پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

SH47- مروری بر برج های خنک کن

کد محصول SH47

فایل WORD

175 صفحه

18000 تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

چکیده
فصـل اول
معرفی برجهای خنک کن
مقدمه:
معرفی برجهای خنک کن
1-1- برجهای خنک کن 
1-2- دسته بندی سیستمهای خنک کننده
1-2-1- سیستم یک بارگذر
1- تخلیه سطحی : 
1-2-2- سیستمهای مداربسته
1- برجهای خنک کن: 
2- حوضهای پاشش آب : 
4- استخرهای خنک کننده : 
1-2-3- سیستمهای ترکیبی
افزایش دما در گذر از کندانسور R=Range
دمای منبع آب- دمای خروج برج خنک کن: اختلاف درجه نهایی= TTD
1-3- سیستمهای خنک کن تبخیری 
1-3-1- برجهای خنک کن مرطوب
1-4- اصطلاحات برج خنک کن
1-5- کمیت های مهم در طراحی برجهای خنک کن
1-6- توصیف برجهای خنک کن تبخیری
- سیستم توزیع آب ورودی  
- هسته خنک کننده  
- تجهیزات محرک هوا مثل فن  
- کرکره های هوای ورودی  
- رطوبت گیرها 
- حوضچه های ذخیره آب  
1-6-1- سیستم توزیع آب
1-6-2- هسته خنک کننده
- هسته های لایه ای شبکه ای 
- هسته های لایه ای نوع ماتریسی 
- هسته های لایه ای نوع صفحه ای 
- هسته های نوع اسپری و پاششی (قطره ای) 
جنس هسته های خنک کننده:
- چوبی:
- فلزی:
- پلاستیکی:
1-6-3- رطوبت گیرها 
1-6-4- کرکره های هوای ورودی 
1-7- قدرت فن

فصل دوم
روشهای مختلف طراحی برجهای خنک کن
روشهای مختلف طراحی برجهای خنک کن
2-1- طراحی برجهای خنک کن مرطوب
2-2- انتالپی
2-2-1- انتالپی هوای خشک
2-2-2- انتالپی آب
2-2-3- انتالپی بخار آب
2-2-4- انتالپی هوای مرطوب
2-3- رابطه لوئیس 
2-4- انتالپی پتانسیل  
2-5- روشهای طراحی برجهای خنک کن مرطوب
2-6- انتخاب روش مناسب جهت طراحی
2-7- فرآیند انتقال جرم و حرارت
2-8- اصول طراحی حرارتی
2-8-1- تعیین ملزومات برج
2-8-2- اهمیت نسبت شارجرمی آب به شارجرمی هوا 
2-8-3- فرآیند انتقال حرارت و جرم
2-8-4- تئوری طراحی حرارتی
2-8-4-2- مشخصه هسته خنک کننده
2-9- روشهای بدست آوردن مشخصه حرارتی برج
2-9-1- روش استفاده از فرمول تجربی
2-9-2- روشهای عددی
2-9-3- روش استفاده از منحنی
2-10- موازنه انتالپی
مرحله اول: 
مرحله دوم: 
مرحله سوم: 
2-11- هسته خنک کننده
2-11-1- انتخاب نوع هسته خنک کننده
2-11-2- مشخصه انتقال حرارت
2-11-3- افت فشار
2-12- پارامترهای موثر روی اندازه برج
2-12-1- تاثیر دمای مرطوب محیط
2-12-2- تاثیر دمای تمایل 
2-12-3- تاثیر رنج سرمایش 
2-12-4- تاثیر بار حرارتی 
2-13- آب جبرانی 
شکل 2-13- ]5[
چند نمونه نمودار مشخصه برج بر حسب دبی جرمی آب به هوا

فصل سوم
طراحی برجهای خنک کن جریان طبیعی و اجباری
راحی برجهای خنک کن جریان طبیعی و جریان اجباری
3-1- طراحی برجهای خنک کن جریان طبیعی
3-2- معرفی برجهای خنک کن جریان طبیعی
3-3- مشخصه حرارتی برج و طراحی حرارتی آن
3-3-1- طراحی حرارتی
3-3-2- افت فشارها
3-3-2-1- افت فشار ورودی هوا
3-3-2-2- افت فشار خروجی هوا
3-3-2-3- افت فشار در هسته خنک کننده
3-3-2-5- افت فشار در افشاننده
3-3-2-6- افت فشار ستونها
3-4- تغییر چگالی هوا
3-5- تغییر شرایط طرح
3-6- طراحی برجهای خنک کن مرطوب جریان اجباری
6-1 معرفی برج های خنک کن جریان اجباری 
3-6-2- مشخصه حرارتی و طراحی برج
3-7- تغییر شرایط طرح
3-7-1- تغییر دمای مرطوب طراحی
3-7-2- تغییر دمای آب ورودی
3-7-3- تغییر نسبت دبی آب به دبی هوا
3-8- منحنی پروسه بالانس حرارتی برج خنک کن
آکنه های پلاستیکی
خصوصیات معمول آکنه ها
پلاستیک
خصوصیات پرکننده مناسب برای برجهای خنک کن به طور خلاصه عبارتند از :
2- ارتفاع محفظه آرام کننده هوا :  
3- ضریب دید برج خنک کن : 
4- میزان بای پاس هوا :  
5- فاصله ارتفاع پاشش نازل :  
-  نقطه کارکرد طرح  :  
- نقطه کارکرد واقعی :   
- نقطه کارکرد ایده آل :  
- نقطه کارکرد بهینه :  
- عملکرد گرمایی
- پرکننده
- پرکننده فیلمی : 
- پرکننده پاششی :  
- پرکننده فیلمی شیار مایل
- پرکننده فیلمی شیار عمودی غیر همراستا :  
- پرکننده فیلمی شیار عمودی  همراستا : 
- سلول :  
- آرایش جریان مخالف :  
- آرایش جریان متعامد : 
3-9- پرکننده های مورد استفاده در برج های خنک کننده جریان مخالف
3-9-1- پرکننده های پاششی
شکل (3-10-الف و 3-10-ب)- نمونه هایی از مقاطع پرکننده های پاششی پلاستیکی
شکل (3-11)- نمونه ای از نصب معلق پرکننده های پاششی
3-9-2- پرکننده های فیلمی
جدول (3-1) –  مشخصات فیزیکی مواد پلاستیکی مورد استفاده جهت تولید پرکننده های فیلمی
1) شیار مایل  
2) شیار عمودی ناهمراستا 
3) شیار عمودی همراستا 
(3-9-2-1)- اقسام پرکننده های فیلمی
3-9-2-2- پرکننده های شیار مایل 
شکل (3-13)- پرکننده های شیار مایل با گامهای مختلف
3-9-2-3- پرکننده های شیار عمودی غیر همراستا
شکل (3-14)- پرکننده های شیار عمودی غیر همراستا
شکل (3-15)- نحوه توزیع آب در انواع پرکننده های مختلف
3-9-2-4- پرکننده های شیار عمودی همراستا
شکل (3-16)- فیلم پرکننده شیار عمودی همراستا
پرکننده های مرکب
3-10- مقایسه عملکرد پرکننده های پاششی و فیلمی 
شکل (3-17) – مقایسه عملکرد شرایط پرکننده های مختلف
شکل(3-18 ) مقایسه عملکرد گرمایی پرکننده های پاششی و فیلمی با تراکم مختلف
جدول (3-2) – مقایسه اثر افزایش تراکم در ارتفاع لازم جهت پرکننده های پاششی و فیلمی
3-11-  محاسبه عملکرد گرمایی پرکننده ها 
3-11-1- عملکرد گرمایی پرکننده های پاششی
جدول (3-3) – ارتفاع لازم جهت نصب پرکننده های پاششی معرفی شده در شکل (1-1)
جدول (3-4)- مشخصه های تجربی رابطه (1)
3-11-2- عملکرد گرمایی پرکننده های فیلمی 
جدول (3-5)- ارتفاع مورد نیاز جهت نصب پرکننده فیلمی
3-12- طرح هیدرولیکی برج خنک کن
3-12-1- مبانی طرح هیدرولیک برج خنک کن 
- افت قطره گیر : 
- افت تنوره فن و خروج هوا : 
شکل (3-19) – نمونه ای از نازل های مورد استفاده در سیستم توزیع آب رو باز
شکل (3-20) – نمونه ای از نازل های مورد استفاده در سیستم توزیع آب بستــه
شکل (3-21) – شماتیک سیستم توزیع آب بسته برج خنک کننده
3-13-  محاسبه افت فشار مسیرآب
3-14-  محاسبه افت فشار مسیر هوا
شکل (3-22) – شماتیک مسیر افت فشار جریان هوا در برجهای خنک کن در جریان مخالف
شکل (3-23) – شماتیک نمونه هایی از قطره گیر های مورد استفاده در برجهای خنک کن با آرایش های جریان های غیر همراستا ومتعامد ( Cross & Counter Flow Arrangment )
شکل (3-25) – محدوده افت فشار پکینگ های شکل (2-4)
شکل (3-24) – محدوده افت فشار پرکننده های شکل (3-24)
شکل (3-25) – افت فشارپنجره با هندسه نمایش داده شده
3-14-1-  محاسبة افت فشار پرکننده 
3-14-1-1-  افت فشار پرکننده های فیلمی
جدول 2-1- مقایسه افت فشار در پرکننده های فیلمی
3-14-1-2-  افت فشار پرکننده های پاششی
شکل (3-26)- مقدارGE  در رابطه (2-1)
3-14-2-  محاسبه افت فشار کلی
الف – افت فشار ورودی 
ب -1- افت فشار پرکننده پاششی نوع A  : 
ب- 2 – افت فشار پرکننده پاششی نوع I  ( پرکننده های فعلی ) :
ب – 3- افت فشار پرکننده فیلمی نوع :PVF – 19 PLUS 
ب- 4 – افت فشار پرکننده فیلمیVF – 3800   :  
ج -1- افت فشار قطره گیر چوبی: 
ج -2- افت فشار قطره گیر PE-130   : 
3-15-  انتخاب الکترو موتور 
الف – قدرت مورد نیاز برای شرایط طرح با پرکننده پاششی:                                                   
 ب – قدرت مورد نیاز برای شرایط طرح یا پرکننده فیلمی:                                           
3-16-  بررسی عملکرد فن 
3-17-  بررسی عملکرد گرمایی واقعی برج خنک کن 
18-3- بررسی عملکرد گرمایی مطلوب برج خنک کن  در شرایط کارکرد مختلف
- سیستم توزیع آب شامل کانالهای فرعی و نازل ها
-  اصلاح ساختار ونصب پره های فن استاندارد
- تغییر نوع پر کننده ها اعم از انواع پاششی و فیلمی
- افزایش سطح ورودی های پنجره ها
- تغییر نوع قطره گیر ها
افزایش دبی هوا تا نقطه طرح از دو طریق امکان پذیر است : 
1- اصلاح عملکرد فن:  
2- افزایش سطح پنجره های ورودی : 
3-18-1-  عملکرد برج خنک کن در شرایط واقعی
3-18-1- 1- عملکرد گرمایی واقعی با پرکننده پاششی  
3-18-1-2-  عملکرد گرمایی واقعی با پرکننده فیلمی 
شکل (3-27)- نقطه کارکرد برج خنک کن در شرایط واقعی
جدول 3-7 – نقاط کارکرد هیدرولیکی جریان هوا در برج خنک کن منطقه یک پتروشیمی شیراز با پرکننده فیلمی مرکب
3-18-2- عملکرد گرمایی در شرایط کارکرد با فن بهینه
3-18-2-1 – عملکرد گرمایی د ر شرایط بهینه با پرکننده پاششی
3-18-2-2-- عملکرد گرمایی در شرایط بهینه با پرکننده فیلمی
3-18-3- عملکرد گرمایی در شرایط ایده آل 
3-18-3-1- عملکرد گرمایی در شرایط ایده آل با پرکننده فیلمی
3-19- مقایسه کارآیی کلی برج خنک کن در شرایط کارکرد مختلف
جدول (3-8)الف-مقایسه عملکرد گرمایی برج خنک کن در شرایط مختلف  کارکرد با پرکننده پاششی
جدول (3-9) ب – مقایسه عملکرد گرمایی برج خنک کن در شرایط مختلف کارکرد پرکننده فیلمی
 (3-20) مقایسه مقاومت رسوب گیری در پرکننده های تجارتی
3-21-  مقاومت پرکننده های مختلف در برابر رسوب
شکل (3-28) سرعت فیلم آب در انواع پرکننده های مختلف
1- پرکننده های مقاوم در برابر رسوب :  
شکل (3-29) تاثیر رسوب در عملکرد گرمایی
3-22- انتخاب پرکننده ها برای کیفیت های مختلف آب
کلاس آب 1 : 
کلاس آب 2 : 
کلاس آب 3 : 
کلاس آب 4:  
جدول (3-10) – پرکننده مناسب برای کیفیت های مختلف آب
شکل (3-30)  نمودار انتخاب پرکننده بر اساس کیفیت آب
جدول (3-11) – سازگاری استفاده از پرکننده های فیلمی برای کیفیت های مختلف آب
شکل (3-4)-  نمودار انتخاب پرکننده براساس کیفیت آب
3-22-1- انتخاب پرکننده مناسب جهت برج خنک کن موجود 
3-23- نتیجه گیری
3-23-1- سازه
3-23-2-  سازه و نشیمنگاه پرکننده فیلمی
3-24- سیستم توزیع آب 
3-24-1- نازل
3-24-2- سیستم توزیع آب کانال های اصلی و فرعی

فصل چهارم
شبیه سازی برج خنک کن جریان مخالف
4-1- مقدمه
4-2- مروری بر کارهای گذشته
4-2-1- تئوری برج خنک کن
4-2-3- مدل های ریاضی ارائه شده بر مبنای اصول اساسی
4-3- مدل ریاضی 
4-3-1- اصول مدل کردن
4-3-2- مفهوم پاکت 
4-4- محاسبات ناحیه سقوط آزاد
4-4-1- حرکت قطره
4-4-1-1- ضریب پسا
4-4-1-2- سرعت حد قطره
4-4-2- انتقال حرارت و جرم قطره
4-4-2-1- محاسبه تعداد قطرات در یک پاکت
4-4-2-2- محاسبه عدد نوسلت
4-4-3- شکست آیرودینامیکی قطرات 
4-4-4- برخورد قطرات
4-4-4-1- راندمان بهم چسبیدن قطرات
4-4-5- بررسی حرکت قطرات به سمت بالا
4-4-6- افت فشار
4-5- محاسبات مربوط به گرید
4-5-1- اسپلش   قطرات
جدول (4-1): مقادیر ثابت برای محاسبه ضریب متوسط اسپلش
و اندازه میانگین جرمی قطره ‌ از رابطه:
4-5-2- برش  قطره
4-5-3- انتقال جرم و حرارت از گریدها
4-5-4- چکه کردن از زیر گریدها
4-5-5- افت فشار
4-6- بهینه کردن محاسبات
جدول (4-2) ضریب پسا

فصل پنجم
طراحی برجهای خنک کن مرطوب با جریان اجباری
فصل پنجم
طراحی برجهای خنک کن مرطوب با جریان اجباری
5-1- معرفی برجهای خنک کن با جریان اجباری
شکل 5-1- نمای برج خنک کن مرطوب با جریان اجباری مخالف
5-2- مشخصه حرارتی و طراحی برج
شکل 5-2- منحنیهای مشخصه فن و نقطه کار برج روی آن.
5-3- محاسبه آب مصرفی در برج
5-4) تغییر شرایط طرح
5-4-1- تغییر دمای حباب تر محیط
شکل (5-3) دیاگرامهای هوای اشباع و هوای مرطوب بر حسب دما.
5-4-2) تغییر دمای آب ورودی
شکل 5-4- دیاگرامهای هوای اشباع و هوای مرطوب بر حسب دما
تغییر نسبت دبی آب به دبی هوا
شکل (5-5) مشخصه های حرارتی برج و هسته خنک کننده بر حسب نسبت دبی ها
5-4-4- تغییر تعداد فنها در برجهای سلولی
5-5- زیربرنامه های برنامه Mtower
زیربرنامه make chart
زیربرنامه im charact 
تابع fh 
زیربرنامه  IPcharact 
زیر بر نامه graph
زیر برنامه finding
زیر برنامه writeDesign point
زیربرنامه outputs 
زیر برنامه findtout 
5-4)‌ زیر برنامه های برنامه MTOWER
زیر برنامه designpoint
زیر برنامه changecondition
زیر برنامه changewetbulb
زیر برنامه changetin
زیر برنامه changenumfan
زیر برنامه changrate
5-6- پیشنهاد برای بهبود برنامه های کامپیوتری

مراجع:

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

logo-samandehi

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید