امولسیون سازی سیالات نفتی با هدف کاهش ویسکوزیته و به نوعی کاهش خوردگی در مسیر خط لوله

کد محصول SH45

تعداد صفحات: ۶۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه
۱-۱ امولسیون  ۱
۱-۱-۱فرمولاسیون امولسیون ها  ۵
۲-۱-۱امولسیفایر  ۷
۳-۱-۱تفاوت محلول امولسیون به محلول حقیقی  ۸
۴-۱-۱تفاوت بین امولسیون، لخته شدن و ژل   ۹
۵-۱-۱نمونه هایی از کاربرد امولسیون در صنعت  ۱۰
۲-۱نفت خام  ۱۴
۱-۲-۱تشکیل نفت از مواد آلی  ۱۶
۲-۲-۱مواد سازنده نفت  ۱۷
۳-۲-۱خواص نفت خام  ۱۸

فصل دوم: امولسیون سازی
۱-۲روش های تهیه امولسیون ها  ۲۳
۲-۲روشهای تهیه امولسیونهای قیر  ۲۴
۳-۲امولسیون های نفت درآب  ۲۷

فصل سوم: مدل سازی عبور امولسیون نفت در آب از میان خط لوله با استفاده از نرم افزار فلوئنت
۱-۳معرفی نرم افزار فلوئنت  ۳۱
۲-۳شرایط حل مسئله  ۳۲
۳-۳گردآوری داده ها
۱-۳-۳مشخصات پایلوت و داده های تجربی  ۳۳
۲-۳-۳آنالیز نفت کوره  ۳۴
۴-۳نحوه انتقال دادهها به نرم افزار فلوئنت  ۳۶
۵-۳دریافت خروجی های نرم افزار
۱-۵-۳شبیه سازی گرافیکی امولسیون نفت در آب  ۴۰
۲-۵-۳منحنهای حل مدل برای قبل وبعد از تشکیل امولسیون  ۴۱
۳-۵-۳نمودارهای توزیع فشار  ۴۳

فصل چهارم: مقایسه مدل طرح شده توسط نرم افزار با روابط تئوری و محاسبه میزان خطا
۱-۴مقایسه افت فشار  ۴۶
۲-۴مقایسه میزان صرفه جویی در مصرف برق  ۴۹
۳-۴مقایسه راندمان صرفه جویی  ۴۹
نتیجه گیری  ۵۳