اطلاعیه

مقاله ترجمه شده اثر شتاب، نمونه‌ تاثیر رفتار غیرمنطقی سرمایه‌گذاران بر روی تغییر قیمت‌های سهام و موجودی ها

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده سرمایه گذاری

مقالات  ترجمه شده بازار سهام

مقالات ترجمه شده اقتصاد رفتاری

مقاله ترجمه شده درباره قیمت سهام

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی  خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H217

سال نشر: ۲۰۱۵

نام ناشر (پایگاه داده): e-Finanse

نام مجله: e-Finanse

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۹ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۰   صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۸۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  اثر شتاب، نمونه‌ تاثیر رفتار غیرمنطقی سرمایه‌گذاران بر روی تغییر قیمت‌های سهام و موجودی ها: تجزیه و تحلیل اثر شتاب بر روی بورس سهام ورشو

عنوان انگلیسی:

The momentum effect exemplifies the Influence of investors’ irrational behaviour on changing prices of shares and stocks: an analysis of the momentum effect on the warsaw stock exchange

چکیده فارسی:

بازاری کارآمد نباید هیچ گونه نابهنجاری نشان دهد. هنگامی که اطلاعات جدید به بازاری که کارآمد است، می‌رسند، باید به طور اتوماتیک به قیمت‌ دارایی‌های تبدیل شود، که بایستی احتمال بدست آوردن مزیتی بیش از دیگر سرمایه‌گذاران را از میان بردارد، بنابراین از سود اضافی جلوگیری می‌کند. اما، مطالعات بازار سرمایه نشان می‌دهد که در عمل امکان دارد سود‌های بالای غیرمعمولی با بهره‌گیری از ناهنجاری‌های مشخصی که در بازار موردنظر رخ می‌دهند، بدست آید. در میان این ناهنجاری‌ها، اثر شتاب وجود دارد. این مطالعه بر روی بورس سهام در ورشو انجام شده که نشان می‌دهد اثر شتاب در سرتاسر کل دوره زمانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته، رخ داده است.

بازده‌های مثبت نشان داده شده برای استراتژی‌های سرمایه‌گذاری مبنی بر اثر شتاب، بوسیله نظریه کلاسیک امور مالی، قابل توضیح نبودند. همبستگی‌ای مابین موقعیت اقتصادی در بورس سهام و نرخ بازده سرمایه‌گذاری بدست آمد، اما خیلی ضعیف بود که به اثر یک عالم قطعی مجزا نسبت داده شود. به علاوه، بازده ناشی از سرمایه‌گذاری‌های مبنی بر اثر شتاب، به لحاظ آماری در ژانویه نسبت به ماههای دیگر، بالاتر بود، که ناشی از اثر ژانویه، تحریک وقوع بازده‌های بالاتر آماری در آغاز سال، نسبت به ماه‌های بعدی در طول دوره زمانی تجزیه و تحلیل شده بود. تحقیقات انجام شده در این حوزه در کشورهای دیگر این ادعا را تأیید می‌کند که عوامل غیرمنطقی بسیاری وجود دارند که با همدیگر اثر شتاب در بورس سهام ایجاد می‌کنند.

بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که تصمیمات غیرمنطقی ممکن است تأثیر زیادی بر روی قیمت‌گذاری سهام در بازار سرمایه داشته باشند. اثر شتاب در سرتاسر کل دوره تجزیه و تحلیل شده ایستادگی کرد، اگرچه قدرت آن به طور دوره‌ایی تغییر می‌کرد، که با نتایج تحقیقات انجام شده در کشورهای دیگر، منطبق است. این واقعیت که اثر شتاب ناپدید نمی‌شد، می‌تواند نشان دهنده آن باشد که عوامل مربوطه در ایجاد آن، بخش ناگزیر بازار هستند، و به نظر می‌رسد که فرضیات پذیرفته شده عمومی در مورد اثربخشی بازار سهام را زیرسوال ببرد.

واژگان کلیدی: بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری‌ها، بورس سهام، امور مالی رفتاری، اقدامات غیرمنطقی سرمایه‌گذاران، اثر شتاب.

مقدمه

بازار کارآمد نباید هیچ نابهنجاری‌ای نشان دهند که بتواند منجر به کسب سودهای غیرعادی، هنگام استفاده از داده‌های بورس سهام، بویژه داده‌های تاریخی، شود (Samuelson، ۱۹۶۵). اما مطالعاتی از سرتاسر جهان نشان می‌دهند که چنین ناهنجاری‌های بسیار گسترده هستند (Agrawal، Tandon، ۱۹۹۴؛ Balaban، ۱۹۹۴؛ Keong، Yat، ۲۰۱۰؛ Latif و دیگران، ۲۰۱۱؛ Choudhry، ۲۰۰۰).

این مطالعات تخصیص داده شده به این موضوع پنج گروه را تفکیک می‌کنند- بر اساس نظریات مالی کلاسیک- که قیمت‌های صحیح سهام و موجودی را منعکس نمی‌سازند. شامل (Szyszka، ۲۰۰۳):

۱) نابهنجاری زمانی،

۲) نابهنجاری‌های مرتبط با ماهیت خاص شرکت‌ها،

۳) نابهنجاری‌های مرتبط با پاسخ دیر سرمایه‌گذاران به اطلاعات جدید،

۴) واکنش افراطی بازار،

۵) استراتژی شتاب.

نابهنجاری‌های زمانی، که متعلق به گروه اول هستند، گروه اساسی نابهنجاری‌ها می‌باشند. آنها با وابستگی مشخص شده‌اند که در هفته‌های اول سال ظاهر می‌شوند. مشخص شده که سودهای بالای یغرمعمول در لحظات زمانی خاصی، قابل حصول هستند. گفته می‌شود دلیل اصلی آن مالیات است، مثلاً تمایل به فروش سهام در اواخر دسامبر و ازسرگیری سرمایه‌گذاری در سال جدید. نظریه دیگر ادعا می‌کند که رویکرد قیمت‌گذاری در میان سرمایه‌گذاران حرفه‌ای در پایان سال تغییر می‌کند، که به احتمال زیاد ناشی از توجه بیشتر به پیش‌بینی‌های سال بعد است (Haugen، Lakonishok، ۱۹۸۸).

Abstract

An efficient market should not show any anomalies. When new information reaches a market which is efficient, it should automatically translate into prices of assets, which ought to eliminate the possibility of gaining an advantage over other investors, thus preventing excess profits. However, studies on capital markets indicate that in reality it is possible to earn unusually high profits by taking advantage of certain anomalies which occur on a given market. Among such anomalies there is the momentum effect. This study performed on the Stock Exchange in Warsaw has shown that the momentum effect occurred throughout the entire analyzed time period.

Positive returns demonstrated for investment strategies based on the momentum effect were unexplainable by the classical theory of finances. A correlation was found between the economic situation on the stock exchange and portfolio return rates, but it was too weak to attribute the effect to a single decisive factor. In addition, the returns from investments based on the momentum effect were statistically higher in January than in the other months, which was caused by the January effect, stimulating the occurrence of statistically higher returns at the beginning of a year rather than later on during the analyzed period of time. Research in this field carried out in other countries justifies the claim that there are many irrational factors which together create the momentum effect on the stock exchange.

Thus, it is possible to conclude that irrational decisions may have strong impact on the pricing of stocks on the capital market. The momentum effect persisted throughout the entire analyzed period, although its power changed cyclically, which coincides with results of research carried out in other countries. The fact that the momentum effect did not disappear may suggest that the factors involved in its creation are an indispensable part of the market, and this seems to undermine the commonly accepted hypothesis about the efficiency of capital markets.

Keywords: capital market; investments; stock exchange; behavioural finances; investors’ irrational actions; the momentum effect