اطلاعیه

لیست emerald:Employee Relations

مقاله ترجمه شده خودکشی مرتبط با کار : تحلیلی از گزارش های دولت امریکا و پیشنهاداتی برای منابع انسانی

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2014

  • سال نشر: 2014 از نشریه امرالد
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی:  17 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 20   صفحه word
  • قیمت فایل ترجمه شده:   19000 تومان

مشاهده جزییات