پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

SH23- شبیه سازی آیرودینامیک احتراق گاز و پیشبینی آن در محیط های بسته و دارای هواکش

این فایل موجود نمی باشد

فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول ـ کلیات فرآیند احتراق
1-1- چرخه توربین گازی ساده با بازیاب 3
1-2- محفظه احتراق 4
1-3- پارامتر های مهم در محفظه احتراق 5
1-3-1-راندمان محفظه احتراق 5
1-3-2- درصد احتراق 6
1-3-3- Pattern Factor 6
1-4- مروری بر کارهای انجام شده 6
1-5- مروری کوتاه بر روی اشکال محفظه های احتراق 8
1-6- ویژگیهای کار حاضر 10
فصل دوم ـ بررسی معادلات حاکم بر فرآیند احتراق
2-1- معادلات حاکم 11
2-1- 1- معادله بقاء جرم 11
2-1-2- معادلات بقاء مومنتم 11
2-1-3- معادله انرژی 12
2-1-3-1- معادله انرژی در محیط سیال 12
2-2- عبارت چشمه و چاه در معادلات 13
2-3- جریانات مغشوش 14
2-3-1- روش میانگین گیری رینولدز 15
2-3-1-1- فرضیه بوزینس یا معادلات انتقال برای مولفه های تنش رینولدز 16
2-3-2-مدل استاندارد
2-3-2-1- RNG 18
2-4- اثرات دیواره 18
2-4-1- ملاحضات در مورد شبکه در نزدیک دیوار 20
2-4-2- تابع دیوار استاندارد 21
2-5- روش بکار رفته در کار حاضر 22
فصل سوم ـ احتراق و بررسی آلودگی های ناشی از احتراق
3-1- دسته بندی احتراق 23
3-1-1- شعله های پیش مخلوط 24
3-1-2- شعله های غیر پیش آمیخته مغشوش 25
3-2- مدلهای احتراق 26
3-2-1- مدل PDF 27
3-3- حل معادله برای تک تک نمونه های جرمی 27
3-4- اثر نمونه های جرمی در معادله انرژی 28
3-5- محاسبه نرخ واکنش 29
3-5-1- نرخ آرینوس 29
3-5-2- روش تلفات گردابه ای 30
3-6- روش بکار گرفته شده در کار حاضر 31
3-7- نسبت هم ارزی سوخت 31
3-8- هوای تئوری 32
3-9- هوای اضافی 32
3-10- تحلیل جرمی و حجمی احتراق 34
3-11- تبدیل تحلیل جرمی بر مبنای حجمی و برعکس 37
3-12- نسبت هوا به سوخت 38
3-13- مصرف سوخت و حفاظت از محیط زیست 38
3-13- 1- تشکیل NO 39
3-13-1-1- منبع تشکیل NO 41
3-13-1-2- NO ‌«گرم» 42
3-13-1-3- NO «سریع» 42
3-13-1-4- NO «سوخت» 43
3-13-2- روش های کاهش NO در احتراق 43
3-13-2-1- یک محفظه احتراق جدید برای بازگردانی گازها 45
فصل چهارم ـ شبکه محاسباتی
4-1- مقدمه 49
4-2- سیستم تولید شبکه جبری 49
4-2-1- تولید شبکه بر پایه مختصات کارتزین 49
4-2-2- شبکه منطبق بر مرز 50
4-2-3- یکنواخت کردن شبکه 50
4-3- شبکه محاسباتی 51
4-4- خواص 56
4-5- شرایط مرزی 57
4-5-1- شرط مرزی ورودی 57
4-5-2- شرط مرزی خروجی 57
4-5-3- شرط مرزی دیواره 57
4-6- روش عددی 58
فصل پنجم ـ نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- بررسی نتایج 59
5-2- بررسی تأثیر بفل ها و مکان آن بر روی احتراق و نتایج خروجی از محفظه ها 59
5-2-1- بررسی دما 60
5-2-2- بررسی سرعت 62
5-2-3- بررسی حالت آشفتگی جریان 63
5-2-4- بررسی فشار 64
5-2-5- بررسی متان خروجی از محفظه احتراق 65
5-2-6- مقایسه پارامترهای مهم احتراق در این سه محفظه 67
5-2-6-1- بازده حرارتی 67
5-2-6-2- درصد احتراق 68
5-2-6-3- بررسی آلودگی ناشی از احتراق (NOx) 68
5-2-6-4- Pattern factor 69
5-3- بررسی تأثیر افزایش طول بفل ها بر روی احتراق و نتایج خروجی از محفظه ها 69
5-3-1- غلظت متان خروجی 71
5-3-2- آشفتگی جریان 72
5-4- تاثیر مکان بفل در طولهای کم 72
5-5- بررسی شبکه و دقت کار 73
5-6- شعله Bluff body 74
نتیجه گیری
پیشنهادات 78
پیوست ها
گزارش عملیاتی نرم افزار FLUENT 79
فهرست نمادها 96
منابع و مآخذ
فهرست منابع فارسی 97
فهرست منابع غیرفارسی 98
چکیده انگلیسی 100
فهرست جدول ها
جدول (2-1) واحدهای عبارت چشمه 13
جدول(3-1) مواد لازمه جهت احتراق 23
جدول (3-2) درصد کاهش NOX در کوره های دیگ بخار برای سوختها و فرآیند ها 45
جدول (3-3) کمترین مقدار (mg/m3) NOx برای هوای اضافی خاص ضریب هوای اضافی
جدول(4-1) مشخصات محفظه احتراق بدون بفل 53
جدول (4-2) مشخصات محفظه احتراق با بفل موازی 54
جدول (4-3) مشخصات محفظه احتراق با بفل موازی 55
جدول( 5-1) مشخصات سوخت و هوای ورودی به محفظه 59
جدول (5-2) نتایج خروجی از محفظه های احتراق 60
جدول (5-3) راندمان احتراق در سه محفظه 67
جدول (5-4) مقایسه Pattern factor در سه محفظه احتراق 69
جدول(5-5) مشخصات سوخت ورودی به محفظه 70
جدول(5-6) نتایج خروجی از محفظه های احتراق 70
جدول(5-7) مشخصات نتایج خروجی از محفظه با بفل mm 15 در دو حالت موازی و غیر موازی 73
جدول (5-8) مشخصات محفظه احتراق 75
جدول (5-9) مشخصات جریان سوخت و اکسید کننده ورودی 75
فهرست نمودار
نمودار (5-1) غلظت متان در یک برش طولی در سه محفظه 66
نمودار (5-2) تغییرات دما در یک برش طولی در سه محفظه 66
نمودار (5-3) تغییرات سرعت در یک برش طولی در سه محفظه 67
نمودار (5-4) مقایسه اندازه سرعت برای سه شبکه بر حسب طول محفظه 74
نمودار (5-5) توزیع شعاعی کسر جرمی متان 76
نمودار (5-6) توزیع شعاعی کسر جرمی اکسیژن 76
فهرست شکل ها
شکل (1-1) شماتیک سیکل توربین گازی یا بازیاب به همراه نمایش تحول در دیاگرام (T-S) 3
شکل (1-2) روند تکامل محفظه احتراق 4
شکل (1-3) مراحل اصلی در توسعه محفظه های احتراق توربینهای گازی 9
شکل(2-1) تغییرات سرعت بی بعد در نزدیک دیوار بر حسب فاصله از دیوار 19
شکل(2-2) مقایسه دو روش بررسی ناحیه نزدیک دیوار 20
شکل (3-1) شعله های پیش مخلوط و پخشی 24
شکل(3-2) طرحواره یک شعله پیش آمیخته مغشوش V شکل 25
شکل (3-3) طرحواره یک شعله غیر پیش آمیخته مغشوش 26
شکل( 3-4) نسبت هوا به سوخت (AF) 38
شکل (3-5) غلظت NO بر حسب دما (هوای اضافی 06/1) 40
شکل(3-6) غلظت NO بر حسب هوای اضافی(دماهای متفاوت) 41
شکل (3-7)غلظت NO بر حسب هوای اضافی (برای نرخهای متفاوت آزاد سازی گرما) 41
شکل(3-8) غلظت NO بر حسب هوای اضافی (برای زمانهای اقامت متفاوت 5/0– 1/0 ثانیه) 42
شکل (3-9) مولد گرمایی بدون روکش با دو مسیر مجزا برای هوا و گاز سمی به درون ناحیه احتراق 46
شکل (3-10) الف : برش B-B شکل (3-10) و رابطه مکانی گاز سمی و هوا 47
شکل (3-11) مشعل برای احتراق دو مرحله ای 1) گاز طبیعی، 2) هوای دورانی، 3) جریان مستقیم 48
شکل(4-1) نتیجه عملکرد یک نواخت سازی بر روی موقعیت نقطه 51
شکل (4-2) انواع سلول در شبکه های سه بعدی 51
شکل (4-3) a: محفظه ساده b: محفظه با بفل موازی c: محفظه با بفل ناموازی 52
شکل(4-4) محفظه احتراق بدون بفل 53
شکل (4-5) محفظه احتراق با بفل های موازی 54
شکل (4-6) محفظه احتراق با بفل ناموازی 55
شکل (5-1) تاثیر بفل و مکان آن بر پروفایل دما 61
شکل (5-2)تاثیر بفل و مکان آن بر پروفایل سرعت 62
شکل(5-3) تاثیر بفل و مکان آن بر پروفایل آشفتگی جریان 63
شکل (5-4) تاثیر بفل و مکان آن برپروفایل فشار خروجی 64
شکل (5-5) تاثیر بفل ومکان آن بر پروفایل متان 65
شکل (5-6) افزایش عرض بفل 70
شکل (5-7) تاثیر افزایش عرض بفل بر پروفایل متان 71
شکل (5-8) تاثیر افزایش عرض بفل بر پروفایل آشفتگی 72
شکل (5-9) شکل و اندازه های دقیق Bluff body 74

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید