اطلاعیه

مقاله ترجمه شده مسئولیت اجتماعی حسابداری بر اساس پانکاسیلا

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده حسابداری اجتماعی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H252

سال نشر: ۲۰۱۶

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Procedia – Social and Behavioral Sciences

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۱  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۲۲۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده حسابداری :  مسئولیت اجتماعی حسابداری بر اساس پانکاسیلا

عنوان انگلیسی:

pancasila_based social resposibility accounting

چکیده فارسی:

هدف از این پژوهش تدوین اساس و پایه مسئولیت اجتماعی حسابداری (معمولاً با عنوان مسئولیت اجتماعی شرکت ها/CSR شناخته می شود) می باشد که امروزه در قالب سرمایه داری و با استفاده از مفهوم خط سه گانه ی پایین، دریافت می شود.

این مقاله، از پانکاسیلا (ایدئولوژی اندونزی) به عنوان سرمشق و با مشاهده ی «حومه» و یا حاشیه سازی، به عنوان ابزار استفاده می کند. نتایج مشاهده، به صورت عنصر انسان گرایانه بر اساس اصول پانکاسیلا فرمول شده است .

بنابراین، این تحقیقات به این نتیجه گیری رسیده است که پانکاسیلا در واقع، پایه و اساس مناسبی برای مسئولیت اجتماعی حسابداری برای ایجاد یک تمدن انسانی می باشد .

اصالت این مقاله، استفاده از ایدئولوژی ملی است که باعث حرکت ناگهانی دانش محلی برای ایجاد مفهوم CRS می شود  .

کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعی حسابداری، مسئولیت اجتماعی شرکتها، حسابداری پانکاسیلا، علوم انسانی حسابداری، علوم انسانی اقتصادی.

ترجمه بخشی از مقاله

۵-۳- تدوین مفهوم مسئولیت اجتماعی حسابداری: عدالت به عنوان متعادل کننده آگاهی انسان

بحث در مورد مفهوم عدالت به شدت مربوط به مفهوم مسئولیت اجتماعی حسابداری است.قالب مسئولیت های اجتماعی حسابداری، اساسا توسط شرکتها، جانبداری واحد تجاری را نشان می دهد. در این نقطه نظر، حسابداری باید قادر به تعیین در جایی باشد که عدالت جانبدار آن است. بنابراین، درک اینکه حسابداری (به طور خاص در امر پاسخگویی) نه تنها به عنوان یک ابزار ثبت و نگارش می باشد، بلکه ارزشی را به ارمغان می آورد که زندگی اجتماعی را تحت تأثیر قرار می دهد، مهم می باشد.

تضاد منافع که در یک فعالیت اقتصادی خاص رخ می دهد،با تعیین قضاوت یک طرفه ایجاد می شود. حسابداری مدرن که تنها اصل عدالت را از منظر سرمایه گذاری در اولویت قرار می دهد،به طور واضح،باعث می شود که دیگر نهادها احساس سازگاری با محیط نکنند.سپس این مورد،تضادی را بین گروه ها در یک فعالیت اقتصادی قرار می دهد. می توان اظهار داشت که یک حسابداری که فقط مورد علاقه تعداد کمی نهاد می باشد،تضادی در رابطه با فعالیت های اقتصادی و زندگی اجتماعی ایجاد خواهد کرد. درک عدالتی که تنها از عنصر مادی ارائه شده به وجود نمی آید نیز مهم می باشد. در واقع اولویت بندی عنصر مادی در پاسخ گویی حسابداری، باعث عدم تعادل در خود انسان می شود.

Abstract

The purpose of this research is to formulate a basis of social responsibility accounting (commonly known as Corporate Social Responsibility/CSR) which nowadays trapped in the capitalistic frame by using triple bottom line concept. This research uses Pancasila (the ideology of Indonesia) as the paradigm and tool by observing ‘the outskirts’ or the marginalized. The observation results are formulated as the humanistic element based on Pancasila’s principles. Thus, this research has resulted to a conclusion that Pancasila is actually the right basis for the social responsibility accounting to build a humanist civilization. Originality of this article is the use of national ideology that is sprung local wisdom to build the concept of CSR.