پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

SH47- برج های خنک کن

کد محصول ُSH47

فایل WORD

175 صفحه

18000 تومان

فهرست مطالب

چکیده
فصـل اول
معرفی برجهای خنک کن
مقدمه:
معرفی برجهای خنک کن
1-1- برجهای خنک کن 
1-2- دسته بندی سیستمهای خنک کننده
1-2-1- سیستم یک بارگذر
1- تخلیه سطحی : 
1-2-2- سیستمهای مداربسته
1- برجهای خنک کن: 
2- حوضهای پاشش آب : 
4- استخرهای خنک کننده : 
1-2-3- سیستمهای ترکیبی
افزایش دما در گذر از کندانسور R=Range
دمای منبع آب- دمای خروج برج خنک کن: اختلاف درجه نهایی= TTD
1-3- سیستمهای خنک کن تبخیری 
1-3-1- برجهای خنک کن مرطوب
1-4- اصطلاحات برج خنک کن
1-5- کمیت های مهم در طراحی برجهای خنک کن
1-6- توصیف برجهای خنک کن تبخیری
- سیستم توزیع آب ورودی  
- هسته خنک کننده  
- تجهیزات محرک هوا مثل فن  
- کرکره های هوای ورودی  
- رطوبت گیرها 
- حوضچه های ذخیره آب  
1-6-1- سیستم توزیع آب
1-6-2- هسته خنک کننده
- هسته های لایه ای شبکه ای 
- هسته های لایه ای نوع ماتریسی 
- هسته های لایه ای نوع صفحه ای 
- هسته های نوع اسپری و پاششی (قطره ای) 
جنس هسته های خنک کننده:
- چوبی:
- فلزی:
- پلاستیکی:
1-6-3- رطوبت گیرها 
1-6-4- کرکره های هوای ورودی 
1-7- قدرت فن

فصل دوم
روشهای مختلف طراحی برجهای خنک کن
روشهای مختلف طراحی برجهای خنک کن
2-1- طراحی برجهای خنک کن مرطوب
2-2- انتالپی
2-2-1- انتالپی هوای خشک
2-2-2- انتالپی آب
2-2-3- انتالپی بخار آب
2-2-4- انتالپی هوای مرطوب
2-3- رابطه لوئیس 
2-4- انتالپی پتانسیل  
2-5- روشهای طراحی برجهای خنک کن مرطوب
2-6- انتخاب روش مناسب جهت طراحی
2-7- فرآیند انتقال جرم و حرارت
2-8- اصول طراحی حرارتی
2-8-1- تعیین ملزومات برج
2-8-2- اهمیت نسبت شارجرمی آب به شارجرمی هوا 
2-8-3- فرآیند انتقال حرارت و جرم
2-8-4- تئوری طراحی حرارتی
2-8-4-2- مشخصه هسته خنک کننده
2-9- روشهای بدست آوردن مشخصه حرارتی برج
2-9-1- روش استفاده از فرمول تجربی
2-9-2- روشهای عددی
2-9-3- روش استفاده از منحنی
2-10- موازنه انتالپی
مرحله اول: 
مرحله دوم: 
مرحله سوم: 
2-11- هسته خنک کننده
2-11-1- انتخاب نوع هسته خنک کننده
2-11-2- مشخصه انتقال حرارت
2-11-3- افت فشار
2-12- پارامترهای موثر روی اندازه برج
2-12-1- تاثیر دمای مرطوب محیط
2-12-2- تاثیر دمای تمایل 
2-12-3- تاثیر رنج سرمایش 
2-12-4- تاثیر بار حرارتی 
2-13- آب جبرانی 
شکل 2-13- ]5[
چند نمونه نمودار مشخصه برج بر حسب دبی جرمی آب به هوا

فصل سوم
طراحی برجهای خنک کن جریان طبیعی و اجباری
راحی برجهای خنک کن جریان طبیعی و جریان اجباری
3-1- طراحی برجهای خنک کن جریان طبیعی
3-2- معرفی برجهای خنک کن جریان طبیعی
3-3- مشخصه حرارتی برج و طراحی حرارتی آن
3-3-1- طراحی حرارتی
3-3-2- افت فشارها
3-3-2-1- افت فشار ورودی هوا
3-3-2-2- افت فشار خروجی هوا
3-3-2-3- افت فشار در هسته خنک کننده
3-3-2-5- افت فشار در افشاننده
3-3-2-6- افت فشار ستونها
3-4- تغییر چگالی هوا
3-5- تغییر شرایط طرح
3-6- طراحی برجهای خنک کن مرطوب جریان اجباری
6-1 معرفی برج های خنک کن جریان اجباری 
3-6-2- مشخصه حرارتی و طراحی برج
3-7- تغییر شرایط طرح
3-7-1- تغییر دمای مرطوب طراحی
3-7-2- تغییر دمای آب ورودی
3-7-3- تغییر نسبت دبی آب به دبی هوا
3-8- منحنی پروسه بالانس حرارتی برج خنک کن
آکنه های پلاستیکی
خصوصیات معمول آکنه ها
پلاستیک
خصوصیات پرکننده مناسب برای برجهای خنک کن به طور خلاصه عبارتند از :
2- ارتفاع محفظه آرام کننده هوا :  
3- ضریب دید برج خنک کن : 
4- میزان بای پاس هوا :  
5- فاصله ارتفاع پاشش نازل :  
-  نقطه کارکرد طرح  :  
- نقطه کارکرد واقعی :   
- نقطه کارکرد ایده آل :  
- نقطه کارکرد بهینه :  
- عملکرد گرمایی
- پرکننده
- پرکننده فیلمی : 
- پرکننده پاششی :  
- پرکننده فیلمی شیار مایل
- پرکننده فیلمی شیار عمودی غیر همراستا :  
- پرکننده فیلمی شیار عمودی  همراستا : 
- سلول :  
- آرایش جریان مخالف :  
- آرایش جریان متعامد : 
3-9- پرکننده های مورد استفاده در برج های خنک کننده جریان مخالف
3-9-1- پرکننده های پاششی
شکل (3-10-الف و 3-10-ب)- نمونه هایی از مقاطع پرکننده های پاششی پلاستیکی
شکل (3-11)- نمونه ای از نصب معلق پرکننده های پاششی
3-9-2- پرکننده های فیلمی
جدول (3-1) –  مشخصات فیزیکی مواد پلاستیکی مورد استفاده جهت تولید پرکننده های فیلمی
1) شیار مایل  
2) شیار عمودی ناهمراستا 
3) شیار عمودی همراستا 
(3-9-2-1)- اقسام پرکننده های فیلمی
3-9-2-2- پرکننده های شیار مایل 
شکل (3-13)- پرکننده های شیار مایل با گامهای مختلف
3-9-2-3- پرکننده های شیار عمودی غیر همراستا
شکل (3-14)- پرکننده های شیار عمودی غیر همراستا
شکل (3-15)- نحوه توزیع آب در انواع پرکننده های مختلف
3-9-2-4- پرکننده های شیار عمودی همراستا
شکل (3-16)- فیلم پرکننده شیار عمودی همراستا
پرکننده های مرکب
3-10- مقایسه عملکرد پرکننده های پاششی و فیلمی 
شکل (3-17) – مقایسه عملکرد شرایط پرکننده های مختلف
شکل(3-18 ) مقایسه عملکرد گرمایی پرکننده های پاششی و فیلمی با تراکم مختلف
جدول (3-2) – مقایسه اثر افزایش تراکم در ارتفاع لازم جهت پرکننده های پاششی و فیلمی
3-11-  محاسبه عملکرد گرمایی پرکننده ها 
3-11-1- عملکرد گرمایی پرکننده های پاششی
جدول (3-3) – ارتفاع لازم جهت نصب پرکننده های پاششی معرفی شده در شکل (1-1)
جدول (3-4)- مشخصه های تجربی رابطه (1)
3-11-2- عملکرد گرمایی پرکننده های فیلمی 
جدول (3-5)- ارتفاع مورد نیاز جهت نصب پرکننده فیلمی
3-12- طرح هیدرولیکی برج خنک کن
3-12-1- مبانی طرح هیدرولیک برج خنک کن 
- افت قطره گیر : 
- افت تنوره فن و خروج هوا : 
شکل (3-19) – نمونه ای از نازل های مورد استفاده در سیستم توزیع آب رو باز
شکل (3-20) – نمونه ای از نازل های مورد استفاده در سیستم توزیع آب بستــه
شکل (3-21) – شماتیک سیستم توزیع آب بسته برج خنک کننده
3-13-  محاسبه افت فشار مسیرآب
3-14-  محاسبه افت فشار مسیر هوا
شکل (3-22) – شماتیک مسیر افت فشار جریان هوا در برجهای خنک کن در جریان مخالف
شکل (3-23) – شماتیک نمونه هایی از قطره گیر های مورد استفاده در برجهای خنک کن با آرایش های جریان های غیر همراستا ومتعامد ( Cross & Counter Flow Arrangment )
شکل (3-25) – محدوده افت فشار پکینگ های شکل (2-4)
شکل (3-24) – محدوده افت فشار پرکننده های شکل (3-24)
شکل (3-25) – افت فشارپنجره با هندسه نمایش داده شده
3-14-1-  محاسبة افت فشار پرکننده 
3-14-1-1-  افت فشار پرکننده های فیلمی
جدول 2-1- مقایسه افت فشار در پرکننده های فیلمی
3-14-1-2-  افت فشار پرکننده های پاششی
شکل (3-26)- مقدارGE  در رابطه (2-1)
3-14-2-  محاسبه افت فشار کلی
الف – افت فشار ورودی 
ب -1- افت فشار پرکننده پاششی نوع A  : 
ب- 2 – افت فشار پرکننده پاششی نوع I  ( پرکننده های فعلی ) :
ب – 3- افت فشار پرکننده فیلمی نوع :PVF – 19 PLUS 
ب- 4 – افت فشار پرکننده فیلمیVF – 3800   :  
ج -1- افت فشار قطره گیر چوبی: 
ج -2- افت فشار قطره گیر PE-130   : 
3-15-  انتخاب الکترو موتور 
الف – قدرت مورد نیاز برای شرایط طرح با پرکننده پاششی:                                                   
 ب – قدرت مورد نیاز برای شرایط طرح یا پرکننده فیلمی:                                           
3-16-  بررسی عملکرد فن 
3-17-  بررسی عملکرد گرمایی واقعی برج خنک کن 
18-3- بررسی عملکرد گرمایی مطلوب برج خنک کن  در شرایط کارکرد مختلف
- سیستم توزیع آب شامل کانالهای فرعی و نازل ها
-  اصلاح ساختار ونصب پره های فن استاندارد
- تغییر نوع پر کننده ها اعم از انواع پاششی و فیلمی
- افزایش سطح ورودی های پنجره ها
- تغییر نوع قطره گیر ها
افزایش دبی هوا تا نقطه طرح از دو طریق امکان پذیر است : 
1- اصلاح عملکرد فن:  
2- افزایش سطح پنجره های ورودی : 
3-18-1-  عملکرد برج خنک کن در شرایط واقعی
3-18-1- 1- عملکرد گرمایی واقعی با پرکننده پاششی  
3-18-1-2-  عملکرد گرمایی واقعی با پرکننده فیلمی 
شکل (3-27)- نقطه کارکرد برج خنک کن در شرایط واقعی
جدول 3-7 – نقاط کارکرد هیدرولیکی جریان هوا در برج خنک کن منطقه یک پتروشیمی شیراز با پرکننده فیلمی مرکب
3-18-2- عملکرد گرمایی در شرایط کارکرد با فن بهینه
3-18-2-1 – عملکرد گرمایی د ر شرایط بهینه با پرکننده پاششی
3-18-2-2-- عملکرد گرمایی در شرایط بهینه با پرکننده فیلمی
3-18-3- عملکرد گرمایی در شرایط ایده آل 
3-18-3-1- عملکرد گرمایی در شرایط ایده آل با پرکننده فیلمی
3-19- مقایسه کارآیی کلی برج خنک کن در شرایط کارکرد مختلف
جدول (3-8)الف-مقایسه عملکرد گرمایی برج خنک کن در شرایط مختلف  کارکرد با پرکننده پاششی
جدول (3-9) ب – مقایسه عملکرد گرمایی برج خنک کن در شرایط مختلف کارکرد پرکننده فیلمی
 (3-20) مقایسه مقاومت رسوب گیری در پرکننده های تجارتی
3-21-  مقاومت پرکننده های مختلف در برابر رسوب
شکل (3-28) سرعت فیلم آب در انواع پرکننده های مختلف
1- پرکننده های مقاوم در برابر رسوب :  
شکل (3-29) تاثیر رسوب در عملکرد گرمایی
3-22- انتخاب پرکننده ها برای کیفیت های مختلف آب
کلاس آب 1 : 
کلاس آب 2 : 
کلاس آب 3 : 
کلاس آب 4:  
جدول (3-10) – پرکننده مناسب برای کیفیت های مختلف آب
شکل (3-30)  نمودار انتخاب پرکننده بر اساس کیفیت آب
جدول (3-11) – سازگاری استفاده از پرکننده های فیلمی برای کیفیت های مختلف آب
شکل (3-4)-  نمودار انتخاب پرکننده براساس کیفیت آب
3-22-1- انتخاب پرکننده مناسب جهت برج خنک کن موجود 
3-23- نتیجه گیری
3-23-1- سازه
3-23-2-  سازه و نشیمنگاه پرکننده فیلمی
3-24- سیستم توزیع آب 
3-24-1- نازل
3-24-2- سیستم توزیع آب کانال های اصلی و فرعی

فصل چهارم
شبیه سازی برج خنک کن جریان مخالف
4-1- مقدمه
4-2- مروری بر کارهای گذشته
4-2-1- تئوری برج خنک کن
4-2-3- مدل های ریاضی ارائه شده بر مبنای اصول اساسی
4-3- مدل ریاضی 
4-3-1- اصول مدل کردن
4-3-2- مفهوم پاکت 
4-4- محاسبات ناحیه سقوط آزاد
4-4-1- حرکت قطره
4-4-1-1- ضریب پسا
4-4-1-2- سرعت حد قطره
4-4-2- انتقال حرارت و جرم قطره
4-4-2-1- محاسبه تعداد قطرات در یک پاکت
4-4-2-2- محاسبه عدد نوسلت
4-4-3- شکست آیرودینامیکی قطرات 
4-4-4- برخورد قطرات
4-4-4-1- راندمان بهم چسبیدن قطرات
4-4-5- بررسی حرکت قطرات به سمت بالا
4-4-6- افت فشار
4-5- محاسبات مربوط به گرید
4-5-1- اسپلش   قطرات
جدول (4-1): مقادیر ثابت برای محاسبه ضریب متوسط اسپلش
و اندازه میانگین جرمی قطره ‌ از رابطه:
4-5-2- برش  قطره
4-5-3- انتقال جرم و حرارت از گریدها
4-5-4- چکه کردن از زیر گریدها
4-5-5- افت فشار
4-6- بهینه کردن محاسبات
جدول (4-2) ضریب پسا

فصل پنجم
طراحی برجهای خنک کن مرطوب با جریان اجباری
فصل پنجم
طراحی برجهای خنک کن مرطوب با جریان اجباری
5-1- معرفی برجهای خنک کن با جریان اجباری
شکل 5-1- نمای برج خنک کن مرطوب با جریان اجباری مخالف
5-2- مشخصه حرارتی و طراحی برج
شکل 5-2- منحنیهای مشخصه فن و نقطه کار برج روی آن.
5-3- محاسبه آب مصرفی در برج
5-4) تغییر شرایط طرح
5-4-1- تغییر دمای حباب تر محیط
شکل (5-3) دیاگرامهای هوای اشباع و هوای مرطوب بر حسب دما.
5-4-2) تغییر دمای آب ورودی
شکل 5-4- دیاگرامهای هوای اشباع و هوای مرطوب بر حسب دما
تغییر نسبت دبی آب به دبی هوا
شکل (5-5) مشخصه های حرارتی برج و هسته خنک کننده بر حسب نسبت دبی ها
5-4-4- تغییر تعداد فنها در برجهای سلولی
5-5- زیربرنامه های برنامه Mtower
زیربرنامه make chart
زیربرنامه im charact 
تابع fh 
زیربرنامه  IPcharact 
زیر بر نامه graph
زیر برنامه finding
زیر برنامه writeDesign point
زیربرنامه outputs 
زیر برنامه findtout 
5-4)‌ زیر برنامه های برنامه MTOWER
زیر برنامه designpoint
زیر برنامه changecondition
زیر برنامه changewetbulb
زیر برنامه changetin
زیر برنامه changenumfan
زیر برنامه changrate
5-6- پیشنهاد برای بهبود برنامه های کامپیوتری

مراجع:

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید