خانه / گزارش کارآموزی / گزارش کارآموزی حسابداری / گزارش کارآموزی حسابداری بانک ملی ایران

گزارش کارآموزی حسابداری بانک ملی ایران

کد محصول:khs69

تعداد صفحات: ۸۰ صفحه word

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

مقدمه:
تاریخچه تأسیس بانک ملی ایران
فصل اول :حسابداری, صندوق, صندوق‌های اجاره‌ای
کلیات حسابداری
دوره مالی
اصول حسابداری
دفاتر قانونی (دفاتر تجارتی)
۱- دفتر روزنامه :
۲- دفتر کل:
۳- دفتر دارائی:
۴- دفتر کپیـه:
دفترداری دوبل
دارایی
بدهـی
سرمایه
درآمد
هزینه
صورتهای مالی
صورت سود و زیان
صورت حساب سرمایه
ترازنامه
حسابهای اسمی (موقتی)
حسابهای واقعی (دائمی)
حسابهای مختلط یا مخلوط
دارایـی‌ها
بـدهـی ها :
درآمـدها:
هزینـه‌ها:
انتظامی:

فصل دوم :امور صندوق
الف- دریافت وجوه از مشتریان :
ب- پرداخت وجوه به مشتریان
کسری صندوق و عملیات حسابداری آن
فزونی صندوق و عملیات حسابداری آن
پ- تنظیم صورت وضعیت صندوق (سیتواسیون)
ت- دفتر خزانه
ث- نگهداری کلیدهای خزانه :
ج- جابجائی اسکناس و عملیات حسابداری آن :
عملیات حسابداری وجوه ارسالی:
چ-  تأمین تمبر مالیاتی (سفته, برات, بارنامه, دسته چک) :
عملیات حسابداری تمبر مالیاتی, سفته, برات, بارنامه و دسته چک
عملیات حسابداری دریافت تمبرمالیاتی
عملیات حسابداری، تمبر (سفته، برات و بارنامه)
عملیات حسابداری دریافت و فروش تمبر دسته چک
انواع دسته چک
دسته چکهایی که‌مورد استفاده مشتریان‌قرارمی‌گیرد درحال‌حاضربشرح‌ذیل‌است:
دسته چک عهده شعب:
۳- دسته چکهای تضمین شده بانام شهری :
دفتر تحویل دسته چک

فصل سوم : حسابداری اموال منقول (اثاثه)
عملیات حسابداری:
الف-  هنگام خرید یا دریافت اثاثه
ب- نحوه ثبت اثاثه در دفتر موجودی اثاثه
پ- هنگام احتساب ذخیره استهلاک
ت- سرفصلهای حساب امول منقول (اثاثه) در دفتر معین:
تفکیک سرفصلهای اثاثه مستهلک نشده بر حسب زمان تهیه و نسبت استهلاک به بهای تمام
شده اثاثه در دفاتر معین
هنگام نقل و انتقال اثاثه
هنگام فروش اثاثه
مثال۱- ورود اثاثه:
مثال۲- انتقال اثاثه:
مثال۳- فروش اثاثه

فصل چهارم : حسابداری حواله ها
حواله بین دو واحد در یک شهر:
عملیات حسابداری
عملیات در شعبه فروشنده حواله/ شعبه مبدأ :
عملیات حسابداری
عملیات شعبه پرداخت کننده/ شعبه مقصد :
حواله چک :

فصل پنجم : حسابداری اوراق و اسناد تجاری
سفته (فته طلب):
بـرات:
تبیین واژه‌ها:
۱- براتکش (محیل) :
۲- براتگیر (محال علیه) :
۳- ذینفع یا گیرنده وجه برات (محال له) :
۴- متعهد سفتـه
۵- واگذارنده:
۶- قبول برات:
۷- نکــول:
۸- تاریخ تحریر و مبلغ برات:
۹- تاریخ پرداخت وجه برات:
۱۰- تصریح به این که نسخه اول, دوم, سوم, چهارم و یا الی آخر است.
وجوه تمایز بین سفته و برات
اهمیت سفته وبرات
مسئولیت امضاء کنندگان برات
انواع ظهرنویسی (پشت‌نویسی)
واخـواست
واخواست در موارد نکول یا امتناع از قبول یا نکول
واخواست عدم تأدیه
انواع بروات
بروات وصولی:
وصول بروات:
بروات وصولی عهده شهرستانها:
بروات دریافتی از شهرستانها (وصولی و تضمینی آنها):
بروات تضمینی:
۱- بروات تضمینی محلی:
۲- بروات تضمینی عهده شهرستانها:
بروات خریداری (خرید دین):
۱- بروات خرید دین محلی:
۲- بروات خرید دین عهده شهرستانها:
۳- بروات دریافتی از شهرستانها و خریداری آنها:
عملیات حسابداری:

فصل ششم : کلیات سیستم یکپارچه بانک ملی ایران (سیبا)
مقدمـه :
کلیات سیستم یکپارچه بانک ملی ایران (سیبا)
اهداف سیستم :
خصوصیات سیستم :
امنیت سیستم :
عملیـات سیبــا
۱- راه‌اندازی تجهیزات سیستم :
۲- نحوه تعریف مشتریان در سیستم یکپارچه بانک ملی ایران
الف- مشتری حقیقی:
ب – مشتری حقوقی:
۳- نحوه افتتاح حساب برای مشتریان
الف- افتتاح حساب جاری:
ب- افتتاح حساب سپرده کوتاه‌مدت:
پ- افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه پس انداز:
ت- افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری بلند‌مدت:
۴- عریف شرایط برداشت از حساب:
۵- ـدور دستـه چـک:
۶- صـدور دفترچه حساب:
۷- عملیات واریزوجه‌به‌حساب‌سپرده‌های‌قرض‌الحسنه‌جاری,کوتاه‌مدت‌وپس‌انداز
۸- عملیات برداشت ازحساب‌سپرده‌های قرض‌الحسنه‌جاری,کوتاه‌مدت وپس‌انداز
۹- ملیات برداشت از حساب سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت
نحوه تأمین نقدینگی صندوق سیستم متمرکز (سیبا)
نحوه تسویه صندوق سیستم متمرکز در پایان وقت
بستن شعبه :
عملیات حسابداری سیستم متمرکز:
نحوه تأمین دسته چک سیستم متمرکز (سیبا)
انواع مانده در سیستم متمرکز (سیبا)
مسدود نمودن بخشی از مانده حساب:
جلوگیری از پرداخت چک (مسدود نمودن چک)
عملیات واگذاری چک سایر بانکها
عملیات برگشت چک سیبا
صدور گواهینامه عدم پرداخت قسمتی از وجه چک:
عملیات اجرایی عملکرد سیستم در وضعیت برون خطی (OFF LINE)
الف- عملیات قابل انجام در شعبه
ب- ارسال تراکنش‌ها بعد از برقراری ارتباط
پ- کنترل گزارش‌ها
ت- رفـع مغایـرت
۱-مراحل صدور ملی کارت
۲- درخواست ارتباط حساب به کارت
۳- درخواست صدور کارت مجدد
۴-درخواست حذف ارتباط حساب از کارت
۵- درخواست تولید رمز جدید کارت
دستگاه‌های جانبی خدمات کارت
عملیات حسابداری دستگاه PIN PAD
عملیات حسابداری دستگاه P.O.S
نحوه تأمین موجودی دستگاه خودپرداز(A.T.M)
عملیات حسابداری دستگاه خودپرداز
منابع