جذب متان، اتان و ترکیبات دوگانۀ آنها با MCM

کد محصول SH41

تعداد صفحات: ۱۲۵ صفحه فایل WORD

قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب 
جذب متان، اتان و ترکیبات دوگانۀ آنها با ۴۱-MCM
سنجش تجربی روشها برای پیش بینی تعادل جذب (توازن) :
۱. مقدمه :
۲. بخش آزمایشی (تجربی) :
مواد
تجهیزات و فرآیند :
۳. نظریه محلول جذب شده ایده آل :
۴. شبیه سازی مولکولی :
۵. نتایج و بحث :
۵.۱ نتایج تجربی (آزمایشی) :
۵.۲ پیش بینی جذب بخش – خالص با استفاده از شبیه سازی GCMC :
۶. نتایج :
جذب متان ، اتان و اتیلن بوسیله تیتان و سیلیکات Ets – ۱۰ Zeolite
مقدمه
زمینۀ نظری :
فرآیند آزمایشی :
بحث و نتیجه گیری ها :
نتایج :
تعادل جذب متان، اتان، اتیلن و نیتروژن و هیدروژن روی کربن فعال شده
مقدمه :
تجهیزات و فرآیند (پردازش) :
نتایج و بحث :
نتایج :
عملکردهای مختلفِ جذب متان و دی اکسید کربن Terephthelates فلز نانو منفذدار ایزوتایپیک ۴۷-MIL و ۵۳-MIL :
CNG
مقدمه :
ایمنی بیشتر خودروها :
مخازن ذخیره گاز طبیعی فشرده :
ایستگاه های سوخت گیری PERUELING STATION :
۱- سوخت گیری کند SLOW FILL
۲- سوخت گیری سریع FAST FILL
۳- سوخت رسانی با ظرف MOTHER – DUAGHTER
تجزیه و تحلیل مخازن CNG
۱. گاز طبیعی فشرده (CNG)
۲. گاز طبیعی مایع شده (LNG)
۳. گاز طبیعی جذب شده (ANG)
جدول ۱. مقایسۀ روش های مختلف ذخیرۀ سوخت در خودروها [۲۷] عملکرد و شرایط مخازن CNG
انواع مخازن CNG
مخازن CNG-I
مخازن CNG-II
مخازن CNG-III
مخازن CNG-IV
اجزای مخزن CNG-IV
شکل ۷ : سطح برش خورده مخازن CNG-IV [6].
۱. آستر
۲. نافی فلزی
۳. قسمت کامپوزیتی مخزن
۴. فوم های قالبی تزریق شده
۵. رنگ مخزن
تجهیزات ایستگاه های سوخت رسانی CNG
کمپرسور
مخازن
شکل ۱۱ : مخازن ترتیبی ASME
مخازن بافر
شکل ۱۲ : مقایسۀ سیستم بافر و ترتیبی
طراحی مخازن
خشک کن
کیفیت CNG
دمای نقطه شبنم
جدول ۱ : روند افزایش دمای نقطۀ شبنم با فشار
معیارهای طراحی
انواع روش های نم گیری
انواع خشک کن ها
شکل : خشک کن نوع TSA
شکل : مدار کارکرد خشک کن نوع TSA
توزیع کننده
فشار سوخت دهی
جبران دما
محدودیت های عملی
LPG و LNG
مقدمه
جدول شماره ۱-۱
حدود میعان گازهای بوتان و پروپان، اگر بصورت خالص باشند به قرار زیر است :
تأسیسات
شناخت گاز
خصوصیات گازها :
انواع گازهای سوختی
الف) گاز طبیعی NATURAL GAS
ب) گاز همراه یا وابسته ASSOCIATED GAS
ج) گاز مایع LPG
د) گاز ساخته شده MANUFACTURED GAS
ه) گاز ترش :
و) گاز شیرین SWEAT GAS :
مقدمه :
میعان گاز طبیعی
الف) فرآیند سنتی آبشاری :
ب) فرآیند ام. سی. آر (MCR) با تبرید کننده مرکب (MCR mixed-refrigerant) سرماساز :
ج) فرآیند Technip –Snamprogetti :
د) فرآیند PIRCO :
ناوگانهای حمل LNG