مروری بر عیب یابی کابل ها

کد محصول BR164

تعداد صفحات: ۱۷۰صفحه فایل WORD

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

بخش اول
آموزش عیب یابی کابل
تعمیرات و نگهداری:
دستگاههایی با ویژگی برتر
درباره تعین محل عیب های کابل بیش از پیش بغرنج
دقت عملیات تعین محل مقدماتی عیب
پیشرفت و تکامل عمده
تعیین محل عیب های کابل بیش از پیش بغرنج و پیچیده

بخش دوم
آزمایش و تعیین محل عیب
روش فرکانس صوتی
آزمایش و تعیین محل عیب
قانون انعکاس
پدیده های ناشی از جرقه
نوسان با تحریک داخلی
روش موج با تحریک خارجی
سنجش به طریق روش موج
روش جریان ناشی از نیروی محرکه آنی(شوک الکتریکی)

بخش سوم
روشهای نوین آزمایش کابلهای فشار متوسط وساخت آن
کابلهای پلاستیکی
کابلهای pvc
کابلهای PE
شیوه ساخت کابل های پلاستیکی بطور اختصار
روش کراس لینک کردن کابل ها
انجام عملیات تست طبق آئین نامه های VDE
۲-۳:دستگاه تست رزونانس:
۳-۳: سیستم تست VLF (VERY LOW FRQUENCY)
کابل با استفاده از روشIRCA

بخش چهارم
روشهای عیب یابی کابلهای برق
عمق یابی کابل DEEP OF THE CABEL
نیازهای اولیه فراگیری فنون عیب یابی NEEDS OF LEARNING
کار با دستگاه OPRATION
خصوصیات مورد انتظار از فرد عیب یاب OPRATOR
دستگاه تولید کننده ولتاژ بالا  HITH VOLTAGE TEST UNIT
دستگاه تولید ولتاژ بالا با فرکانس کم VLF 0.1 HZ
دستگاه پایدار کننده آرگ  ARC STABILIZING UNIT
دستگاه انعکاس پالس PULSE REFLECTION INSTRUMENT
دستگاه فرستنده صوتی AUDIO FREQUENCY GENERATOR
دستگاه مولد ضربه ایSHOCK DISCHARGE GENERATOR
دستگاه آشکار ساز عیوب شیلد SHEATH FAULT LOCATOR
دستگاه کابل سوز BURN DOWN INSTRUMENT
کابل CABEL
تعریف کابل:
امپدانس کابلIMPEDANCE OF THE CABEL
سرعت انتشار موج در کابل
تست
نوع عیب-مقاومت-ولتاژعیب
پیدا کردن مسیر – عمق – مفصل و غیره PINPOINT LOCATION
پیدا کردن نقطه عیب ACOUSTIC METHOD
دستگاههای تستTEST INSTRUMENT
تشریح مدار به طور مختصر:
میگرMEGGER
مولتی مترMULTIMETER
کیفیت اتصال FAULT QUALIFICATION
برگی یا قطع BREAK
اتصالی با مقاومت کم LOW RESISTANCE
اتصالی با مقاومت بالا HIGH RESISTANCE
اتصالات لحظه ایFLASHING FAULT
اتصال شیلد SHEATH FAULT
ولتاژ نقطه اتصال
گروه اول:
اتصالی با مقاومت صفر اهم RF=0 OHM   SHORT
گروه دوم:
اتصالی با مقاومت بی نهایت RF=>>10  M  OHM  (BREAK
گروه سوم:
اتصالی با مقائمت کم۱۰ گروه چهارم:
اتصالی با مقاومت بالا ۳۰۰<rf گروه پنجم:
اتصالهای لحظه ای RF>>10*Z       FLASHING
گروه ششم:
اتصالی های مربوط به پوسته کابل SHEATH FAULT
عیب یابی شیلد کابل هاSHEATH FAULT
روش افت ولتاژ مستقیم  STEP VOLTAGE  DC
روش افت ولتاژ متناوب   STEP VOLTAGE  AC
تعیین نقطه عیب برای مقاومت صفر اهم   rf=0  ohm
تعیین نقطه عیب برای مقاومت کمتر از ۱۰ اهم  rf<10  ohm
روش پایداری آرک ARC STABILISATION
روش جریانیCURRENT IMPULSE
روش افت ولتاژ VOLTAGE DECAY
دستگاه مولد ضربه ای    SHOCK DISCHARGE GENERATOR  (S.W.G )
نقطه یابی حوزه های صوتی PINPONTING – SOUND FIELD
روش پیدا کردن نقطه عیب درRF<10  OHM    LOW RESISTANCE FAULT
شکل زیر روش توئیست برای پیدا کردن دو فاز اتصال را نشان می دهد.
روش پیدا کردن نقطه اتصال کوتاه RF=0     OHM   SHORT
روش پیدا کردن نقطه اتصال کوتاه بین فاز و پوسته  فرستنده صوتی  AUDIO FREQUENCY
روش مینیممMINIMUM  SIGNAL
روش ماکزیمم MAXIMUN SIGNAL
روش اتصال فرستنده صوتی به کابل تحت آزمایش
روش توئیست
مسیر یابی کابلPATH OF THE CABEL</rf

بخش پنجم
روشهای نوین آزمایش به روش غیر مخرب جهت بررسی ضایعات که از فرم  گیری پدیده آب درختی در کابلهایpe&xlpe روش تشخیص غیر مخرب توسط ولتاژ برگشتی DIAGNOSTIC METHOD (RVM)
روش ها METHODS
دیاگرام مدار معادل کابل
بلوک دیاگرام BLOCK DIAGRAMS
انجام چهار نوبت آزمایش four – point test
تعریف فاکتورهای تشخیص Definition of diagnosis factors
تدارکات ازمایش
آزمایش در نقطه صفرTHEZERO TEST
پارامترهای تستTEST PARAMETERS
نقاط پایان یک آزمایش در سطوح ولتاژ معین.
نتایج حاصل از چهار نوبت آزمایش
استفاده از دستگاه تست ولتاژ بالا به منظور شناخت ولتاژ نقطه عیب:
روش تعقیب کار برای پیدا کردن محل اتصالی های بریده:
روش تعقیب کار برای پیدا کردن محل اتصالی های صفر اهم:
بخش تنظیم سرعت موج:
روش تعقیب اتصالی های مقاومت بالا
روش تعقیب اتصالیهای مقاومت پائین
روش تعقیب اتصالی های لحظه ای

بخش هفتم
نقطه یابی محل عیب در کابلهای زمینی
تخلیه موج ناشی از شوک
منابع و ماخذ