اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه حسابداری ارزش منصفانه و واکنش بازار

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده حسابداری ارزش منصفانه

مقالات ترجمه شده واکنش بازار

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: h186

سال نشر: ۲۰۱۴

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Procedia – Social and Behavioral Sciences

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۵  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۱  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۸۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده رشته حسابداری :  حسابداری ارزش منصفانه و واکنش بازار: شواهد از شرکت های ثبت شده ی رومانیایی

عنوان انگلیسی:

Fair value accounting and market reaction: evidence from Romanian listed companies

چکیده فارسی:

کیفیت اطلاعات حسابداری، به وسیله ی ظرفیت آن برای تصرف واقعیت در مورد موقعیت مالی و عملکرد شرکت ها در مقابله با اعضای علاقه مند، تعیین شده اند.در بورس اوراق بهادار، کیفیت اطلاعات حسابداری مشاهده شده از نقطه نظر اعتبار را می توان از طریق نفوذ نتایج در صورتهای مالی ارزش بازار این شرکت ها، ارزیابی کرد. هدف از این پژوهش، برآورد و آزمون وجود تأثیر اطلاعات حسابداری در ارزش بازار، براساس رگرسیون خطی چندگانه است. نمونه های آنالیز شده، شامل BSE 64شرکت های ثبت شده، مابین سال های ۲۰۱۰، ۲۰۱۱ می باشد که داده های آن از صورتهای مالی سالانه وموقت جمع آوری شده اند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که اطلاعات حسابداری در صورتهای مالی موقت، تأثیر بیشتری بر ارزش بازار نسبت به اطلاعات در صورتهای مالی سالانه، دارد.

کلید واژه ها: ارزش منصفانه، اطلاعات حسابداری، ارزش دفتری، درآمد، ارزش بازار

مقدمه

با توجه به نظریه نمایندگی،این شرکت به صورت جمعی از قراردادهای مورد توافق توسط عوامل (مدیران) و اصول (سهامداران) در نظر گرفته شده است. این اصول برای نشان دادن منافع آنها و بدست آوردن عوامل اقتصادی مزایای دستور می باشد. این مزایا با موقعیت مالی و عملکرد شرکت تعیین شده و اطلاعات ارائه شده توسط صورتهای مالی نشان داده شده است. اطلاعات حسابداری برای تمامی سهامداران به منظور تصمیم گیری مفید می باشد. تشریح و ارائه اطلاعات حسابداری، به منظور تنظیم رابطه قدرت بین دو قسمت، عوامل و اصول می باشد. در بورس، سرمایه گذاران (به عنوان اصول)، به موقعیت های مالی و عملکرد شرکت ها، که با اطلاعات موجود در اظهارات سالیانه نشان داده می شوند، توجه خواهند داشت.

سرمایه گذاران به چنین اطلاعاتی به منظور تصمیم گیری استراتژیک در مورد خرید یا فروش سهام، با تأثیر مستقیم قیمت بورس یا سرمایه، نیاز دارند. هدف این مقاله، تجزیه وتحلیل و برآورد تأثیراطلاعات حسابداری ارائه شده توسط یک سری شاخص های مالی اظهارات در تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار و با تأثیر مستقیم بر قیمت سهام، می باشد. مطالعه ی حاضر، بر روی نمونه ای از ۶۴ شرکت ثبت شده در بورس اوراق بهادار بخارست (BSE) در بین سال های ۲۰۱۰ ،۲۰۱۱ انجام شده است.

نتایج حاصل از این پژوهش، بر وجود تأثیر قابل توجهی از شاخص ها، با توجه به موقعیت مالی و عملکرد شرکت در ارزش بازار شرکت برآورد شده بر قیمت سهام، تأکید کرده اند.

Abstract

The quality of the accounting information is determined by its capacity to capture the reality regarding the financial position and performance of the company by confronting the interested parts. On the stock exchange, the quality of the accounting information seen from the credibility point of view can be evaluated through the influence of the results in the financial statements on the market value of the company. The objective of this study is to estimate and test the existence of an influence of the accounting information on the market value, based on the multiple linear regressions. The analyzed sample contains 64 BSE listed companies, between 2010 and 2011, for which data has been collected from the annual and interim financial statements. The results of the study show that the accounting information in the interim financial statements have a greater influence on the market value compared to the information in the annual financial statements.