ۲۰۱۷

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Future Business Journal

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۸ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۱ صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۶۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده : تأثیر نرخ بهره در سپرده های بانکی: شواهدی از اقتصاد اسلامی و غیر اسلامی

عنوان انگلیسی:

Effect of interest rate on bank deposits: Evidences from Islamic and non-Islamic economies

چکیده فارسی:

بخش بانکی ستون فقرات اقتصاد هر کشور است و سپرده های بانکی ابزار اصلی موفقیت برای بخش بانکی است سپرده های بانکی بخش مهمی و تعیین کننده منابع در کشور است. با توجه به نظریه های اقتصادی و ملاحظات عملی، نرخ بهره یکی از عناصر اصلی است که می تواند پس انداز و سپرده های بانکی را تحت تاثیر قرار دهد اما همانگونه که می دانیم که در اسلام برای دریافت سود، ممنوعیت در نظر گرفته شده است و مسلمانان سعی می کنند از دریافت سود اجتناب کنند.

بنابراین هدف اصلی این مطالعه شناخت این واقعیت است که عوامل مذهبی بر تصمیم مسلمانان در نگه داری پس انداز های خود در بانک اثر می گذارد با استفاده از داده های ۲۳ کشور غیر اسلامی و ۲۳ کشور اسلامی از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۴ برای این مطالعه از روش پانل ARDL (روش توزیع مجدد) استفاده کردیم. نتایج نشان داد که نرخ بهره در کشورهای اسلامی هیچگونه تأثیری بر ذخیره بانکها در بلندمدت و کوتاه مدت ندارد اما در مورد کشورهای غیر اسلامی، نرخ بهره تاثیر مثبتی بر سپرده های بانکی دارد از این رو، نیاز به بانک های اسلامی در کشورهایی با جمعیت مسلمان بیشتر وجود دارد و سیاست های اقتصادی مختلفی برای کشورهای اسلامی وجود دارد؛ چرا که عوامل مذهبی بر تصمیم مسلمانان تأثیر می گذارد و نرخ بهره هیچ تاثیری بر سپرده های بانکی ندارد

کلیدواژگان: نرخ بهره، سپرده های بانکی، اسلامی، داده های پانل

Abstract

Banking sector is the backbone of any country׳s economy and bank deposits are the major tool of success for banking sector. Bank deposits are also a major part and determinant of country׳s saving. According to economic theories and practical considerations, interest rate is considered one of the major elements that can affect savings as well as bank deposits. But as we knows that in Islam interest is considered forbidden and Muslims tries to avoid interest income , So the basic purpose of this study is to know the fact that either religious factors have any effect on Muslim׳s decision while keeping their saving in banks.

We used panel ARDL(Autoregressive Distributed Lag) method by using 23 non-Islamic and 23 Islamic countries data from 1999 to 2014 for this study. Results showed that in Islamic countries interest rate don’t have any impact on bank deposits both in long run and short run. But in the case of non-Islamic countries interest rate have positive significant impact on bank deposits. Hence there is need of Islamic banks in countries with more Muslim population and there should be different economic policies for Islamic countries as religious factor affects decision of Muslims and interest rate doesn’t have any impact on bank׳s deposits.

Keywords: Interest rate;Bank deposits;Islamic;Panel data