اطلاعیه

تغییرات محتوای آمینواسیدهای آزاد،ترکیبات فنلی و ترکیبات ایمیدازولی در دانه های درحال رویش سویاتحت اثر تنش شوری اسمز

کد محصول SH170

تعداد صفحات: ۸۳ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
فصل اول
۱-۱ هدف
۱-۲ پیشینه تحقیق
۱-۳ روش کار و تحقیق

فصل دوم
۲-۱ کفشک زبانی ماهیان (cynoglossidate tongue soles)
۲-۱-۱ ریخت شناسی کفشک زبانی ماهیان
۲-۱-۲ گونه های موجود در ایران
۲-۲ جایگاه سیستماتیک کفشک زبان گاوی
(cynoglossidate mar crolepidotus )
۲-۲-۱ ریخت شناسی کفشک زبان گاوی (largescale tonguesole)
۲-۲-۲ محیط زیست
۲-۲-۳ ارزش اقتصادی
۲-۲-۴ اندازه و وزن
۲-۲-۵ پراکنش

فصل سوم
۳-۱ چربی ها
۳-۲ اسید های چرب
۳-۲-۱ مشخصات عمومی اسیدهای چرب
۳-۲-۲ خواص اسیدهای چرب
۳-۳ ساختمان و خواص انوع چربیها
۳-۳-۱ چربی های خنثی (اسیل گلیسرولها):
۳-۳-۲ فسفوگلیسیریدها
۳-۳-۳ اسفنکولیپیدها و کلیکولیپیدها
۳-۳-۴ موم ها ( waxed)
۳-۳-۵ لیپیدهایی که صابون نمی شوند
۳-۴ روغن ماهی (Fish oil)

فصل چهارم
۴-۱ مصرف شده
۴-۲ وسایل آزمایشگاهی مورد نیاز
۴-۳ دستگاههای مورد نیاز
۴-۴ روش
۴-۴-۱ تهیه نمونه های کفکش ماهی
۴-۴-۲ استخراج مواد طبیعی از کبد و بافت عضله های کفشک زبان گاوی
۴-۴-۳ مراحل عملی استخراج به روش bligh and dyer
۴-۴-۴ استخراج و خالص سازی چربی ها
در روش Bligh and dyer
۴-۵-۱ اندیس کواتس (Kovts index )
۴-۶ شناسایی مواد طبیعی موجود در فاز –n هگزانی کبد و بافت عضله کیش ماهی میگویی(alepes djedaba) با استفاده از دستگاه :GC/MS
۴-۶-۱ مشخصات دستگاه GC/MS مورد استفاده:

فصل پنجم
۵-۱ نتایج ، تفسیر داده ها و شناسایی طیف های GC-MS
۵-۲ بحث
پیشنهادات

فهرست جداول

جدول ۵-۱ ترکیبات شناسایی شده در فاز کلروفرمی کبد ماهی کفشک زبان گاوی
جدول ۵-۲ نتیجه گیری کلی در مورد ترکیبات شناسایی شده در کبد ماهی کفشک
زبان گاوی
جدول ۵-۳ ترکیبات طبیعی شناسایی شده در فاز کلروفرمی بافت عضله های کفشک
زبان گاوی
جدول ۵-۴ نتیجه گیری کلی در مورد ترکیبات شناسایی شده در بافت عضله ماهی
کفشک زبان گاوی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.