پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

SH22- آموزش شبیه سازی و بهینه سازی برجهای جذب آمین پالایشگاه گاز

کد محصول SH22

فایل WORD

220 صفحه + 60 اسلاید

22000 تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست

همراه با فایل پاورپوینت

چکیده ‌ه
پیشگفتار ‌و
فصل اول: مقدمه 1
فرايند کلي سيستم فرآورشي گاز 1
کيفيت گاز شيرين استاندارد 1
انواع روشهاي تصفيه گاز 2
جذب در فاز جامد 2
جذب در فاز مايع 3
عوامل موثر در انتخاب فرايند شيرين سازي 4
فاكتورهاي اقتصادي در تصفيه گاز 5
فصل دوم: فرایندهای آمین 6
مقدمه 6
آلکانول آمين ها 6
شيمي فرايند 11
شرح کلي فرايند آمين 12
وظايف دستگاهها در پالايشگاه گاز 15
تفکيک گرهاي گاز ترش ورودي 15
برج تماس با آمين 16
دستگاه تفکيک گر گاز شيرين 16
مخزن انبساط آمين 17
خنک کننده آمين 17
برج احياء آمين 17
جوشاننده برج احياء 18
سردکننده سيستم برگشتي 18
جداکننده و پمپ سيستم برگشتي 18
صافي ها 18
دستگاه ريکليمر 18
فرايندهاي جديد آمين 19
فرايند سولفينول (Sulfinol) 19
فرايند SNPA-DEA 21
فرايند Diglaycolamine 22
مقايسه آلكانول آمينها 24
كاربردهاي جذب انتخابي 26
مشكلات عملياتي واحدهاي آمين 27
خوردگي 27
روشهاي پيشگيري از خوردگي 28
پديده كف كنندگي 30
اتلاف مواد شيميايي 32
حلاليت گازهاي غيراسيدي 33
نرسيدن به مشخصات معين در واحد 33
واكنشهاي غير قابل احياء 34
كربنيل سولفيد (COS) 34
ناخالصيهاي بصورت ذرات جامد 35
فصل سوم: سایر فرایندهای تصفیه 37
مقدمه 37
شيرين سازي بوسيله بسترهاي جامد 37
فرايندIron Oxide (Sponge) 37
غربال مولکولي (Molecular Sieves) 39
استفاده از غربالهاي مولكولي براي شيرين سازي 39
مكانيزم جذب 41
فرايند حذف مركاپتانها 42
فرايند EFCO 42
احياء 44
فرايند سرد کردن 45
پارامترهاي موثر در جذب 45
فرايند Lo-cat 48
حذف H2S از گاز طبيعي بوسيله Fe3+ (Lo-cat) 48
مقايسه روش Lo-Cat با روش Iron-Sponge 48
شرح فرايند Lo-Cat 49
روشهاي جذب فيزيكي 50
فرايند شيرين سازي از طريق جذب فيزيکي گازهاي اسيدي 50
فرايند Water Absorption 52
فرايند Fluor Solvent 53
فرايندSelexol 56
فرايند Purisol 58
فرايند Rectisol 59
فرايند Estasolvan 60
فرايند هاي کربنات 61
فرايند کربنات داغ 61
فرايند Split-stream 64
فرايند Two-Stage 64
فرايند Catacarb 65
فرايند Benfiled 65
فرايند DEA- Hot Carbonate 66
فرايندهاي Giammarco- Vetrocoke 66
شيمي فرايند 67
احياء بوسيله بخار 67
احياء بوسيله هوا 68
فرايند Seaboard 69
فرايند Vacuum Carbonate 70
فرايند Tripotassium Phosphate 71
فرايند Sodium Phenolate 71
فرايند Alkazid 71
فصل چهارم: شبیه سازی فرایند 73
مقدمه 73
شبيه سازي فرايند شيرين سازي گاز طبيعي توسط محلول آمين 74
شرح فرايند : 75
شبيه سازي فرايند حلال DEA : 75
فصل پنجم: بررسی پارامترهای موثر بر برج جذب و تحلیل شرایط بهینه آن 87
مقدمه 87
بررسی تغییرات دما در طول برج 87
بررسی تغییرات فشار در طول برج 90
بررسی تغییرات غلظت گازهای اسیدی در طول برج 90
بررسی تاثیر پارامترهای طراحی 92
تاثیر دمای آمین ورودی 92
برج جذب با حلال DEA در فرایند 92
برج جذب با حلال MDEA 105
تاثیر غلظت آمین ورودی 114
برج جذب با حلال DEA 114
برج جذب با حلال MDEA 124
برج جذب با حلال DEA در فرایند 134
تاثیر دبی آمین ورودی 151
برج جذب با حلال DEA 151
برج جذب با حلال MDEA 160
برج جذب با حلال DEA در فرایند 169
تاثیر فشار آمین ورودی 183
برج جذب با حلال DEA 183
برج جذب با حلال MDEA 192
برج جذب با حلال DEA در فرایند 200
فصل ششم: بررسی، نتیجه گیری و پیشنهاد 201
مراجع. 203
فهرست شکلها 206
فهرست جدولها 214
پیوستها 215
پیوست الف: PFD واحد شیرین ساز 215
پیوست ب:PFD واحد آماده سازی گاز 215
پیوست ج:جدول جریانهای پیوستهای الف و ب 215
فهرست شکلها
شکل2-1) نمونه اي از فرايند آمين ها 7
شکل2-2) فرايند آلكانول آمين ها 12
شکل 2-3) فرايند Sulfinol 20
شکل 2-4) فرايند DGA 23
شکل3-1) فرايند اكسيد آهن 38
شکل3-2) فرايند غربال مولكولي 40
شکل3-3) مكانيزم جذب در فرايند غربال مولكولي 41
شکل3-4) حذف مركاپتانها 42
شکل3-5) فرايند EFCO 43
شکل 3-6) فرايند شستشوي آب 53
شکل 3-7) فرايند فلور 55
شکل 3-8) فرايند Selexol 57
شکل 3-9) فرايند Purisol 59
شکل 3-10) فرايند Rectisol 60
شکل3-11) فرايند Estasolvan 61
شکل 3-12) فرايند شيرين سازي کربنات پتاسيم داغ 63
شکل 3-13) فرايند Split-stream 64
شکل 3-14) فرايند 2-stage 65
شکل 3-15) فرايند DEA- Hot Carbonate 66
شکل 3-16) فرايند G-V با احياء بخار 68
شکل 3-17) فرايند G-V با احياء هوا 69
شکل 3-18) فرايند Seaboard 70
شکل 3-19) فرايند Vacuum Carbonate 70
شکل 3-20) فرايند Tripotassium Phosphate 72
شکل 4-1) صفحه پارامترهای بازده برج جذب 76
شکل 4-3) صفحه پارامترهای مشخصه برج دفع 86
شکل 5-1) نمودار تغییرات دما در طول برج جذب با جریان گاز ترش ورودی با گاز اسیدی زیاد]مرجع 4[ 88
شکل 5-2) نمودار تغییرات دما در طول برج جذب با جریان گاز ترش ورودی با گاز اسیدی کم]مرجع 4[ 89
شکل 5-3) تغییرات دما در برج جذب حاوی حلال DEA و MDEA 89
شکل 5-4) تغییرات فشار در برج جذب حاوی حلال DEA و MDEA 90
شکل 5-5) تغییرات غلظت H2S در فاز گاز برج جذب حاوی حلال DEA و MDEA 91
شکل 5-6) تغییرات غلظت CO2 در فاز گاز برج جذب حاوی حلال DEA و MDEA 91
شکل 5-7) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر توزیع دما در طول برج جذب 93
شکل 5-8) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر دمای سینیهای 1 و 19 برج جذب 94
شکل 5-9) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر توزیع H2S در فاز گاز در طول برج جذب 95
شکل 5-10) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر H2S فاز گاز بر روی هر سینی برج جذب 96
شکل 5-11) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر توزیع CO2 در فاز گاز در طول برج جذب 97
شکل 5-12) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر CO2 فاز گاز بر روی هر سینی برج جذب 98
شکل 5-13) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر بار حرارتی خنک کننده آمین رقیق 99
شکل 5-14) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر دمای جریان آمین غنی و دمای گاز خروجی از برج جذب 99
شکل 5-15) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر مقدار آب جریان گاز خروجی از برج جذب 100
شکل 5-16) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر مقدار H2S جریان گاز خروجی از برج جذب 100
شکل 5-17) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر مقدار CO2 جریان گاز خروجی از برج جذب 101
شکل 5-18) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر بار حرارتی خنک کننده گاز خروجی از برج جذب 101
شکل 5-19) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر مقدار آب جبرانی 102
شکل 5-20) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر دمای جریان ورودی به مشعل13 102
شکل 5-21) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر مقدار آب خروجی از جریان ورودی به مشعل13 103
شکل 5-22) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر بار حرارتی چگالنده برج دفع 103
شکل 5-23) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر بار حرارتی جوشاننده برج دفع 104
شکل 5-24) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر توزیع دما در طول برج جذب 106
شکل 5-25) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر دمای سینیهای 1 و 19 برج جذب 107
شکل 5-26) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر توزیع H2S در فاز گاز در طول برج جذب 108
شکل 5-27) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر H2S فاز گاز بر روی هر سینی های 1 تا 10 برج جذب 109
شکل 5-28) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر H2S فاز گاز بر روی هر سینی های 11 تا 20 برج جذب 110
شکل 5-29) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر توزیع CO2 در فاز گاز در طول برج جذب 111
شکل 5-30) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر CO2 فاز گاز بر روی هر سینی های 1 تا 10 برج جذب 112
شکل 5-31) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر CO2 فاز گاز بر روی هر سینی های 11 تا 20 برج جذب 113
شکل 5-32) تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر توزیع دما در طول برج جذب 115
شکل 5-33) تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر نحوه توزیع دما در سینی های 18, 19 . 20 برج جذب 116
شکل 5-34) تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر دمای سینی های 1 تا 10 برج جذب 117
شکل 5-35) تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر دمای سینی های 11 تا 20 برج جذب 118
شکل 5-36) تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر H2S فاز گاز بر روی هر سینی برج جذب 119
شکل 5-37) تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر CO2 فاز گاز بر روی هر سینی برج جذب 119
شکل 5-38) تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر H2S فاز گاز روی سینی های 1 تا 10 برج جذب 120
شکل 5-39) تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر H2S فاز گاز روی سینی های 11 تا 20 برج جذب 121
شکل 5-40) تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر CO2 فاز گاز روی سینی های 1 تا 10 برج جذب 122
شکل 5-41) تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر CO2 فاز گاز روی سینی های 11 تا 20 برج جذب 123
شکل 5-42)تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر توزیع دما در طول برج جذب 125
شکل 5-43)تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر نحوه توزیع دما در سینی های 18, 19 . 20 برج جذب 126
شکل 5-44)تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر دمای سینی های 1 تا 10 برج جذب 127
شکل 5-45)تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر دمای سینی های 11 تا 20 برج جذب 128
شکل 5-46)تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر H2S فاز گاز بر روی هر سینی برج جذب 129
شکل 5-47)تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر CO2 فاز گاز بر روی هر سینی برج جذب 129
شکل 5-48)تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر H2S فاز گاز روی سینی های 1 تا 10 برج جذب 130
شکل 5-49)تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر H2S فاز گاز روی سینی های 11 تا 20 برج جذب 131
شکل 5-50)تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر CO2 فاز گاز روی سینی های 1 تا 10 برج جذب 132
شکل 5-51)تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر CO2 فاز گاز روی سینی های 11 تا 20 برج جذب 133
شکل 5-52)تاثیر غلظت آمین بر توزیع دما در طول برج جذب 135
شکل 5-53)تاثیر غلظت آمین بر دمای سینی های 1 تا 10 برج جذب 136
شکل 5-54)تاثیر غلظت آمین بر دمای سینی های 11 تا 20 برج جذب 137
شکل 5-55)تاثیر غلظت آمین بر CO2 فاز گاز بر روی هر سینی برج جذب 138
شکل 5-56)تاثیر غلظت آمین بر H2S فاز گاز بر روی هر سینی برج جذب 138
شکل 5-57)تاثیر غلظت آمین بر H2S فاز گاز روی سینی های 1 تا 10 برج جذب 139
شکل 5-58)تاثیر غلظت آمین بر H2S فاز گاز روی سینی های 11 تا 20 برج جذب 140
شکل 5-59)تاثیر غلظت آمین بر CO2 فاز گاز روی سینی های 1 تا 10 برج جذب 141
شکل 5-60)تاثیر غلظت آمین بر CO2 فاز گاز روی سینی های 11 تا 20 برج جذب 142
شکل 5-61) تاثیر تغییرات غلظت DEA جریان 15 بر غلظت DEA ورودی به برج جذب 143
شکل 5-62) تاثیر تغییرات غلظت DEA بر مقدار H2S گاز خروجی از برج جذب 143
شکل 5-63) تاثیر تغییرات غلظت DEA بر مقدار CO2 گاز خروجی از برج جذب 144
شکل 5-64) تاثیر تغییرات غلظت DEA بر مقدار H2O گاز خروجی از برج جذب 144
شکل 5-65) تاثیر تغییرات غلظت DEA بر دمای آمین غنی خروجی از برج جذب 145
شکل 5-66) تاثیر تغییرات غلظت DEA بر مقدار CO2 آمین غنی خروجی از برج جذب 145
شکل 5-67) تغییرات غلظت DEA بر مقدار H2Sآمین غنی خروجی از برج جذب 146
شکل 5-68) تاثیر تغییرات غلظت DEA بر مقدار CO2 گاز تصفیه شده خروجی از واحد شيرين سازي 146
شکل 5-69) تاثیر تغییرات غلظت DEA بر مقدار H2S گاز تصفیه شده خروجی از واحد شيرين سازي 147
شکل 5-70) تاثیر تغییرات غلظت DEA بر دمای آمین تصفیه شده خروجی از برج دفع 147
شکل 5-71) تاثیر تغییرات غلظت DEA بر بار حرارتی خنک کننده آمین ورودی به برج جذب 148
شکل 5-72) تاثیر تغییرات غلظت DEA بر مقدار H2S جریان آمین رقیق ورودی به برج جذب 148
شکل 5-73) تاثیر تغییرات غلظت DEA بر مقدار CO2 جریان آمین رقیق ورودی به برج جذب 148
شکل 5-74) تاثیر تغییرات غلظت DEA بر بار حرارتی خنک کننده گاز خروجی از برج جذب 149
شکل 5-75) تاثیر تغییرات غلظت DEA بر بار حرارتی چگالنده برج دفع 149
شکل 5-76) تاثیر تغییرات غلظت DEA بر بار حرارتی جوشاننده برج دفع 150
شکل 5-77) تاثیر تغییرات غلظت DEA بر مقدار آب جبرانی 150
شکل 5-78) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر توزیع دما در طول برج جذب 152
شکل 5-79) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر دمای سینی های 1 تا 10 برج جذب 153
شکل 5-80) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر دمای سینی های 11 تا 20 برج جذب 154
شکل 5-81) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر CO2 فاز گاز بر روی هر سینی برج جذب 155
شکل 5-82) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر H2S فاز گاز بر روی هر سینی برج جذب 155
شکل 5-83) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر CO2 فاز گاز روی سینی های 1 تا 10 برج جذب 156
شکل 5-84) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر CO2 فاز گاز روی سینی های 11 تا 20 برج جذب 157
شکل 5-85) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر H2S فاز گاز روی سینی های 1 تا 10 برج جذب 158
شکل 5-86) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر H2S فاز گاز روی سینی های 11 تا 20 برج جذب 159
شکل 5-87) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر توزیع دما در طول برج جذب 161
شکل 5-88) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر دمای سینی های 1 تا 10 برج جذب 162
شکل 5-89) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر دمای سینی های 11 تا 20 برج جذب 163
شکل 5-90) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر H2S فاز گاز بر روی هر سینی برج جذب 164
شکل 5-91) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر CO2 فاز گاز بر روی هر سینی برج جذب 164
شکل 5-92) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر H2S فاز گاز روی سینی های 1 تا 10 برج جذب 165
شکل 5-93) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر H2S فاز گاز روی سینی های 11 تا 20 برج جذب 166
شکل 5-94) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر CO2 فاز گاز روی سینی های 1 تا 10 برج جذب 167
شکل 5-95) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر CO2 فاز گاز روی سینی های 11 تا 20 برج جذب 168
شکل 5-96) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر توزیع دما در طول برج جذب 170
شکل 5-97) تاثیر دبی آمین بر دمای سینی های 1 تا 10 برج جذب 171
شکل 5-98) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر دمای سینی های 11 تا 20 برج جذب 172
شکل 5-99) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر H2S فاز گاز بر روی هر سینی برج جذب 173
شکل 5-100) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر CO2 فاز گاز بر روی هر سینی برج جذب 173
شکل 5-101) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر H2S فاز گاز روی سینی های 1 تا 10 برج جذب 174
شکل 5-102) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر H2S فاز گاز روی سینی های 11 تا 20 برج جذب 175
شکل 5-103) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر CO2 فاز گاز روی سینی های 1 تا 10 برج جذب 176
شکل 5-104) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر CO2 فاز گاز روی سینی های 11 تا 20 برج جذب 177
شکل 5-105) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر مقدار H2S جریان گاز خروجی از برج جذب 178
شکل 5-106) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر بر مقدار CO2 جریان گاز خروجی از برج جذب 178
شکل 5-107) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر مقدار H2O جریان گاز خروجی از برج جذب 179
شکل 5-108) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر دمای جریان 13 ورودی به مشعل 179
شکل 5-109) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر دبی جریان آمین غنی ورودی به برج دفع 180
شکل 5-110) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر دبی آب جبرانی 180
شکل 5-111) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر بار حرارتی خنک کننده گاز خروجی از برج دفع 181
شکل 5-112) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر بار حرارتی خنک کننده آمین رقیق ورودی به برج جذب 181
شکل 5-113) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر بار حرارتی جوشاننده برج دفع 182
شکل 5-114) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر بار حرارتی چگالنده برج دفع 182
شکل 5-115) تاثیر فشار آمین ورودی (psia) به برج جذب بر توزیع دما در طول برج جذب 183
شکل 5-116) تاثیر فشار آمین وروی به برج جذب بر دمای سینی های 1 تا 10 برج جذب 185
شکل 5-117) تاثیر فشار آمین وروی به برج جذب بر دمای سینی های 11 تا 20 برج جذب 186
شکل 5-118) تاثیر فشار آمین ورودی (psia) به برج جذب بر H2S فاز گاز بر روی هر سینی برج جذب 187
شکل 5-119) تاثیر فشار آمین ورودی (psia) به برج جذب بر CO2 فاز گاز بر روی هر سینی برج جذب 187
شکل 5-120) تاثیر فشار آمین ورودی به برج جذب بر H2S فاز گاز روی سینی های 1 تا 10 برج جذب 188
شکل 5-121) تاثیر فشار آمین ورودی به برج جذب بر H2S فاز گاز روی سینی های 11 تا 20 برج جذب 189
شکل 5-122) تاثیر فشار آمین ورودی به برج جذب بر CO2 فاز گاز روی سینی های 1 تا 10 برج جذب 190
شکل 5-123) تاثیر فشار آمین ورودی به برج جذب بر CO2 فاز گاز روی سینی های 11 تا 20 برج جذب 191
شکل 5-124) تاثیر فشار آمین ورودی (psia) به برج جذب بر توزیع دما در طول برج جذب 192
شکل 5-125) تاثیر فشار آمین وروی به برج جذب بر دمای سینی های 1 تا 10 برج جذب 193
شکل 5-126) تاثیر فشار آمین وروی به برج جذب بر دمای سینی های 11 تا 20 برج جذب 194
شکل 5-127) تاثیر فشار آمین ورودی (psia) به برج جذب بر H2S فاز گاز بر روی هر سینی برج جذب 195
شکل 5-128) تاثیر فشار آمین ورودی (psia) به برج جذب بر CO2 فاز گاز بر روی هر سینی برج جذب 195
شکل 5-129) تاثیر فشار آمین ورودی به برج جذب بر H2S فاز گاز روی سینی های 1 تا 10 برج جذب 196
شکل 5-130) تاثیر فشار آمین ورودی به برج جذب بر H2S فاز گاز روی سینی های 11 تا 20 برج جذب 197
شکل 5-131) تاثیر فشار آمین ورودی به برج جذب بر CO2 فاز گاز روی سینی های 1 تا 10 برج جذب 198
شکل 5-132) تاثیر فشار آمین ورودی به برج جذب بر CO2 فاز گاز روی سینی های 11 تا 20 برج جذب 199
فهرست جدولها
جدول2-1) خواص اصلي آمين ها 11
جدول 3-1) جدول مقايسه فرايندSelexol با ساير فرايندها 57
جدول 5-1) مقایسه نتایج شبیه سازی با جدول PFD های جریان های ارائه شده توسط شرکت سازنده 78
پیوستها
پیوست الف: PFD واحد شیرین ساز
پیوست ب:PFD واحد آماده سازی گاز
پیوست ج:جدول جریانهای پیوستهای الف و ب
چکیده
گازهايي كه از منابع نفتي و يا در صنايع گاز و پتروشيمي حاصل مي شوند داراي مقادير متفاوتي تركيبات اسيدي مانند سولفيد هيدروژن و دي اكسيدكربن مي باشد و به اين دليل اصطلاحاً گاز ترش ناميده مي شود . 
وجود CO2 به مقدار زياد و H2S به مقدار ناچيز در گاز باعث بروز اشكالات فراواني مي گردد ، از اينرو CO2 , H2S بايد از جريان گاز ترش حذف گردد . اين عمل نه تنها كيفيت گاز را افزايش مي دهد ، بلكه امكان بازيابي و فروش گوگرد را نيز ميسر مي سازد . 
در اين پروژه ابتدا به مروي بر روشهاي مختلف شيرين سازي پرداخته مي شود و پس از آن فرايندهاي شيرين سازي آمين را مورد بررسي قرار داده شود و پس از آن ساير فرايندهاي شيرين سازي مرور مي شوند . پس از آن به شبيه سازي كامل فرايند شيرين سازي پالايشگاه شهيدهاشمي نژاد توسط حلال DEA پرداخته مي شود و به دنبال آن تأثير پارامترهاي مؤثر بر عملكرد برج را بر كل فرايند و نيز برج جذب توسط دو حلال MDEA , DEA مورد بررسي قرار مي گيرند و در نهايت به بررسي و نتيجه گيري و ارائه پيشنهاد براي كارهاي بعدي پرداخته مي شود .
پیشگفتار
علاوه بر جدا کردن آب ، نفت و NGL يکي از مهمترين بخش هاي فرآوري گاز جدا کردن دي اکسيدکربن و گوگرد مي باشد. گازهايي كه از منابع نفتي حاصل مي شوند، عمدتا حاوي مقادير متفاوتي سولفيد هيدروژن و دي اكسيد كربن هستند. اين گاز طبيعي به دليل بوي بد حاصل از محتويات گوگردي آن «گاز ترش» ناميده مي شود.
وجود 2CO به مقدار زياد و H2S حتي به مقدار كم، باعث اشكالات فراواني مي شود. گاز ترش به علت محتويات گوگردي آن که مي تواند براي تنفس بسيار خطرناک و سمي باشد گاز نامطلوبي بوده و به شدت باعث خوردگي مي شود. علاوه بر اين گوگرد موجود در گاز ترش مي تواند استخراج شود و به عنوان محصول جانبي به فروش برسد. گوگرد موجود در گاز طبيعي به صورت سولفيد هيدروژن (H2S) مي باشد و معمولاً اگر محتويات سولفيد هيدروژن از ميزان 7/5 ميلي گرم در يک متر مکعب از گاز طبيعي بيشتر باشد گاز طبيعي ،گاز ترش ناميده مي شود. فرايند جدا کردن سولفيد هيدروژن از گاز ترش به طور معمول «شيرين سازي گاز» ناميده مي شود.
فرايند اوليه شيرين سازي گاز طبيعي ترش کاملاً شبيه فرايند هاي آب زدايي به کمک گليکول و جذب NGL مي باشد. اگر چه اکثراً شيرين سازي گاز ترش شامل فرايند جذب آميني مي باشد، ممکن است از خشک کننده هاي جامد مانند اسفنج هاي آهني براي جدا کردن سولفيد هيدروژن و دي اکسيد کربن استفاده مي شود. گوگرد مي تواند فروخته شود و يا اگر به عنصر سازنده اش تجزيه شود مورد استفاده قرار گيرد. عنصر گوگرد به شکل پودر زرد رنگي مي باشد که اغلب مي توان آن ها را به صورت تپه هاي بزرگي در نزديکي تاسيسات فرآوري گاز مشاهده کرد.
در این تحقیق در فصل اول به ارائه مقدمه ای در زمینه شیرین سازی گاز و نیز انواع روشهای آن پرداخته خواهد شد. پس از آن در فصل دوم به صورت اختصاصی به فرایندهای آمین پرداخته می شود و در فصل سوم به ارائه سایر روشهای شیرین سازی گاز پرداخته می شود. در فصل چهارم جهت مشاهده دقت نرم افزار HYSYS در شبیه سازی فرایند شیرین سازی این فرایند توسط این نرم افزار شبیه سازی می شود و نتایج آن با داده های موجود توسط شرکت سازنده مقایسه می گردد. در فصل پنجم به بررسی پارامترهای موثر روی برج جذب پرداخته می شود و در فصل ششم به بحث، نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد برای کارهای بعدی پرداخته می شود.

 

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید