اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه حسابرسان مستقل” ارزیابی عملکرد حسابرسی داخلی

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابرسی

مقالات ترجمه شده ارزیابی عملکرد 

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی  خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H236

سال نشر: ۲۰۱۷

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  International Journal of Accounting Information Systems

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۴ صفحه PDF

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: ۳۰ صفحه فایل WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۳۰۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ۲۰۱۷ :  حسابرسان مستقل” ارزیابی عملکرد حسابرسی داخلی: ارزیابی تجربی

عنوان انگلیسی:

External auditors’ evaluation of the internal audit function: An empirical investigation

چکیده فارسی:

ارزیابی نقاط قوت عملکرد حسابرسی داخلی مشتری توسط حسابرسان مستقل به دلیل تنظیمات قویتر در اطراف ارزیابی کنترل های داخلی بعد از SOX توجه زیادی را به خود جلب کرده است. با این حال، این تحقیق بررسی میکند که چطور این تکاملی که در عمل رخ میدهد ترکیبی و انحصاری هستند. در این مطالعه، ما بصورت تجربی بررسی میکنیم که چطور مدل نظری دسایی و همکاران ( ۲۰۱۰) منعکس کننده این است که چطور حسابرسان در مورد قدرت عملکرد حسابرسی داخلی مشتریان در عمل قضاوت می کنند.بطور خاص، ما شواهدی را درمورد عملکرد کار حسابرسی داخلی، صلاحیت و عینیت در شیوه مطابق با ساختار ارزیابی شواهد اعمال شده با مدل دسایی و همکاران ( ۲۰۱۰) ارائه می کنیم. سپس قضاوت های قوی واقعی حسابرسان در مورد سطوح قوت پیش بینی شده توسط مدل مقایسه کرده و شباهت ها و اختلاف ها را نیز ارزیابی کردیم.

نتایج نشان می دهد که هیچ عاملی در تمام مواد بر قضاوت های قوی غالب نیست. علاوه براین، حسابرسان مستقل مدارک منفی را به میزانی که مدل ارزش گذاری می کند، موزون نمی کند. زمانی که شواهد مربوط به سه عامل متناقض است، حسابرسان مستقل به صورت متفاوت آنها را به شیوه ای متناسب در ارزیابی قضاوت قوی کلی آنها ادغام می کنند. در نهایت، ما دریافتیم که نتایج مطابق با تحقیقات قبلی نشان می دهد که حسابرسان تمایل دارند که در مورد مدارک منفی نسبت به مدارک مثبت حساس تر هستند. همچنین، انتقال اعتقادات حسابرسان به دور از موقعیت منفی با مدارک مثبت نسبت به حرکت آن اعتقادات به دور از موقعیت مثبت با مدارک منفی، دشوارتر است. نتایج نشان می دهد که آموزش اضافی و استفاده از کمک به تصمیم گیری ساختار یافته با توجه به مدل دسائی و همکاران ( ۲۰۱۰) بطور خاص زمانی که نتایج مربوط به عملکرد کار حسابرسان داخلی، صلاحیت و عینیت متناقض است، بسیار مفید خواهد بود.

 مقدمه

ارزیابی توانایی عملکرد حسابرسی داخلی (IAF) بخاطر اهمیت زیادش با توجه به قوانین قوی تر در مورد ارزیابی کنترل‌های بعد از SOX (2002) بکار برده شده است. زمانیکه (IAF) قوی است حسابرسان مستقل ممکن است به کار دیگران وابسته باشند. اخیراً ادبیات نیاز به تحقیق بیشتر را در مورد میزان وابستگی حسابرس مستقل روی کار حسابرس داخلی قرارداده است. بعلاوه نتایج گزارشات بررسی عملکرد هیات نظارت حسابداری شرکت دولتی (PCAOB) اشاره می‌کند که حسابرسان اغلب خیلی زیاد یا کم به کار حسابرس داخلی متکی هستند. درک ساختار قضاوت توانایی حسابرس مستقل اولین مرحله حساس برای درک تصمیم ارتباط (IAF) نهایی است. بام –آلدرد و همکاران (۲۰۱۲) تذکر دادند که نتایج مطالعات قبلی بررسی می‌کرد که چطور حسابرسان مستقل در مورد توانایی (IAF) مشتریان که غیر جامعه و ترکیبی بودند قضاوت کردند.

طبق کریشنامورثی (۲۰۰۲) این احتمال هست چون روابط داخلی بین سه حسابرس داخلی را مشخص می‌کند که وضعیت استانداردهای حسابرسی باید توسط حسابرسان مستقل ارزیابی شود. یعنی عملکرد کار (W) شایستگی (C) و هدفمندی (O) پیچیده هستند. بعلاوه روشی که حسابرسان مستقل قضاوت‌هایی از توانایی (IAF) مشتری دارند (یعنی چطور مدارک ارزیابی و ترکیب شده است) غیر قابل مشاهده است. بنابراین تفکیک قضاوت قدرت نهایی به قسمت‌های آن بدون راهنمایی تئوری مشکل است. دسایی و همکاران (۲۰۱۰) یک مدل تجویزی بر اساس تئوری عملکرد مورد نظر توسعه داد تا بهتر بفهمد که چطور حسابرسان این قضاوت‌های پیچیده را انجام می‌دهند. آن‌ها بحث می‌کنند که این مدل با توجه به وضعیت مفهومی و ابتکاری‌اش یک مشخصه خوب برای فعالیت بعنوان اساسی برای تصمیم حسابرسی است تا حسابرسان را در تشکیل این قضاوت نسبتاً پیچیده و چند ورودی هدایت کند.

Abstract

Evaluation of the strength of the client’s internal audit function by the external auditor (EA) has taken on increased significance due to stronger regulation around the evaluation of internal controls after SOX (2002). However, research examining how this evaluation occurs in practice is mixed and inconclusive. In this study, we examine empirically whether the Desai et al. (2010) theoretical model is reflective of how auditors make judgments about the strength of their client’s internal audit function in practice.

Specifically, we present external auditors with evidence about internal auditor work performance, competence and objectivity in a manner consistent with the structure of evidence evaluation implied by the Desai et al. (2010) model. We then compare the auditors’ actual strength judgments to the strength levels predicted by the model and evaluate similarities and differences.

Results indicate that no one factor dominates the strength judgment in all cases. In addition, EAs do not weigh negative evidence as heavily as does the model. When the evidence about the three factors is conflicting, external auditors have difficulty incorporating them in a consistent way into the calculation of their overall strength judgment. Finally, we find results consistent with prior research indicating auditors tend to be more sensitive to negative than positive evidence. Also, it is harder to move auditors’ beliefs away from a negative position with positive evidence than to move those beliefs away from a positive position with negative evidence. Results suggest that additional training and use of a decision aid structured according to the Desai et al. (2010) model would be especially useful when evidence about internal auditors’ work performance, competence and objectivity is conflicting.