بررسی فرآیند تولید اتانول با استفاده از روش تخمیر میکروبی

کد محصول SH129

تعداد صفحات: ۴۴ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

مدل مولکول اتانول
فرایند تولید
ساختمان اتانول
مدل مولکول اتانول
فرایند تولید
تولید اتانول صنعتی
خواص فیزیکی
کاربرد
اتانول
اتانول می تواند از مواد زیر بدست آید:
تولید اتانول صنعتی
خواص فیزیکی
کاربرد
تولید اتانول با استفاده از تخمیر میکروبی
تولید اتانول از خرما به روش تخمیر با مخمر ساکارومیسس سرویزیه با رویکرد کاهش ضایعات
تخمیر و آشنایی با انواع تخمیر
ریشه لغوی
تاریخچه
مفاهیم کلی
طراحی فرایند تخمیر صنعتی
نیازمندی‌های محیط کشت
انواع سیستم‌های کشتی در تخمیر صنعتی
batchپردازش دسته‌ای
continouse مداوم
fed-batch روش پردازش دسته ای – تغذیه ای
تولید آنزیم‌ها توسط تخمیر صنعتی
محصولات غذایی در صنعت
چشم‌انداز بحث
تَخمیر چیست؟
نگاه کلی
انواع تخمیر ها در صنایع غذایی
تخمیر الکلی
تخمیر واقعی یا حقیقی
شدت تخمیر و اندازه گیری آن
سازوکار تخمیر
تخمیر صنعتی :
مفاهیم کلی
طراحی فرایند تخمیر صنعتی
نیازمندی‌های محیط کشت
انواع سیستم‌های کشتی در تخمیر صنعتی
fed-batch روش پردازش دسته ای – تغذیه ای
محصولات غذایی در صنعت
چشم‌انداز بحث
تولید تخمیری اتانول و بررسی آن
۱. تولید الکل اتیلیک به روش سنتزی
۲. تولید الکل اتیلیک به روش تخمیر یا فرمانتاسیون Fermentation))
۳ـ تولید الکل از ترکیبات قنددار
۴ـ تولید الکل از ترکیبات نشاسته‌دار
۵ـ تولید الکل از ترکیبات سلولزی
خواص فیزیکی و شیمیایی الکل
خواص فیزیکی
خواص شیمیایی الکل
منابع :