اطلاعیه

مقاله ترجمه شده اتخاذ سیستم هزینه‌یابی در شرکت‌های تولیدی مصری: مطالعه‌ای رقابتی بین سیستم‌های ABC و RCA

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده هزینه یابی

مقالات ترجمه شده مدیریت صنعتی

مقالات ترجمه شده مهندسی صنایع

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H272

سال نشر: ۲۰۱۴

نام ناشر (پایگاه داده): ssrn

نام مجله

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۸  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۰ صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۲۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده : اتخاذ سیستم هزینه‌یابی در شرکت‌های تولیدی مصری: مطالعه‌ای رقابتی بین سیستم‌های ABC و RCA

عنوان انگلیسی:

Cost Systems Adoption In Egyptian Manufacturing Firms: Competitive Study Between Abc And Rca Systems

چکیده فارسی:

هدف مقاله حاضر انجام مطالعه تحلیلی و رقابتی بین سیستم‌های ABC و RCA به منظور اتخاذ یک سیستم هزینه‌یابی موثر است. مطالعه از روش پیمایشی برای توصیف و تحلیل این سیستم‌ها استفاده کرده است. جمعیت مطالعه متشکل از شرکت‌های تولیدی مصری است. بر این اساس، تعداد پرسشنامه‌های دریافت شده ۴۰۶ عدد (از ۲۳ شرکت تولیدی) در نیمه دوم ۲۰۱۳ بود. در نهایت نتایج نشان دادند که شرکت‌های تولیدی مصری سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (ABC) را بیشتر از دیگر سیستم‌ها اتخاذ می‌کنند به صورتی که ۵۶.۷% شرکت‌ها از سیستم ABC، ۵.۳% از آنها از سیستم RCA و ۳۸% آنها از دیگر سیستم‌ها استفاده می‌کنند.

واژه‌های کلیدی: هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت، ABC، حسابداری مصرف منبع، RCA، مصر

۱.مقدمه

امروزه هزینه‌های محصول را باید پیش از تولید مشخص کرد تا برترین راهبردی را به وجود آورد که منجر به مزیت رقابتی پایدار شرکت شود. لازم است تا همه هزینه‌های محصول و کل چرخه عمر آن را به منظور داشتن دید کلی از هزینه‌ها لحاظ کرد (القادی، ۲۰۱۳). بنابراین ارزیابی سیستم‌های هزینه‌یابی در شرکت‌های تولیدی اهمیت ویژه‌ای دارد چون این سیستم‌ها به سیستم‌های قیمت گذاری، حاشیه سود ، ارزش‌های شرکتی و سرمایه سهامدار مرتبط هستند. هدف مقاله حاضر انجام مطالعه تحلیلی و رقابتی بین سیستم‌های ABC و RCA به منظور اتخاذ یک سیستم هزینه‌یابی کارآمد در برخی شرکت‌های تولیدی مصر است.

Abstract

The present study aims to carry out a competitive analytical study between ABC and RCA systems in order to adopt an effective cost system. The study used the survey method to describe and analyze these systems. The population of the study is Egyptian manufacturing firms. Accordingly, the number of received questionnaires was 406 (from 23 Egyptian manufacturing firms) in the second half of 2013. Finally, the results of the study stated that Egyptian manufacturing firms are Adopting Activity Based Costing (ABC) system more than the other cost systems, where 56.7% of Egyptian manufacturing firms apply Activity Based Costing (ABC) system, 5.3% of them apply Resource Consumption Accounting (RCA) system and 38% of them apply other cost systems.

Keywords: Activity Based Costing, ABC, Resource Consumption Accounting, RCA, Egypt.