بررسی افت فشار از سر چاه نفت تا مخزن

کد محصول SH120

تعداد صفحات: ۸۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۷۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول : (  چاه های نفت )
چاه نفت
چاههای استثنایی
چاه عمیق
عمیقترین چاه اکتشافی حفر شده
عمر چاهها و مخازن
انواع چاههای نفت
چاه اکتشافی
چاه توصیفی
چاه مشاهده‌ای
چاه جانشینی
چاه توسعه‌ای
کـشتـن چـاه-Well  Killing
آزمایش و پیمایش چاهها
چاه آزمایی
خدمات لوله مغزی  Coiled Tubing
دستگاه تفکیک گر
سیستمهای سرچاهی
انرژی موجود در مخازن

فصل دوم : ( فشار مخازن نفتی )
فشار مخازن نفتی
گاز جهنده
سفره تحت فشار
آبهای جهنده
نفوذپذیری در مخازن نفتی
ارتباط بین آب و نفت استخراجی از مخازن
دلیل این حالتها
سنگهای ذخیره کربناتی

فصل سوم : ( روش های پیشگیری از افت فشار )
الف : روش‌های بهبود بازیابی نفت Enhanced Oil Recover) )
فشار اشباع(Bubble Point Pressure):
کلاهک گازی (Gas Cap):
سفره آبی(Aquifer):
امتزاج‌پذیری (Miscibility):
اوپک (OPEC):
تولید طبیعیPrimary Recovery) )
انبساط سنگ و سیال:
رانش توسط گازمحلول:
رانش کلاهک گازی:
ورود آب به سازند نفتی:
تولید بهبودیافته (IOR or Improved Oil Recovery )
۱-۲) برداشت ثانویه (Secondary Recovery):
۲-۲)روش‌های ازدیاد برداشت ثالثیه :(Tertiary Recovery)
۱- گرمایی:
۲- غیرگرمایی:
تفکیک گر سیار نفت (M.O.S)
دامنه کاربرد MOS
فرآیند تفکیک گر سیار
توان عملیاتی M.O.S
هزینه ساخت تفکیک گر
توجیه اقتصادی
گرادیان فشار
نفوذ پذیری نسبی آب
راههای ورود آب به چاههای تولیدی
بررسی و مدلسازی افت فشار برای جریانهای دوفازی در چاه و خطوط لوله شیبدار
بازیابی بیشتر نفت از تزریق متناوب آب و گاز
شبیه سازی مخزن مورد نظر
اثر تغییر سیکل تناوب تزریق آب و گاز:
بهینه سازی کاهش دبی در عملیات تعیین فشار چاه های میادین مختلف و ارائه‌
نرم افزارمناسب
ساختار و اطلاعات:
۱. مکان چاه
۲ . خصوصیات نفتی چاه
۳. اطلاعات عملیاتی
۴. ملاحظات :
قسمت های اصلی نرم افزار :
۱- بانک اطلاعاتی :
۲-  بهینه سازی :
روش انتخاب چاه ها در بهینه سازی:
شبیه سازی پدیده مخروطی شدن آب در پیشگیری از افت فشار
اعمال متدهایی جهت افزایش پایداری سیستم در روش (IMPES):
بررسی مدل بوسیله یک مثال مخروطی شدن آب
شبیه سازی  پدیده مخروطی شدن آب در مخازن شکافداردر افت فشار
تئوری
شبکه بندی چاه
نتایج بدست آمده از مدل:
نتایج و پیشنهادات
فهرست منابع و مآخذ :