اطلاعیه

مقاله ترجمه شده استانداردهای جهانی حسابداری

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:h134

قیمت فایل ترجمه شده ۱۵۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۴

سال نشر: ۲۰۰۹

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۵ صفحه WORD

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده استانداردهای جهانی حسابداری:  واقعیت و رویاها

عنوان انگلیسی:

Global accounting standards: reality and ambitionss

چکیده فارسی:

هدف- موفقیت بزرگ استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی ۱ به عنوان استانداردهای حسابداری جهانی پذیرفته شده منجر به چالش هایی در آینده می شود. هدف این مقاله برجسته کردن چالش هایی است که به دلیل تاثیرات سیاسی و فشار برای حفظ راهی موفق در تدوین استانداردها است. این مقاله دو استراتژی برای رشد آینده که توسط هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری اتخاذ می کند در نظر می گیرد: کار بر روی مسایل بنیادی و تنوع واحد های خصوصی.

طرح/ روش/ رویکرد-تدوین استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی بحث خواهد شد و در مقابل دیدگاه های بدست آمده از تئوری حسابداری ارزیابی می شود. بویژه نتایج ناشی از اقتصاد اطلاعات  به تشریح مشکلات بالقوه تدوین چارچوب مفهومی برای استانداردهای بین المللی حسابداری می پردازد.

یافته ها- یافته های اصلی عبارتند از: استراتژی رشد اقتباس شده توسط هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری دارای ریسک است، چارچوب مفهومی بطور کافی به اهداف متنوع گزارشگری مالی نمی پردازد. مباشرت، احتیاط و تجمیع می توانند ویژگی های خوشایند اطلاعات حسابداری باشند. و استانداردهایی که برای رکت های بورسی تدوین شده اند الزاما برای شرکت های خصوصی مناسب نیستند.

پیامدهای عملی-این مقاله پیشنهاد می کند که بدبینی و شک نسبت به اعتبار چارچوب مفهومی که بطور جهانی بکار می رود قابل قبول است و  در محدود کردن رقابت بین استانداردها منافعی وجود دارد.

نوآوری-این مقاله تحقیقات دانشگاهی که پیامدهایی برای استانداردگذاری دارد را بررسی کرده و مسایل کلیدی در تدوین استانداردهای بین المللی حسابداری  را مطرح می کند.

واژه های کلیدی: گزارشگری مالی، استانداردهای بین المللی، تئوری حسابداریف جهانی سازی

مقدمه

استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی منتشر شده توسط هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری از لحاظ پذیرش و کاربرد جهانی آنها، به شدت موفق بوده اند. این موفقیت بزرگ در تاریخ بی سابقه بوده و توسط ناظران کمی پیش بینی شده بوده است. به هر حال هر چقدر هیئت مزبور موفق تر باشد، با چالش های بیشتری نیز پیش رو خواهد بود. این مقاله چالش هایی ناشی از تاثیرات سیاسی و فشار برای حفظ موفقیت موجود در تدوین استاندارد ها است، را بر جسته می کند. هیئت به منظور رشد و توجیه یافته های مشاهده شده، مقید به تدوین استانداردهای جدید است.

در این مقاله من بویژه دو استراتژی هیئت را برای رشد آینده در نظر گرفته ام. یکی کار بر روی موضوعات بنیادی و دیگری ایجاد تفاوت در استاندارد گذاری برای شرکت های خصوصی. در حالیکه هر دو استراتژی مقدار زیادی از کار را و استفاده کامل از ظرفیت هیئت را  تضمین می کند، این استراتژی ها فارغ از ریسک شکست نیستند. این مقاله از بعضی دیدگاه های عمومی در مورد اقتصاد اطلاعات۲ برای بحث در مورد ریسک های بالقوه استفاده می کند. این بحث روی موضوعاتی تمرکز دارد که منجر به تدوین چارچونب مفهومی جدیدی توسط هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری و هیئت استانداردهای حسابداری مالی ۳ شده اند. این موضوعات شامل اهداف گزارشگری مالی، یعنی سودمندی در تصمیم گیری ۴ و مباشرت ۵ ، اعمال ویژگی های کیفی بی طرفی و احتیاط، و موضوعات  تجمیع ۶ و تفکیک ۷  اقلام ارائه شده در صورت های مالی می باشد. تئوری بیان می کند که ارزش اطلاعات حسابداری بطور شدیدی وابسته به استفاده آن توسط اشخاص مختلف، مطلوبیت ها و استعدادهای اطلاعاتی آنها می باشد. بنابراین استفاده از استانداردهای مشابه برای شرکت های عام و خاص نمی تواند بهینه باشد. این مقاله همچنین در مورد بعضی از دلایل مفید بودن نسبی احتیاط در مقایسه با  حسابداری بی طرفانه بحث می کند. نهایتا مقاله سطح و شکل تجمیع اقلام مختلف را از دیدگاه اطلاعاتی در نظر می گیرد و نشان می دهد که تجمیع بی وزنی ۸  که معمولا در حسابداری اعمال می شود به ندرت بهینه است. این مشاهده می تواند دلیلی کاربرد رویکرد ترکیبی را توجیه کند اگر به تاریخ مقررات حسابداری نگاه کنیم می بینیم که تدوین یک مجموعه واحد استاندارد ها تا به حال موفق نبوده است و مشکل است که باور کنیم هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بتواند بویژه در سطح جهانی پیشرفتی داشته باشد. بنابراین موفقیت تدوین یک چارچوب مفهومی یکنواخت کمتر از یک امر بدیهی است.

Abstract

Purpose – The enormous success of International Financial Reporting Standards (IFRS) in becoming globally accepted accounting standards leads to challenges in the future. The purpose of this paper is to outline challenges that arise from political influences and from the pressure to sustain a successful path in the development of standards. It considers two strategies for future growth which the International Accounting Standards Board (IASB) follows: the work on fundamental issues and diversification to private entities.

Design/methodology/approach – The development of IFRS is discussed and evaluated against insights gained from accounting theory. In particular, results from information economics illustrate potential difficulties of the development of a new conceptual framework for international accounting standards.

Findings – The main findings are: the growth strategies adopted by the IASB are risky; the conceptual framework does not sufficiently take into account the diverse objectives of financial reporting; stewardship, prudence, and aggregation can be desirable characteristics of accounting information; and standards that are developed for listed companies need not be well suited for private entities.

 Practical implications – The paper suggests that skepticism is warranted about the viability of a consistent framework that applies globally, and that there are benefits to constrained competition among different standards.

Originality/value – The paper reviews academic research that has implications for standard setting and identifies key issues in developing global accounting standards.

Keywords Financial reporting, International standards, Accounting theory, Globalization

Introduction

The International Financial Reporting Standards (IFRS) issued by the International Accounting Standards Board (IASB) have been extremely successful in terms of their acceptance and application on a worldwide basis. This great success is unprecedented in history and has been anticipated by few observers. However, the more successful the IASB is, the more new challenges lie ahead. This paper outlines challenges that arise from political influences and from the pressure to sustain the successful work on the development of standards. The IASB is bound to further develop new standards in order to grow and to justify the funding it receives. In the paper, I particularly consider two strategies the IASB follows for future growth, the work on fundamental issues, and the diversification into standard-setting for private entities. While both of these strategies ensure an enormous amount of work and full use of the IASB’s capacity, they are not without risks of failure. This paper uses  some general insights from information economics to discuss potential risks. The discussion focuses on issues that have led to discussion in the development of a new conceptual framework by the IASB and Financial Accounting Standards Board (FASB). These issues include the objectives of financial reporting, that is, decision usefulness and stewardship; adopting the qualitative characteristic of neutrality and dropping prudence; and the issue of aggregation or separation of items presented in the financial statements. Theory suggests that the value of accounting information is strongly dependent on its use by different parties, their utilities and their information endowment. So, using the same standards for public and private entities may not be optimal. The paper also discusses some reasons why prudence may be beneficial relative to neutral accounting. Finally, the paper considers the level and the form of aggregation of different items from an informational perspective and shows that the unweighted aggregation usually done in accounting is rarely optimal. This observation can justify why a mixed-attribute approach is used. The development of a single set of consistent standards has not been successful so far if one looks at the history of accounting regulation, and it is difficult to believe that the IASB can achieve a breakthrough, particularly on a global level. Thus, the success of developing a consistent framework is less than obvious.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.