معرفی نیروگاه های با سوخت پاک

کد محصول BR184

تعداد صفحات: ۱۱۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۲۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول:انرژی های پاک و ضرورت توسعه آن
مقدمه
معرفی بعضی از انواع انرژی های پاک

فصل دوم: نیروگاه های بادی
مقدمه
تاریخچه
مزایای انرژی بادی
معایب انرژیبادی
انواع نیروگاه های بادی

فصل سوم: نیروگاه های هسته ای
مقدمه
تاریخچه
نحوه فرآیند تولیدو بهره برداری این نوع انرژی
نمودار چرخه سوخت هسته‌ای
نحوه کنترل انرژی تولید شده در نیروگاه
مزایای نیروگاه های اتمی
معایب نیروگاه های اتمی
حادثه چرنوبیل
برنامه هسته ای ایران
فرآیند عملیاتی نیروگاه اتمی بوشهر
ساختمان نیروگاه اتمی بوشهر
نیروگاه اتمی بوشهر و محیط زیست

فصل چهارم: نیروگاه های آبی
مقدمه
تاریخچه
فرآیند تولید و بهره برداری از انرژی آبی
ساختمان برقی نیروگاه های آبی
دسته بندی توربین هابر اساس ارتفاع ریزش آب
مزایای نیروگاه های آبی
معایب نیروگاه های آبی
جایگاه انرژی برق در عرصه جهانی و ملی
انرژی برق آبی در ایران

فصل پنجم: نیروگاه های خورشیدی
مقدمه
تاریخچه
نحوه فرآیند تولید و بهره برداری انرژی خورشیدی
مصارف وکاربردهای فتوولتائیک
انواع نیروگاههای خورشیدی
نیروگاههای حرارتی خورشید از نوع سهموی خطی
نیروگاه‌های حرارتی از نوع بشقابی
نیروگاههای حرارتی از نوع دریافت کننده مرکزی
مزایای نیروگاه های خورشیدی
معایب نیروگاه های خورشیدی

فصل ششم: نیروگاه های زمین گرمائی
مقدمه
تاریخچه.
نحوه فرآیند تولید و بهره برداری این نیروگاهها
نیروگاه خشک
نیروگاه بخار حاصل از آب داغ
نیروگاه ترکیبی بخار و آب داغ
نیروگاه زمین گرمایی تبخیر آنی
نیروگاه زمین گرمایی با چرخه دو مداره(باینری)
مزایای نیروگاه های زمین گرمائی
معایب نیروگاه های زمین گرمائی
انرژی گرمائی زمین در عرصه جهانی
انرژی گرمائی زمین در ایران

فصل هفتم: نیروگاه های زیست توده ای
مقدمه
چهار روش تولید انرژی از طریق زیست توده
مزایای نیروگاه های زیست توده
معایب نیروگاه های زیست توده
انرژی زیست توده در ایالات متحده
انرژی زیست توده در عرصه ملی

فصل هشتم: نیروگاه های اقیانوسی
انرژی جزر و مد
انرژی موج
انرژی جریانهای آب در اعماق اقیانوس
انرژی حاصل از پدیده اُسموز

نتیجه گیری
منابع و مأخذ