گزارش کارآموزی حسابداری شرکت تولی پرس

کد محصول:khs66

تعداد صفحات: ۶۵ صفحه word

قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

عناوین موجود

پیشگفتار :

مقدمه :

فصل اول – معرفی شرکت تولی پرس

معرفی شرکت :

افتخارات تولی پرس

فصل دوم محاسبات تئوری

روش محاسبه حقوق و دستمزد نظام کارمندی :

حقوق مبنا براساس نظام هماهنگ و با ضریب ۱۰۰ ریال بدین شرح میباشد .

طرز محاسبه ضریب حقوقی :

طرز محاسبه حق اولاد :

طرز محاسبه حق عائله مندی :

طرز محاسبه فوق العاده شغل :

طرز محاسبه محرومیت و تسهیلات زندگی :

فوق العاده محل خدمت :

فوق العاده محرومیت از روستا :

طرز محاسبه فوق العاده نوار مرزی :

طرز محاسبه فوق العاده جذب مناطق محروم :

طرز محاسبه فوق العاده جذب مشاغل :

طرز محاسبه فوق العاده ویژه :

طرز محاسبه حداقل دریافتی :

تفاوت حقوق با هیئت علمی :

طرز محاسبه فوق العاده برجستگی :

کمک هزینه ازدواج و فوت :

شرایط دریافت :

الف) کمک هزینه ازدواج :

کمک هزینه سفر :

کمک هزینه مسکن مناطق محروم :

قانون پرداخت پاداش پایان خدمت :

بازنشستگی :

اختیاری :

توافقی :

اجباری :

قهری :

فصل سوم –  قراردادهای کار شرکت

۱- تعریف قرارداد کار

۲- ویژگی‌های قرارداد کار

مشروعیت مورد قرارداد

معین بودن موضوع قرارداد

۳- دوره آزمایشی

۴- قراردادهای کارمزدی

۴-۱- نحوه محاسبه حقوق و مزایا قراردادهای کارمزدی

۵- قراردادهای مزدساعتی

اعمال نظام مزد ساعتی در موارد ذیل مجاز است:

متصدیان حمل و نقل کالا و مسافر

مشاغل آموزشی و پژوهشی

۵-۱- محاسبه حقوق ومزایا قراردادهای مزدساعتی

۶- قراردادهای کارمزد ساعتی

۶-۱- نحوه محاسبه حقوق ومزایا قراردادهای کارمزد ساعتی

فصل چهارم   صورت های مالی و ترازنامه شرکت

فعالیت های مالی :

فعالیتهای مالی بیرونی:

فعالیتهای مالی درونی:

ترازنامه :

تراز پرداختها :

صورت سود و زیان :

صورت حقوق صاحبان سرمایه :

دفتر کل :

ستون عطف:

ستون مبلغ:

دفتر معین :

دفتر روزنامه :

واحد اقتصادی :

واحدهای انتفاعی:

واحدهای غیر انتفاعی:

از نظر نوع فعالیت:

واحد های تجاری انتفاعی

واحدهای غیر تجاری انتفاعی

موسسات انفرادی

شرکتهای ضمانتی

شرکتهای سرمایه

موسسات انتفاعی غیر تجاری

دارایی :

داراییهاخود به پنج گروه اصلی تقسیم می شوند که عبارتند از :

داراییهای جاری :

سرمایه گذاریهای بلند مدت:

داراییهای ثابت:

داراییهای نامشهود:

سایر داراییها:

بدهی :

بدهی ها را می توان به دو گروه تقسیم کرد :

بدهیهای جاری:

بدهیهای بلند مدت:

سرمایه :

تعریف سرمایه

پرداخت سرمایه

سرمایه نقدی و غیر نقدی

سرمایه احتیاطی یا اندوخته قانونی

افزایش سرمایه

سرمایه در گردش

بازار سرمایه

سرمایه ثابت

سرمایه مستقر

سرمایه متغیر

سرمایه ربایی

سرمایه سهمی

دفاتر روزنامه عمومی

دفاترروزنامه اختصاصی

دفتر روزنامه اختصاصی :

دفتر روزنامه فروش:

دفتر روزنامه خرید:

دفتر روزنامه دریافتهای نقدی:

دفتر روزنامه پرداختهای نقدی:

دفتر روزنامه ترکیبی :

حسابرسی داخلی

کنترل داخلی

دلائل استفاده از سیستم کنترل داخلی

عناصر تشکیل دهنده کنترل داخلی

هدفهای کنترل داخلی و حسابرسی داخلی

تعریف حسابرسی داخلی

تفاوت حسابرس داخلی و حسابرس مستقل

۶- تفاوت دامنه بررسی ها

۷- تفاوت در نحوه رسیدگی

استقلال حسابرس داخلی

استقلال حسابرسی داخلی به شکل های زیر محقق میشود :

۱- استقلال از لحاظ دسترسی

۲- استقلال از لحاظ گزارشگری

۳- استقلال از لحاظ فعالیت های سازمانی

دامنه حسابرسی داخلی

۱- سیستم های مالی : ۲- سیستم های مدیریت :

۳- سیستم های عملیاتی :

وظایف حسابرس داخلی

فصل پنجم نتیجه گیری

نتیجه گیری :