آزمایشگاه کنترل کیفی آب (اداره آب و فاضلاب)

کد محصول KSG47

تعداد صفحات: ۱۰۵ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۶۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

قانون آب ونحوه ملی شدن‌ آن
۱-۱  جلوگیری از آلودگی منابع آب
۱-۲ استاندارد آب آشامیدنی
قسمت اول- نمونه‌برداری از آبهای آشامیدنی
الف- نمونه‌برداری جهت آزمایشهای فیزیکی و شیمیائی آب
ب- نمونه‌برداری جهت آزمایش باکتری شناسی آب.
مشخصات شیمیائی آب
۲-۱  مقدمه
۲-۲ انواع دستگاههای مورد نیاز:
۱-۳-۲دستگاه PH متر:
۴-۲روشهای رنگ سنجی یا کالریمتری و اسپکتروفتومتری:
۱-۴-۲اسپکتروفتومتر:
۵-۲قابلیت‌ هدایت الکتریکی آب
۱-۵-۲دستگاه‌ اندازه‌گیری:
۲-۵-۲     محاسبه تقریبی کنداکتیویته آب
۳-۵-۲    موارد استفاده از قابلیت هدایت الکتریکی
۶-۲تعیین قلیائیت آب ALKALINITY
۱-۶-۲قلیائیت کل
۱- قلیائیت مربوط به ئیدروکسیدها:
۲- قلیائیت مربوط به کربناتها
میلی‌گرم در لیتر
۳- قلیائیت مربوط به بیِ‌کربناتها
۲-۶-۲قلیائیت پنجگانه آب
۳-۶-۲تعیین مقدار هر یک از پنج حالت قلیائیت
۴-۶-۲روابط گازکربنیک با قلیائیت و PH آب
۷-۲سختی آب
۱-۷-۲ انواع سختی آب
۲-۷-۲نتیجه کلی
۳-۷-۲تبدیل اکی والانت سختی
۴-۷-۲  اهمیت تعیین سختی آب
۵-۷-۲تعیین سختی آبها:
۲-۷-۵-۳  روش کمپلکسون EDTA
۲-۷-۵-۳-۱  دقت عمل
۲-۷-۵-۳-۲  شرایط عمل:
۲-۷-۵-۳-۳  اثر منیزیم در تیتراسیون
۲-۸  تعیین مقدار کلرور آب CHLORIDES
۲-۹-۱  مقدمه:
۲-۸-۲  طریقه اندازه‌گیری کلرور:
۲-۸-۳  طریقه مور MOHR:
توجه:
۲-۹ ازت NITROGEN
۲-۹-۱  مقدمه:
۲-۹-۲  نیتریت‌ها (NITRITES)
۲-۹-۳  نیتراتها (NITRATES):
۲-۱۰  تشخیص کیفی آهن در آب
۲-۱۱  سولفات SULPHAT
۲-۱۲  فلوئور FLURIDE
۲-۱۲-۱  حد مجاز فلوئور:
۲-۱۲-۲  افزایش فلوئور در آب
۱- فلوئور آمونیوم سیلیکات:
۲- فلوئوراسپار FLUORSPAR:
۳- فلوئور سدیم:
۲-۱۲-۳ روش‌های اندازه‌گیری فلوئور:
الف- روش مستقیم با‌آلیزارین:

اندازه‌گیری فلوئور با دیسک  B.D.H
اندازه‌گیری فلوئور با دستگاه نئوکمپراتور
ب – روش آلیزارین با فتومتر
ج – روش SPANDS
۲-۱۳  اندازه‌گیری سیلیس (SIO2)
۲-۱۳-۱ الف: روش وزنی:
۲-۱۳-۲ ب – روش رنگ‌سنجی یا کالریمتری (MOIYBDOSILICATE METHOD)
۲-۱۴  سدیم SODIUM (23= Na)
۲-۱۴-۱ مقدمه:
۲-۱۴-۲ اندازه‌گیری سدیم
۲-۱۴-۲-۱ روش وزنی:
۲-۱۴-۲-۲ روش شعله (FLAME- PHOTOMETER):
۲-۱۵ اندازه‌گیری پتاسیم:
آزمایشات شیمیایی
آزمایشهای شیمیایی آب
۳-۱-۱ مقدمه:

شرح آزمایش
روش:
اندازه گیری سختی کل
واکنشهای اصلی:
۳-۲ تعیین سختی کلسیم
۳-۲-۱ مقدمه
۳-۲-۲ روش آزمایش
وسایل لازم
محلولهای مورد نیاز و طرز تهیه آنها
روش:
۳-۳ تعیین قلیانیت
۳-۳-۱ مقدمه:
۳-۳-۲ روش آزمایش
وسایل لازم
روش کار:
واکنشهای اصلی:
۳-۴ تعین کلرور
۳-۴-۱ مقدمه
۳-۴-۲ روش آزمایش
وسایل لازم
روش کار
۳-۵ کلر سنجی روزانه
مشخصات فیزیکی آب
۴-۱ اختصاصات ظاهری آب آشامیدن
۴-۲ آزمایش بو  ODOUR
۴-۳ آزمایش رنگ
۴-۴ آزمایش طعم
۴-۵ کدورت آب
آلودگی ومنابع آلودگی آب
۵-۱ مقدمه:
• ضایعات تقاضا کننده اکسژن
• عوامل چرک زا
• مواد غذایی گیاهی
• مواد شیمیایی آلی
• عناصر و ترکیبات معدنی
• رسوبات
• مواد رادیواکتیو
• حرارت
۵-۲ منابع آلودگی
بهداشت و باکتریولوژی آب
۶-۱ مقدمه
۶-۲ آب ناقل بیماریهاست
۶-۳ آزمایش میکربی آب
۶-۴ باکتریولوژی آب آشامیدنی

آزمایشات میکروبی
۷-۱  روش آزمایش روزانه
۷-۱-۱  الف: آزمایش کمیتی
۷-۱-۲  ب: آزمایش کیفیتی (شمارش کلی فرمها)
۷-۲ مراحل سه گانه کشت با کتریولوژیک آب شرب
۷-۲-۱ تست احتمالی       Presu Mptive Test
تهیه محیط کشت:
لوله های دورهام:
کشت دادن:
دیدن نتایج:
محاسبه:
۷-۲-۲ تست تاییدی Con Firmed Test
هدف:
۱. تهیه محیط کشت:
کشت دادن:
محاسبه:
۷-۲-۳ تست تکمیلی: Completed Test
کشت دادن:
۱. کلنی های Typic (کلنی قرمز تیره با سطح و جلای فلزی سبز رنگ)
۲. کلنی های A Typic  (صورتی، قرمز، سفید یا بدون رنگ به شکل مات)
۳. کلنی های Negativ یا غیر کلی فرم شامل تمام انواع کلنی ها به غیر از دو نوع فوق می باشد.