گزارش کارآموزی کنترل کیفیت شرکت ایران نور

کد محصول:ksa39

تعداد صفحات: ۵۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فصل ۱. ۳

مقدمه. ۳

چکیده. ۴

فصل ۲. ۶

آشنایی با شرکت نور ایران.. ۶

درباره شرکت : ۷

آشنایی با برخی اصطلاحات روشنایی : ۱۰

ویژگی های برتر لامپ های کم مصرف نورایران : ۱۱

نشان استاندارد ملی ایران.. ۱۱

سایر فعالیتهای دایره بازرسی شرکت نور ایران.. ۱۳

الف : آدیت فرایند.. ۱۳

ب: استاندارد سازی.. ۱۳

ج- آدیت محصول.. ۱۴

فصل دوم. ۱۵

کنترل کیفیت و اندازه گیری مختصات… ۱۵

مقدمه : ۱۶

بخش های مختلف یک    M  M  C.. 16

– سازه مکانیکی CMM… 17

افزایش دادن سرعت و شتاب CMM… 18

– نرم افزار CMM… 18

– پرابها ۱۹

شرایط محیطی دستگاه CMM… 20

معرفی ابزارهای آماری کنترل کیفیت… ۲۰

برگ ثبت داده ها : ۲۰

نمودار مسطح یا دایره ای : ۲۱

هیستوگرام. ۲۱

نمودار راداری : ۲۱

نمودار پراکندگی.. ۲۱

نمودار جریان.. ۲۲

نمودار علت و معلول.. ۲۲

رسم نمودار علت و معلول.. ۲۳

مرحله اول: ۲۳

مرحله دوم: ۲۳

مرحله سوم: ۲۳

تکنیک P4شامل: ۲۳

تکنیک S4 شامل : ۲۴

مرحله چهارم: ۲۴

مرحله پنجم: ۲۵

مرحله ششم: ۲۵

مرحله هفتم: ۲۵

جلسات توفان فکری.. ۲۷

نمودار پارتو : ۲۸

چگونگی رسم نمودار پارتو: ۲۹

نمودارهای کنترل.. ۳۱

تحلیل میدان نیرو : ۳۲

فصل سوم. ۳۴

کنترل آماری فرآیند.. ۳۴

مقدمه: ۳۵

S P C چیست؟ چه توقعی ازS P C وجود دارد؟ توانایی هایS P C کدام است؟. ۳۶

ابزار هفتگانه S  P C.. 38

کنترل کردن یک کیفیت به زبان آماری.. ۳۹

بخش تجربی.. ۴۰

نتایج.. ۴۲

تشریح نقش ابزار هفت‌گانه کنترل آماری فرآیند.. ۴۳

۱- برگه ثبت داده‌ها: ۴۴

۲- هیستوگرام: ۴۴

۳- نمودار پارتو: ۴۵

۴- نمودار علت و معلول: ۴۶

۵- نمودار تمرکز نقص‌ها: ۴۷

۶- نمودار پراکندگی: ۴۷

۶-۱- نمودار همبستگی: ۴۷

۶-۲- نمودار پراکندگی در محدوده تلرانس: ۴۸

فصل چهارم. ۴۹

نتیجه گیری.. ۴۹