طراحی و ساخت سیستم اعلان و اطفاء حریق

کد محصول BR283

تعداد صفحات: ۴۴ صفحه فایل WORD

قیمت: ۶۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب:
فصل یکم- سنسورها
۱-۱ سنسوردما
۲-۱ سنسور گاز
فصل دوم-میکروکنترولر در سیستم
۱-۲ مختصری از میکروکنترولر
۲-۲ خصوصیات میکرو کنترلر
۳-۲ ترکیب پایه
۴-۲ بلوک دیاگرام
۵-۲ توصیف پایه ها
۶-۲ هسته مرکزی
۷-۲ حافظه میکروکنترولر
۸-۲مبدل آنالوگ به دیجیتال
۹-۲ کانال ADC
۱۰-۲ حذف نویز آنالوگ
۱۱-۲ تراشه
۱۲-۲ برسی
مراجع
پیوست۱ اطلاعات فنی عناصر سیستم اعلان واطفاء حریق
پ ۱-۱ اطلاعات سنسورگاز
پ۲-۱ اطلاعات سنسور دما
پ۳-۱ اطلاعات میکروکنترولر

فهرست شکلها :
شکل۱-۱ اشکال مختلف سنسور دما
شکل۲-۱ اشکال ظاهری انواع سنسورهای گاز
شکل۳-۱ مدار داخلی
شکل۴-۱ سنسورها ودتکتورهای موجود در بازار
شکل۵-۱ راه اندازی وبایاس سنسور گاز
شکل۱-۲ پایه های میکروکنترولر
شکل۲-۲ مدار داخلی میکروکنترولر
شکل۳-۲ شکل واحد کنترل کلاک میکرو
شکل۱-۳ شماتیک سیستم اعلان واطفاء حریق
شکل۲-۳ پشت فیبر سیستم اعلان واطفاء حریق
فهرست جدول ها:
جدول۱-۱ ولتاز آستانه پایه ریست
جدول۲-۱ منابع کلاک
جدول۳-۱ اسامی وپایه RS232
جدول۴-۱ پایه های نمایشگر