پاورپوینت نقدی بر روش شناختی حسابداری

کد محصول: PWH33

قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

موضوع سمینار:

اسلاید رشته حسابداری : نقدی بر روش شناختی حسابداری

فرمت فایل :پاورپوینت – powerpoint

تعداد اسلاید:  ۴۳

بخشی از پاورپوینت :

در این مقاله سعی گردیده تعاریفی از تئوری ارائه گردد؛ سپس رویکردهایی را که از نظر فلسفه علم در مورد روش شناختی مطرح می باشند و شامل رویکردهای قیاسی،استقرایی،اثبات گرایی،ابزارگرایی،ابطال پذیری پوپر، نسبی گرایی (پارادایم،کوهن)، عقل گرایی(برنامه های پژوهش علمی،لاکاتوش) و روش هرج و مرج (فیرابند) می باشند شرح داده می شوند و برای هر رویکرد،کاربرد آن رویکرد در حسابداری نیز مورد بحث قرار می گیرند .

روش از لغت متد است که از واژه یونانی متا به معنی«در طول» و ادوس یعنی «راه» گرفته شده و مفهوم آن«در پیش گرفتن راهی»برای رسیدن به هدف و مقصودی با نظم و توان خاص است .روش شناختی بررسی تعبیر و تفسیرهایی است که در مورد«روشهای علم» انجام می شود.

    معمولاًدر مقام تعریف هر رشته علمی، از سه شیوه استفاده می شود : ۱)از طریق تعریف موضوع ۲)از راه نشان دادن هدف و غایت هر رشته علمی ۳)از طریق تکیه کردن بر متد یا روش

فهرست مطالب:

چکیده

تعاریف

رویکرد قیاسی

رویکرد استقرایی

رویکرد اثبات گرایی

رویکرد ابزار گرایی

رویکرد ابطال پذیری

رویکرد نسبی گرایی

. رویکرد عقل گرایی–برنامه های پژوهشی

رویکرد هرج مرج گرایی روش شناختی

منابع و مآخذ