شبیه سازی و بهینه سازی برجهای جذب آمین پالایشگاه گاز

کد محصول SH22 

تعداد صفحات: ۲۲۰ صفحه فایل وورد + ۶۰ اسلاید

قیمت: ۲۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست

همراه با فایل پاورپوینت

چکیده ‌ه
پیشگفتار ‌و
فصل اول: مقدمه ۱
فرایند کلی سیستم فرآورشی گاز ۱
کیفیت گاز شیرین استاندارد ۱
انواع روشهای تصفیه گاز ۲
جذب در فاز جامد ۲
جذب در فاز مایع ۳
عوامل موثر در انتخاب فرایند شیرین سازی ۴
فاکتورهای اقتصادی در تصفیه گاز ۵
فصل دوم: فرایندهای آمین ۶
مقدمه ۶
آلکانول آمین ها ۶
شیمی فرایند ۱۱
شرح کلی فرایند آمین ۱۲
وظایف دستگاهها در پالایشگاه گاز ۱۵
تفکیک گرهای گاز ترش ورودی ۱۵
برج تماس با آمین ۱۶
دستگاه تفکیک گر گاز شیرین ۱۶
مخزن انبساط آمین ۱۷
خنک کننده آمین ۱۷
برج احیاء آمین ۱۷
جوشاننده برج احیاء ۱۸
سردکننده سیستم برگشتی ۱۸
جداکننده و پمپ سیستم برگشتی ۱۸
صافی ها ۱۸
دستگاه ریکلیمر ۱۸
فرایندهای جدید آمین ۱۹
فرایند سولفینول (Sulfinol) 19
فرایند SNPA-DEA 21
فرایند Diglaycolamine 22
مقایسه آلکانول آمینها ۲۴
کاربردهای جذب انتخابی ۲۶
مشکلات عملیاتی واحدهای آمین ۲۷
خوردگی ۲۷
روشهای پیشگیری از خوردگی ۲۸
پدیده کف کنندگی ۳۰
اتلاف مواد شیمیایی ۳۲
حلالیت گازهای غیراسیدی ۳۳
نرسیدن به مشخصات معین در واحد ۳۳
واکنشهای غیر قابل احیاء ۳۴
کربنیل سولفید (COS) 34
ناخالصیهای بصورت ذرات جامد ۳۵
فصل سوم: سایر فرایندهای تصفیه ۳۷
مقدمه ۳۷
شیرین سازی بوسیله بسترهای جامد ۳۷
فرایندIron Oxide (Sponge) 37
غربال مولکولی (Molecular Sieves) 39
استفاده از غربالهای مولکولی برای شیرین سازی ۳۹
مکانیزم جذب ۴۱
فرایند حذف مرکاپتانها ۴۲
فرایند EFCO 42
احیاء ۴۴
فرایند سرد کردن ۴۵
پارامترهای موثر در جذب ۴۵
فرایند Lo-cat 48
حذف H2S از گاز طبیعی بوسیله Fe3+ (Lo-cat) 48
مقایسه روش Lo-Cat با روش Iron-Sponge 48
شرح فرایند Lo-Cat 49
روشهای جذب فیزیکی ۵۰
فرایند شیرین سازی از طریق جذب فیزیکی گازهای اسیدی ۵۰
فرایند Water Absorption 52
فرایند Fluor Solvent 53
فرایندSelexol 56
فرایند Purisol 58
فرایند Rectisol 59
فرایند Estasolvan 60
فرایند های کربنات ۶۱
فرایند کربنات داغ ۶۱
فرایند Split-stream 64
فرایند Two-Stage 64
فرایند Catacarb 65
فرایند Benfiled 65
فرایند DEA- Hot Carbonate 66
فرایندهای Giammarco- Vetrocoke 66
شیمی فرایند ۶۷
احیاء بوسیله بخار ۶۷
احیاء بوسیله هوا ۶۸
فرایند Seaboard 69
فرایند Vacuum Carbonate 70
فرایند Tripotassium Phosphate 71
فرایند Sodium Phenolate 71
فرایند Alkazid 71
فصل چهارم: شبیه سازی فرایند ۷۳
مقدمه ۷۳
شبیه سازی فرایند شیرین سازی گاز طبیعی توسط محلول آمین ۷۴
شرح فرایند : ۷۵
شبیه سازی فرایند حلال DEA : 75
فصل پنجم: بررسی پارامترهای موثر بر برج جذب و تحلیل شرایط بهینه آن ۸۷
مقدمه ۸۷
بررسی تغییرات دما در طول برج ۸۷
بررسی تغییرات فشار در طول برج ۹۰
بررسی تغییرات غلظت گازهای اسیدی در طول برج ۹۰
بررسی تاثیر پارامترهای طراحی ۹۲
تاثیر دمای آمین ورودی ۹۲
برج جذب با حلال DEA در فرایند ۹۲
برج جذب با حلال MDEA 105
تاثیر غلظت آمین ورودی ۱۱۴
برج جذب با حلال DEA 114
برج جذب با حلال MDEA 124
برج جذب با حلال DEA در فرایند ۱۳۴
تاثیر دبی آمین ورودی ۱۵۱
برج جذب با حلال DEA 151
برج جذب با حلال MDEA 160
برج جذب با حلال DEA در فرایند ۱۶۹
تاثیر فشار آمین ورودی ۱۸۳
برج جذب با حلال DEA 183
برج جذب با حلال MDEA 192
برج جذب با حلال DEA در فرایند ۲۰۰
فصل ششم: بررسی، نتیجه گیری و پیشنهاد ۲۰۱
مراجع. ۲۰۳
فهرست شکلها ۲۰۶
فهرست جدولها ۲۱۴
پیوستها ۲۱۵
پیوست الف: PFD واحد شیرین ساز ۲۱۵
پیوست ب:PFD واحد آماده سازی گاز ۲۱۵
پیوست ج:جدول جریانهای پیوستهای الف و ب ۲۱۵
فهرست شکلها
شکل۲-۱) نمونه ای از فرایند آمین ها ۷
شکل۲-۲) فرایند آلکانول آمین ها ۱۲
شکل ۲-۳) فرایند Sulfinol 20
شکل ۲-۴) فرایند DGA 23
شکل۳-۱) فرایند اکسید آهن ۳۸
شکل۳-۲) فرایند غربال مولکولی ۴۰
شکل۳-۳) مکانیزم جذب در فرایند غربال مولکولی ۴۱
شکل۳-۴) حذف مرکاپتانها ۴۲
شکل۳-۵) فرایند EFCO 43
شکل ۳-۶) فرایند شستشوی آب ۵۳
شکل ۳-۷) فرایند فلور ۵۵
شکل ۳-۸) فرایند Selexol 57
شکل ۳-۹) فرایند Purisol 59
شکل ۳-۱۰) فرایند Rectisol 60
شکل۳-۱۱) فرایند Estasolvan 61
شکل ۳-۱۲) فرایند شیرین سازی کربنات پتاسیم داغ ۶۳
شکل ۳-۱۳) فرایند Split-stream 64
شکل ۳-۱۴) فرایند ۲-stage 65
شکل ۳-۱۵) فرایند DEA- Hot Carbonate 66
شکل ۳-۱۶) فرایند G-V با احیاء بخار ۶۸
شکل ۳-۱۷) فرایند G-V با احیاء هوا ۶۹
شکل ۳-۱۸) فرایند Seaboard 70
شکل ۳-۱۹) فرایند Vacuum Carbonate 70
شکل ۳-۲۰) فرایند Tripotassium Phosphate 72
شکل ۴-۱) صفحه پارامترهای بازده برج جذب ۷۶
شکل ۴-۳) صفحه پارامترهای مشخصه برج دفع ۸۶
شکل ۵-۱) نمودار تغییرات دما در طول برج جذب با جریان گاز ترش ورودی با گاز اسیدی زیاد]مرجع ۴[ ۸۸
شکل ۵-۲) نمودار تغییرات دما در طول برج جذب با جریان گاز ترش ورودی با گاز اسیدی کم]مرجع ۴[ ۸۹
شکل ۵-۳) تغییرات دما در برج جذب حاوی حلال DEA و MDEA 89
شکل ۵-۴) تغییرات فشار در برج جذب حاوی حلال DEA و MDEA 90
شکل ۵-۵) تغییرات غلظت H2S در فاز گاز برج جذب حاوی حلال DEA و MDEA 91
شکل ۵-۶) تغییرات غلظت CO2 در فاز گاز برج جذب حاوی حلال DEA و MDEA 91
شکل ۵-۷) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر توزیع دما در طول برج جذب ۹۳
شکل ۵-۸) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر دمای سینیهای ۱ و ۱۹ برج جذب ۹۴
شکل ۵-۹) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر توزیع H2S در فاز گاز در طول برج جذب ۹۵
شکل ۵-۱۰) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر H2S فاز گاز بر روی هر سینی برج جذب ۹۶
شکل ۵-۱۱) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر توزیع CO2 در فاز گاز در طول برج جذب ۹۷
شکل ۵-۱۲) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر CO2 فاز گاز بر روی هر سینی برج جذب ۹۸
شکل ۵-۱۳) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر بار حرارتی خنک کننده آمین رقیق ۹۹
شکل ۵-۱۴) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر دمای جریان آمین غنی و دمای گاز خروجی از برج جذب ۹۹
شکل ۵-۱۵) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر مقدار آب جریان گاز خروجی از برج جذب ۱۰۰
شکل ۵-۱۶) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر مقدار H2S جریان گاز خروجی از برج جذب ۱۰۰
شکل ۵-۱۷) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر مقدار CO2 جریان گاز خروجی از برج جذب ۱۰۱
شکل ۵-۱۸) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر بار حرارتی خنک کننده گاز خروجی از برج جذب ۱۰۱
شکل ۵-۱۹) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر مقدار آب جبرانی ۱۰۲
شکل ۵-۲۰) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر دمای جریان ورودی به مشعل۱۳ ۱۰۲
شکل ۵-۲۱) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر مقدار آب خروجی از جریان ورودی به مشعل۱۳ ۱۰۳
شکل ۵-۲۲) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر بار حرارتی چگالنده برج دفع ۱۰۳
شکل ۵-۲۳) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر بار حرارتی جوشاننده برج دفع ۱۰۴
شکل ۵-۲۴) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر توزیع دما در طول برج جذب ۱۰۶
شکل ۵-۲۵) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر دمای سینیهای ۱ و ۱۹ برج جذب ۱۰۷
شکل ۵-۲۶) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر توزیع H2S در فاز گاز در طول برج جذب ۱۰۸
شکل ۵-۲۷) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر H2S فاز گاز بر روی هر سینی های ۱ تا ۱۰ برج جذب ۱۰۹
شکل ۵-۲۸) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر H2S فاز گاز بر روی هر سینی های ۱۱ تا ۲۰ برج جذب ۱۱۰
شکل ۵-۲۹) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر توزیع CO2 در فاز گاز در طول برج جذب ۱۱۱
شکل ۵-۳۰) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر CO2 فاز گاز بر روی هر سینی های ۱ تا ۱۰ برج جذب ۱۱۲
شکل ۵-۳۱) تاثیر دمای آمین ورودی به برج جذب بر CO2 فاز گاز بر روی هر سینی های ۱۱ تا ۲۰ برج جذب ۱۱۳
شکل ۵-۳۲) تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر توزیع دما در طول برج جذب ۱۱۵
شکل ۵-۳۳) تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر نحوه توزیع دما در سینی های ۱۸, ۱۹ . ۲۰ برج جذب ۱۱۶
شکل ۵-۳۴) تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر دمای سینی های ۱ تا ۱۰ برج جذب ۱۱۷
شکل ۵-۳۵) تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر دمای سینی های ۱۱ تا ۲۰ برج جذب ۱۱۸
شکل ۵-۳۶) تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر H2S فاز گاز بر روی هر سینی برج جذب ۱۱۹
شکل ۵-۳۷) تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر CO2 فاز گاز بر روی هر سینی برج جذب ۱۱۹
شکل ۵-۳۸) تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر H2S فاز گاز روی سینی های ۱ تا ۱۰ برج جذب ۱۲۰
شکل ۵-۳۹) تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر H2S فاز گاز روی سینی های ۱۱ تا ۲۰ برج جذب ۱۲۱
شکل ۵-۴۰) تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر CO2 فاز گاز روی سینی های ۱ تا ۱۰ برج جذب ۱۲۲
شکل ۵-۴۱) تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر CO2 فاز گاز روی سینی های ۱۱ تا ۲۰ برج جذب ۱۲۳
شکل ۵-۴۲)تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر توزیع دما در طول برج جذب ۱۲۵
شکل ۵-۴۳)تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر نحوه توزیع دما در سینی های ۱۸, ۱۹ . ۲۰ برج جذب ۱۲۶
شکل ۵-۴۴)تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر دمای سینی های ۱ تا ۱۰ برج جذب ۱۲۷
شکل ۵-۴۵)تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر دمای سینی های ۱۱ تا ۲۰ برج جذب ۱۲۸
شکل ۵-۴۶)تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر H2S فاز گاز بر روی هر سینی برج جذب ۱۲۹
شکل ۵-۴۷)تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر CO2 فاز گاز بر روی هر سینی برج جذب ۱۲۹
شکل ۵-۴۸)تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر H2S فاز گاز روی سینی های ۱ تا ۱۰ برج جذب ۱۳۰
شکل ۵-۴۹)تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر H2S فاز گاز روی سینی های ۱۱ تا ۲۰ برج جذب ۱۳۱
شکل ۵-۵۰)تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر CO2 فاز گاز روی سینی های ۱ تا ۱۰ برج جذب ۱۳۲
شکل ۵-۵۱)تاثیر غلظت آمین ورودی به برج جذب بر CO2 فاز گاز روی سینی های ۱۱ تا ۲۰ برج جذب ۱۳۳
شکل ۵-۵۲)تاثیر غلظت آمین بر توزیع دما در طول برج جذب ۱۳۵
شکل ۵-۵۳)تاثیر غلظت آمین بر دمای سینی های ۱ تا ۱۰ برج جذب ۱۳۶
شکل ۵-۵۴)تاثیر غلظت آمین بر دمای سینی های ۱۱ تا ۲۰ برج جذب ۱۳۷
شکل ۵-۵۵)تاثیر غلظت آمین بر CO2 فاز گاز بر روی هر سینی برج جذب ۱۳۸
شکل ۵-۵۶)تاثیر غلظت آمین بر H2S فاز گاز بر روی هر سینی برج جذب ۱۳۸
شکل ۵-۵۷)تاثیر غلظت آمین بر H2S فاز گاز روی سینی های ۱ تا ۱۰ برج جذب ۱۳۹
شکل ۵-۵۸)تاثیر غلظت آمین بر H2S فاز گاز روی سینی های ۱۱ تا ۲۰ برج جذب ۱۴۰
شکل ۵-۵۹)تاثیر غلظت آمین بر CO2 فاز گاز روی سینی های ۱ تا ۱۰ برج جذب ۱۴۱
شکل ۵-۶۰)تاثیر غلظت آمین بر CO2 فاز گاز روی سینی های ۱۱ تا ۲۰ برج جذب ۱۴۲
شکل ۵-۶۱) تاثیر تغییرات غلظت DEA جریان ۱۵ بر غلظت DEA ورودی به برج جذب ۱۴۳
شکل ۵-۶۲) تاثیر تغییرات غلظت DEA بر مقدار H2S گاز خروجی از برج جذب ۱۴۳
شکل ۵-۶۳) تاثیر تغییرات غلظت DEA بر مقدار CO2 گاز خروجی از برج جذب ۱۴۴
شکل ۵-۶۴) تاثیر تغییرات غلظت DEA بر مقدار H2O گاز خروجی از برج جذب ۱۴۴
شکل ۵-۶۵) تاثیر تغییرات غلظت DEA بر دمای آمین غنی خروجی از برج جذب ۱۴۵
شکل ۵-۶۶) تاثیر تغییرات غلظت DEA بر مقدار CO2 آمین غنی خروجی از برج جذب ۱۴۵
شکل ۵-۶۷) تغییرات غلظت DEA بر مقدار H2Sآمین غنی خروجی از برج جذب ۱۴۶
شکل ۵-۶۸) تاثیر تغییرات غلظت DEA بر مقدار CO2 گاز تصفیه شده خروجی از واحد شیرین سازی ۱۴۶
شکل ۵-۶۹) تاثیر تغییرات غلظت DEA بر مقدار H2S گاز تصفیه شده خروجی از واحد شیرین سازی ۱۴۷
شکل ۵-۷۰) تاثیر تغییرات غلظت DEA بر دمای آمین تصفیه شده خروجی از برج دفع ۱۴۷
شکل ۵-۷۱) تاثیر تغییرات غلظت DEA بر بار حرارتی خنک کننده آمین ورودی به برج جذب ۱۴۸
شکل ۵-۷۲) تاثیر تغییرات غلظت DEA بر مقدار H2S جریان آمین رقیق ورودی به برج جذب ۱۴۸
شکل ۵-۷۳) تاثیر تغییرات غلظت DEA بر مقدار CO2 جریان آمین رقیق ورودی به برج جذب ۱۴۸
شکل ۵-۷۴) تاثیر تغییرات غلظت DEA بر بار حرارتی خنک کننده گاز خروجی از برج جذب ۱۴۹
شکل ۵-۷۵) تاثیر تغییرات غلظت DEA بر بار حرارتی چگالنده برج دفع ۱۴۹
شکل ۵-۷۶) تاثیر تغییرات غلظت DEA بر بار حرارتی جوشاننده برج دفع ۱۵۰
شکل ۵-۷۷) تاثیر تغییرات غلظت DEA بر مقدار آب جبرانی ۱۵۰
شکل ۵-۷۸) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر توزیع دما در طول برج جذب ۱۵۲
شکل ۵-۷۹) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر دمای سینی های ۱ تا ۱۰ برج جذب ۱۵۳
شکل ۵-۸۰) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر دمای سینی های ۱۱ تا ۲۰ برج جذب ۱۵۴
شکل ۵-۸۱) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر CO2 فاز گاز بر روی هر سینی برج جذب ۱۵۵
شکل ۵-۸۲) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر H2S فاز گاز بر روی هر سینی برج جذب ۱۵۵
شکل ۵-۸۳) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر CO2 فاز گاز روی سینی های ۱ تا ۱۰ برج جذب ۱۵۶
شکل ۵-۸۴) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر CO2 فاز گاز روی سینی های ۱۱ تا ۲۰ برج جذب ۱۵۷
شکل ۵-۸۵) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر H2S فاز گاز روی سینی های ۱ تا ۱۰ برج جذب ۱۵۸
شکل ۵-۸۶) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر H2S فاز گاز روی سینی های ۱۱ تا ۲۰ برج جذب ۱۵۹
شکل ۵-۸۷) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر توزیع دما در طول برج جذب ۱۶۱
شکل ۵-۸۸) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر دمای سینی های ۱ تا ۱۰ برج جذب ۱۶۲
شکل ۵-۸۹) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر دمای سینی های ۱۱ تا ۲۰ برج جذب ۱۶۳
شکل ۵-۹۰) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر H2S فاز گاز بر روی هر سینی برج جذب ۱۶۴
شکل ۵-۹۱) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر CO2 فاز گاز بر روی هر سینی برج جذب ۱۶۴
شکل ۵-۹۲) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر H2S فاز گاز روی سینی های ۱ تا ۱۰ برج جذب ۱۶۵
شکل ۵-۹۳) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر H2S فاز گاز روی سینی های ۱۱ تا ۲۰ برج جذب ۱۶۶
شکل ۵-۹۴) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر CO2 فاز گاز روی سینی های ۱ تا ۱۰ برج جذب ۱۶۷
شکل ۵-۹۵) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر CO2 فاز گاز روی سینی های ۱۱ تا ۲۰ برج جذب ۱۶۸
شکل ۵-۹۶) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر توزیع دما در طول برج جذب ۱۷۰
شکل ۵-۹۷) تاثیر دبی آمین بر دمای سینی های ۱ تا ۱۰ برج جذب ۱۷۱
شکل ۵-۹۸) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر دمای سینی های ۱۱ تا ۲۰ برج جذب ۱۷۲
شکل ۵-۹۹) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر H2S فاز گاز بر روی هر سینی برج جذب ۱۷۳
شکل ۵-۱۰۰) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر CO2 فاز گاز بر روی هر سینی برج جذب ۱۷۳
شکل ۵-۱۰۱) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر H2S فاز گاز روی سینی های ۱ تا ۱۰ برج جذب ۱۷۴
شکل ۵-۱۰۲) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر H2S فاز گاز روی سینی های ۱۱ تا ۲۰ برج جذب ۱۷۵
شکل ۵-۱۰۳) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر CO2 فاز گاز روی سینی های ۱ تا ۱۰ برج جذب ۱۷۶
شکل ۵-۱۰۴) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر CO2 فاز گاز روی سینی های ۱۱ تا ۲۰ برج جذب ۱۷۷
شکل ۵-۱۰۵) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر مقدار H2S جریان گاز خروجی از برج جذب ۱۷۸
شکل ۵-۱۰۶) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر بر مقدار CO2 جریان گاز خروجی از برج جذب ۱۷۸
شکل ۵-۱۰۷) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر مقدار H2O جریان گاز خروجی از برج جذب ۱۷۹
شکل ۵-۱۰۸) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر دمای جریان ۱۳ ورودی به مشعل ۱۷۹
شکل ۵-۱۰۹) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر دبی جریان آمین غنی ورودی به برج دفع ۱۸۰
شکل ۵-۱۱۰) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر دبی آب جبرانی ۱۸۰
شکل ۵-۱۱۱) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر بار حرارتی خنک کننده گاز خروجی از برج دفع ۱۸۱
شکل ۵-۱۱۲) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر بار حرارتی خنک کننده آمین رقیق ورودی به برج جذب ۱۸۱
شکل ۵-۱۱۳) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر بار حرارتی جوشاننده برج دفع ۱۸۲
شکل ۵-۱۱۴) تاثیر دبی آمین ورودی به برج جذب بر بار حرارتی چگالنده برج دفع ۱۸۲
شکل ۵-۱۱۵) تاثیر فشار آمین ورودی (psia) به برج جذب بر توزیع دما در طول برج جذب ۱۸۳
شکل ۵-۱۱۶) تاثیر فشار آمین وروی به برج جذب بر دمای سینی های ۱ تا ۱۰ برج جذب ۱۸۵
شکل ۵-۱۱۷) تاثیر فشار آمین وروی به برج جذب بر دمای سینی های ۱۱ تا ۲۰ برج جذب ۱۸۶
شکل ۵-۱۱۸) تاثیر فشار آمین ورودی (psia) به برج جذب بر H2S فاز گاز بر روی هر سینی برج جذب ۱۸۷
شکل ۵-۱۱۹) تاثیر فشار آمین ورودی (psia) به برج جذب بر CO2 فاز گاز بر روی هر سینی برج جذب ۱۸۷
شکل ۵-۱۲۰) تاثیر فشار آمین ورودی به برج جذب بر H2S فاز گاز روی سینی های ۱ تا ۱۰ برج جذب ۱۸۸
شکل ۵-۱۲۱) تاثیر فشار آمین ورودی به برج جذب بر H2S فاز گاز روی سینی های ۱۱ تا ۲۰ برج جذب ۱۸۹
شکل ۵-۱۲۲) تاثیر فشار آمین ورودی به برج جذب بر CO2 فاز گاز روی سینی های ۱ تا ۱۰ برج جذب ۱۹۰
شکل ۵-۱۲۳) تاثیر فشار آمین ورودی به برج جذب بر CO2 فاز گاز روی سینی های ۱۱ تا ۲۰ برج جذب ۱۹۱
شکل ۵-۱۲۴) تاثیر فشار آمین ورودی (psia) به برج جذب بر توزیع دما در طول برج جذب ۱۹۲
شکل ۵-۱۲۵) تاثیر فشار آمین وروی به برج جذب بر دمای سینی های ۱ تا ۱۰ برج جذب ۱۹۳
شکل ۵-۱۲۶) تاثیر فشار آمین وروی به برج جذب بر دمای سینی های ۱۱ تا ۲۰ برج جذب ۱۹۴
شکل ۵-۱۲۷) تاثیر فشار آمین ورودی (psia) به برج جذب بر H2S فاز گاز بر روی هر سینی برج جذب ۱۹۵
شکل ۵-۱۲۸) تاثیر فشار آمین ورودی (psia) به برج جذب بر CO2 فاز گاز بر روی هر سینی برج جذب ۱۹۵
شکل ۵-۱۲۹) تاثیر فشار آمین ورودی به برج جذب بر H2S فاز گاز روی سینی های ۱ تا ۱۰ برج جذب ۱۹۶
شکل ۵-۱۳۰) تاثیر فشار آمین ورودی به برج جذب بر H2S فاز گاز روی سینی های ۱۱ تا ۲۰ برج جذب ۱۹۷
شکل ۵-۱۳۱) تاثیر فشار آمین ورودی به برج جذب بر CO2 فاز گاز روی سینی های ۱ تا ۱۰ برج جذب ۱۹۸
شکل ۵-۱۳۲) تاثیر فشار آمین ورودی به برج جذب بر CO2 فاز گاز روی سینی های ۱۱ تا ۲۰ برج جذب ۱۹۹
فهرست جدولها
جدول۲-۱) خواص اصلی آمین ها ۱۱
جدول ۳-۱) جدول مقایسه فرایندSelexol با سایر فرایندها ۵۷
جدول ۵-۱) مقایسه نتایج شبیه سازی با جدول PFD های جریان های ارائه شده توسط شرکت سازنده ۷۸
پیوستها
پیوست الف: PFD واحد شیرین ساز
پیوست ب:PFD واحد آماده سازی گاز
پیوست ج:جدول جریانهای پیوستهای الف و ب
چکیده
گازهایی که از منابع نفتی و یا در صنایع گاز و پتروشیمی حاصل می شوند دارای مقادیر متفاوتی ترکیبات اسیدی مانند سولفید هیدروژن و دی اکسیدکربن می باشد و به این دلیل اصطلاحاً گاز ترش نامیده می شود .
وجود CO2 به مقدار زیاد و H2S به مقدار ناچیز در گاز باعث بروز اشکالات فراوانی می گردد ، از اینرو CO2 , H2S باید از جریان گاز ترش حذف گردد . این عمل نه تنها کیفیت گاز را افزایش می دهد ، بلکه امکان بازیابی و فروش گوگرد را نیز میسر می سازد .
در این پروژه ابتدا به مروی بر روشهای مختلف شیرین سازی پرداخته می شود و پس از آن فرایندهای شیرین سازی آمین را مورد بررسی قرار داده شود و پس از آن سایر فرایندهای شیرین سازی مرور می شوند . پس از آن به شبیه سازی کامل فرایند شیرین سازی پالایشگاه شهیدهاشمی نژاد توسط حلال DEA پرداخته می شود و به دنبال آن تأثیر پارامترهای مؤثر بر عملکرد برج را بر کل فرایند و نیز برج جذب توسط دو حلال MDEA , DEA مورد بررسی قرار می گیرند و در نهایت به بررسی و نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد برای کارهای بعدی پرداخته می شود .
پیشگفتار
علاوه بر جدا کردن آب ، نفت و NGL یکی از مهمترین بخش های فرآوری گاز جدا کردن دی اکسیدکربن و گوگرد می باشد. گازهایی که از منابع نفتی حاصل می شوند، عمدتا حاوی مقادیر متفاوتی سولفید هیدروژن و دی اکسید کربن هستند. این گاز طبیعی به دلیل بوی بد حاصل از محتویات گوگردی آن «گاز ترش» نامیده می شود.
وجود ۲CO به مقدار زیاد و H2S حتی به مقدار کم، باعث اشکالات فراوانی می شود. گاز ترش به علت محتویات گوگردی آن که می تواند برای تنفس بسیار خطرناک و سمی باشد گاز نامطلوبی بوده و به شدت باعث خوردگی می شود. علاوه بر این گوگرد موجود در گاز ترش می تواند استخراج شود و به عنوان محصول جانبی به فروش برسد. گوگرد موجود در گاز طبیعی به صورت سولفید هیدروژن (H2S) می باشد و معمولاً اگر محتویات سولفید هیدروژن از میزان ۷/۵ میلی گرم در یک متر مکعب از گاز طبیعی بیشتر باشد گاز طبیعی ،گاز ترش نامیده می شود. فرایند جدا کردن سولفید هیدروژن از گاز ترش به طور معمول «شیرین سازی گاز» نامیده می شود.
فرایند اولیه شیرین سازی گاز طبیعی ترش کاملاً شبیه فرایند های آب زدایی به کمک گلیکول و جذب NGL می باشد. اگر چه اکثراً شیرین سازی گاز ترش شامل فرایند جذب آمینی می باشد، ممکن است از خشک کننده های جامد مانند اسفنج های آهنی برای جدا کردن سولفید هیدروژن و دی اکسید کربن استفاده می شود. گوگرد می تواند فروخته شود و یا اگر به عنصر سازنده اش تجزیه شود مورد استفاده قرار گیرد. عنصر گوگرد به شکل پودر زرد رنگی می باشد که اغلب می توان آن ها را به صورت تپه های بزرگی در نزدیکی تاسیسات فرآوری گاز مشاهده کرد.
در این تحقیق در فصل اول به ارائه مقدمه ای در زمینه شیرین سازی گاز و نیز انواع روشهای آن پرداخته خواهد شد. پس از آن در فصل دوم به صورت اختصاصی به فرایندهای آمین پرداخته می شود و در فصل سوم به ارائه سایر روشهای شیرین سازی گاز پرداخته می شود. در فصل چهارم جهت مشاهده دقت نرم افزار HYSYS در شبیه سازی فرایند شیرین سازی این فرایند توسط این نرم افزار شبیه سازی می شود و نتایج آن با داده های موجود توسط شرکت سازنده مقایسه می گردد. در فصل پنجم به بررسی پارامترهای موثر روی برج جذب پرداخته می شود و در فصل ششم به بحث، نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد برای کارهای بعدی پرداخته می شود.