پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

SH23- شبیه سازی آیرودینامیک احتراق گاز و پیشبینی آن در محیط های بسته و دارای هواکش

این فایل موجود نمی باشد فهرست مطالب صرفا جهت آشنایی دانشجویان با سر فصل هایمقاله می باشد

فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول ـ کلیات فرآیند احتراق
1-1- چرخه توربین گازی ساده با بازیاب 3
1-2- محفظه احتراق 4
1-3- پارامتر های مهم در محفظه احتراق 5
1-3-1-راندمان محفظه احتراق 5
1-3-2- درصد احتراق 6
1-3-3- Pattern Factor 6
1-4- مروری بر کارهای انجام شده 6
1-5- مروری کوتاه بر روی اشکال محفظه های احتراق 8
1-6- ویژگیهای کار حاضر 10
فصل دوم ـ بررسی معادلات حاکم بر فرآیند احتراق
2-1- معادلات حاکم 11
2-1- 1- معادله بقاء جرم 11
2-1-2- معادلات بقاء مومنتم 11
2-1-3- معادله انرژی 12
2-1-3-1- معادله انرژی در محیط سیال 12
2-2- عبارت چشمه و چاه در معادلات 13
2-3- جریانات مغشوش 14
2-3-1- روش میانگین گیری رینولدز 15
2-3-1-1- فرضیه بوزینس یا معادلات انتقال برای مولفه های تنش رینولدز 16
2-3-2-مدل استاندارد
2-3-2-1- RNG 18
2-4- اثرات دیواره 18
2-4-1- ملاحضات در مورد شبکه در نزدیک دیوار 20
2-4-2- تابع دیوار استاندارد 21
2-5- روش بکار رفته در کار حاضر 22
فصل سوم ـ احتراق و بررسی آلودگی های ناشی از احتراق
3-1- دسته بندی احتراق 23
3-1-1- شعله های پیش مخلوط 24
3-1-2- شعله های غیر پیش آمیخته مغشوش 25
3-2- مدلهای احتراق 26
3-2-1- مدل PDF 27
3-3- حل معادله برای تک تک نمونه های جرمی 27
3-4- اثر نمونه های جرمی در معادله انرژی 28
3-5- محاسبه نرخ واکنش 29
3-5-1- نرخ آرینوس 29
3-5-2- روش تلفات گردابه ای 30
3-6- روش بکار گرفته شده در کار حاضر 31
3-7- نسبت هم ارزی سوخت 31
3-8- هوای تئوری 32
3-9- هوای اضافی 32
3-10- تحلیل جرمی و حجمی احتراق 34
3-11- تبدیل تحلیل جرمی بر مبنای حجمی و برعکس 37
3-12- نسبت هوا به سوخت 38
3-13- مصرف سوخت و حفاظت از محیط زیست 38
3-13- 1- تشکیل NO 39
3-13-1-1- منبع تشکیل NO 41
3-13-1-2- NO ‌«گرم» 42
3-13-1-3- NO «سریع» 42
3-13-1-4- NO «سوخت» 43
3-13-2- روش های کاهش NO در احتراق 43
3-13-2-1- یک محفظه احتراق جدید برای بازگردانی گازها 45
فصل چهارم ـ شبکه محاسباتی
4-1- مقدمه 49
4-2- سیستم تولید شبکه جبری 49
4-2-1- تولید شبکه بر پایه مختصات کارتزین 49
4-2-2- شبکه منطبق بر مرز 50
4-2-3- یکنواخت کردن شبکه 50
4-3- شبکه محاسباتی 51
4-4- خواص 56
4-5- شرایط مرزی 57
4-5-1- شرط مرزی ورودی 57
4-5-2- شرط مرزی خروجی 57
4-5-3- شرط مرزی دیواره 57
4-6- روش عددی 58
فصل پنجم ـ نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- بررسی نتایج 59
5-2- بررسی تأثیر بفل ها و مکان آن بر روی احتراق و نتایج خروجی از محفظه ها 59
5-2-1- بررسی دما 60
5-2-2- بررسی سرعت 62
5-2-3- بررسی حالت آشفتگی جریان 63
5-2-4- بررسی فشار 64
5-2-5- بررسی متان خروجی از محفظه احتراق 65
5-2-6- مقایسه پارامترهای مهم احتراق در این سه محفظه 67
5-2-6-1- بازده حرارتی 67
5-2-6-2- درصد احتراق 68
5-2-6-3- بررسی آلودگی ناشی از احتراق (NOx) 68
5-2-6-4- Pattern factor 69
5-3- بررسی تأثیر افزایش طول بفل ها بر روی احتراق و نتایج خروجی از محفظه ها 69
5-3-1- غلظت متان خروجی 71
5-3-2- آشفتگی جریان 72
5-4- تاثیر مکان بفل در طولهای کم 72
5-5- بررسی شبکه و دقت کار 73
5-6- شعله Bluff body 74
نتیجه گیری
پیشنهادات 78
پیوست ها
گزارش عملیاتی نرم افزار FLUENT 79
فهرست نمادها 96
منابع و مآخذ
فهرست منابع فارسی 97
فهرست منابع غیرفارسی 98
چکیده انگلیسی 100
فهرست جدول ها
جدول (2-1) واحدهای عبارت چشمه 13
جدول(3-1) مواد لازمه جهت احتراق 23
جدول (3-2) درصد کاهش NOX در کوره های دیگ بخار برای سوختها و فرآیند ها 45
جدول (3-3) کمترین مقدار (mg/m3) NOx برای هوای اضافی خاص ضریب هوای اضافی
جدول(4-1) مشخصات محفظه احتراق بدون بفل 53
جدول (4-2) مشخصات محفظه احتراق با بفل موازی 54
جدول (4-3) مشخصات محفظه احتراق با بفل موازی 55
جدول( 5-1) مشخصات سوخت و هوای ورودی به محفظه 59
جدول (5-2) نتایج خروجی از محفظه های احتراق 60
جدول (5-3) راندمان احتراق در سه محفظه 67
جدول (5-4) مقایسه Pattern factor در سه محفظه احتراق 69
جدول(5-5) مشخصات سوخت ورودی به محفظه 70
جدول(5-6) نتایج خروجی از محفظه های احتراق 70
جدول(5-7) مشخصات نتایج خروجی از محفظه با بفل mm 15 در دو حالت موازی و غیر موازی 73
جدول (5-8) مشخصات محفظه احتراق 75
جدول (5-9) مشخصات جریان سوخت و اکسید کننده ورودی 75
فهرست نمودار
نمودار (5-1) غلظت متان در یک برش طولی در سه محفظه 66
نمودار (5-2) تغییرات دما در یک برش طولی در سه محفظه 66
نمودار (5-3) تغییرات سرعت در یک برش طولی در سه محفظه 67
نمودار (5-4) مقایسه اندازه سرعت برای سه شبکه بر حسب طول محفظه 74
نمودار (5-5) توزیع شعاعی کسر جرمی متان 76
نمودار (5-6) توزیع شعاعی کسر جرمی اکسیژن 76
فهرست شکل ها
شکل (1-1) شماتیک سیکل توربین گازی یا بازیاب به همراه نمایش تحول در دیاگرام (T-S) 3
شکل (1-2) روند تکامل محفظه احتراق 4
شکل (1-3) مراحل اصلی در توسعه محفظه های احتراق توربینهای گازی 9
شکل(2-1) تغییرات سرعت بی بعد در نزدیک دیوار بر حسب فاصله از دیوار 19
شکل(2-2) مقایسه دو روش بررسی ناحیه نزدیک دیوار 20
شکل (3-1) شعله های پیش مخلوط و پخشی 24
شکل(3-2) طرحواره یک شعله پیش آمیخته مغشوش V شکل 25
شکل (3-3) طرحواره یک شعله غیر پیش آمیخته مغشوش 26
شکل( 3-4) نسبت هوا به سوخت (AF) 38
شکل (3-5) غلظت NO بر حسب دما (هوای اضافی 06/1) 40
شکل(3-6) غلظت NO بر حسب هوای اضافی(دماهای متفاوت) 41
شکل (3-7)غلظت NO بر حسب هوای اضافی (برای نرخهای متفاوت آزاد سازی گرما) 41
شکل(3-8) غلظت NO بر حسب هوای اضافی (برای زمانهای اقامت متفاوت 5/0– 1/0 ثانیه) 42
شکل (3-9) مولد گرمایی بدون روکش با دو مسیر مجزا برای هوا و گاز سمی به درون ناحیه احتراق 46
شکل (3-10) الف : برش B-B شکل (3-10) و رابطه مکانی گاز سمی و هوا 47
شکل (3-11) مشعل برای احتراق دو مرحله ای 1) گاز طبیعی، 2) هوای دورانی، 3) جریان مستقیم 48
شکل(4-1) نتیجه عملکرد یک نواخت سازی بر روی موقعیت نقطه 51
شکل (4-2) انواع سلول در شبکه های سه بعدی 51
شکل (4-3) a: محفظه ساده b: محفظه با بفل موازی c: محفظه با بفل ناموازی 52
شکل(4-4) محفظه احتراق بدون بفل 53
شکل (4-5) محفظه احتراق با بفل های موازی 54
شکل (4-6) محفظه احتراق با بفل ناموازی 55
شکل (5-1) تاثیر بفل و مکان آن بر پروفایل دما 61
شکل (5-2)تاثیر بفل و مکان آن بر پروفایل سرعت 62
شکل(5-3) تاثیر بفل و مکان آن بر پروفایل آشفتگی جریان 63
شکل (5-4) تاثیر بفل و مکان آن برپروفایل فشار خروجی 64
شکل (5-5) تاثیر بفل ومکان آن بر پروفایل متان 65
شکل (5-6) افزایش عرض بفل 70
شکل (5-7) تاثیر افزایش عرض بفل بر پروفایل متان 71
شکل (5-8) تاثیر افزایش عرض بفل بر پروفایل آشفتگی 72
شکل (5-9) شکل و اندازه های دقیق Bluff body 74

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

logo-samandehi

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید