مکان یابی سیستم های قدرت و توزیع و نیروگاه ها در محیط GIS

کد محصول BR288

تعداد صفحات: ۹۴ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول (GIS)
آشنایی مختصر با GIS  ۳
مقدمه ای بر GIS   ۴
تاریخچه ایجاد GIS  ۵
عناصر اصلی تشکیل دهنده سیستمهای اطلاعات جغرافیایی  ۶
منابع اطلاعات جغرافیایی ، ورودی GIS   ۸
فرآیند تحلیل اطلاعات در سیستم جغرافیایی   ۱۲
کاربردها و توانایی های سیستم  های اطلاعات جغرافیایی   ۱۵
روش و مدل پژوهش  ۱۶
گردآوری اطلاعات   ۱۶
اطلاعات مکانی لازم برای ورود به سیستم  ۱۸
خروجی ها   ۱۹
نقشه های موضوعی و نمودارها  ۲۰
جداول   ۲۱

فصل دوم
مکانیابی در GIS  ۲۳

فصل سوم
سیستم های انتقال قدرت   ۲۵
خلاصه ای بر تاریخجه برق  ۲۶
آشنایی با مفهوم انتقال و توزیع  ۲۷
اجزا تشکیل دهنده پست  ۲۹
جبران کننده های توان راکتیو و انواع توان راکتیو  ۳۱
اصول کار ترانسفورماتور  ۳۲
حفاظت های ترانس  ۳۵
انواع زمین کردن  ۳۶
ولتاژهای کمکی  ۳۷
اندازه گیری  ۳۸
اینترلاکها  ۳۹
حفاظت  ۴۱
عملکرد رله بوخهلتس  ۴۲
سیستم آلارم  ۴۳
انواع شین و شین بندی در پست انتقال توزیع  ۴۵
تاسیسات شبکه انتقال  ۴۵
توسعه شبکه های انتقال و فوق توزیع  ۴۶
اصلاح و بهینه سازی شبکه های انتقال و فوق توزیع  ۴۶
برنامه میان مدت بهبود پایداری و افزایش ایمنی شبکه  ۴۸
تعمیرات خطوط انتقال نیرو  ۴۸
تجهیزات خطوط و پست ها ی انتقال و فوق توزیع  ۴۹
تعیین مسیر خطوط هوایی توزیع  ۵۰

فصل چهارم
نیروگاه ها  ۵۳
شرایط احداث نیروگاه حرارتی  ۵۱

فصل پنجم
مکان یابی سیستم های انتقال قدرت و نیروگاه ها در محیط  GIS   ۵۶
تجزیه و تحلیل  ۵۷
پروژه پیاده ساز ی سیستم اطلاعات جغرافیایی شبکه
انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه ای استان فارس  ۶۰

منابع و ماخذ   ۹۳